LEX logo

Půjčování zbraní

K Vašim dotazům ohledně půjčování zbraní podle zákona č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme následující.

Zákon o zbraních rozdělil oproti předchozí právní úpravě nově zbraně do čtyř kategorií a stanovil pro jednotlivé kategorie odlišné obecné podmínky pro jejich nabývání do vlastnictví, držení a nošení. Zjednodušeně lze říci, že nabývat do vlastnictví, držet a nosit zbraně

 • kategorie A mohou držitelé zbrojního průkazu skupiny A nebo zbrojní licence skupiny A, F, G, H, I nebo J, pokud jim byla udělena výjimka (§ 8, § 9a §10),
 • kategorie B mohou držitelé zbrojního průkazu nebo zbrojní licence, pokud jim bylo vydáno povolení (§ 8 a § 12) – výjimku tvoří např. držitelé zbrojního průkazu skupiny D (§ 28 odst. 3 – nelze jim půjčovat zbraň) nebo držitelé zbrojní licence skupiny A, B, nebo C (§ 38 odst. 1 mohou nabývat do vlastnictví a držet zbraň v rozsahu kategorie uvedené ve zbrojní licenci),
 • kategorie C mohou držitelé zbrojního průkazu nebo zbrojní licence (§ 14) – výjimku tvoří např. držitelé zbrojního průkazu skupiny D, kteří nemohou nabývat zbraň do vlastnictví a mohou držet nebo nosit pouze zbraň, na kterou má jejich zaměstnavatel vydán průkaz zbraně, 
 • kategorie D mohou fyzické osoby starší 18 let způsobilé k právním úkonům nebo právnické osoby (§ 15).

Oprávnění k nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraní a střeliva je pak dále např. upraveno rozdílně pro jednotlivé skupiny zbrojního průkazu nebo zbrojní licence. Z uvedeného vyplývá, že půjčování zbraní je závislé na oprávnění k držení, popřípadě k nošení zbraně. Obecně lze tedy říci, že zbraň

 • kategorie D může její držitel půjčit fyzické osobě starší 18 let způsobilé k právním úkonům nebo právnické osobě, 
 • kategorie C může její držitel půjčit držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojní licence (je však třeba přihlédnout k oprávněním podle skupin zbrojního průkazu nebo zbrojní licence – zbraň nelze půjčit např. držiteli zbrojního průkazu skupiny D), 
 • kategorie B může její držitel půjčit držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojní licence, pokud jim bylo vydáno povolení k držení, popřípadě
  nošení zapůjčované zbraně podle § 12 zákona o zbraních – o povolení k držení, popřípadě nošení konkrétní zbraně kategorie B muže požádat i více osob, např. manželé nebo otec se synem – výjimku tvoří např. držitelé zbrojního průkazu skupiny D (§ 28 odst. 3 – nelze jim půjčovat zbraň, neboť jsou oprávněni držet a nosit pouze zbraň, na kterou má jejich zaměstnavatel vydán průkaz zbraně) nebo držitelé zbrojní licence skupiny A, B, nebo C (§ 38 odst. 1 – mohou držet zbraň v rozsahu kategorie uvedené ve zbrojní licenci),
 • kategorie A může její držitel půjčit držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojní licence, pokud jim byla udělena výjimka k držení, popřípadě
  nošení zapůjčované zbraně podle § 9 a 10 zákona o zbraních – o udělení výjimky k držení, popřípadě nošení konkrétní zbraně
  kategorie A může požádat i více osob, např. manželé nebo otec se synem – výjimku tvoří např. držitelé zbrojního průkazu skupiny D (§ 28 odst. 3 – nelze jim půjčovat zbraň, neboť jsou oprávněni držet a nosit pouze zbraň, na kterou má jejich zaměstnavatel vydán průkaz zbraně) nebo držitelé zbrojní licence skupiny A, B, nebo C (§ 38 odst. 1 – mohou držet zbraň v rozsahu kategorie uvedené ve zbrojní licenci).

K vašim konkrétním dotazům uvádíme:

K otázce č.1

Zákon o zbraních rozdělil zbraně do kategorií podle Směrnice Rady 91/477/EHS, o kontrole nabývání a držení zbraní. Tuto směrnici musela Česká republika zapracovat do vnitrostátní právní úpravy v oblasti zbraní a střeliva.

Půjčování zbraní jednotlivých kategorií zbraní je závislé na oprávnění k jejich držení, popřípadě nošení.

Zbraň kategorie B – dlouhou opakovací nebo samonabíjecí zbraň s hladkým vývrtem hlavně, jejíchž délka hlavně je menší nebo je rovná 600 mm /§ 5 písm. f) zákona o zbraních/ muže její držitel zapůjčit pouze držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojní licence, který má povolení k jejímu držení, popřípadě nošení podle § 12 zákona o zbraních. Nelze ji půjčit držiteli zbrojního průkazu skupiny D, který je podle § 28 odst. 3 oprávněn držet nebo nosit zbraň kategorie A, B nebo C, na kterou má jeho zaměstnavatel vydán průkaz zbraně. Někteří držitelé
zbrojní licence skupiny A, B nebo C nebudou potřebovat k držení zbraně kategorie B povolení podle § 12, ale k držení jim postačí oprávnění stanovené v § 38 odst. 1 – držet zbraně v rozsahu kategorie uvedené ve zbrojní licenci.

Zbraň kategorie C může její držitel zapůjčit držiteli zbrojního průkazu nebo zbrojní licence. Připůjčování zbraně kategorie C je třeba přihlédnout k oprávněním držitele zbrojního průkazu (§ 28) nebo k oprávněním držitele zbrojní licence (§ 38).

K otázce č.2

Pistoli zn. GLOCK 26 ráže 9 mm můžete manželce zapůjčit, pokud je např. držitelkou zbrojního průkazu skupiny E – k ochraně života, zdraví nebo majetku a má povolení k držení, popřípadě nošení této zbraně vydané podle § 12 zákona o zbraních. O vydání tohoto povolení muže Vaše manželka požádat u příslušného útvaru policie podle § 12 zákona o zbraních. Posuzování oprávněnosti použití zbraně k osobní ochraně při napadení ozbrojenou osobou je v kompetenci příslušného orgánu, který tento případ posuzuje (např. orgán činný v trestním řízení).

K otázce č.3

Půjčování brokových nebo kulových zbraní je závislé na jejich zařazení do příslušné kategorie zbraní. Půjčování zbraní podle kategorií jsme vysvětlili v úvodu našeho dopisu.

K otázce č.4

Podle § 81 odst. 1 jsou zbrojní průkazy vydané před nabytím účinnosti zákona o zbraních platné po dobu v nich uvedenou, pouze se nově
převádějí skupiny zbrojních průkazů podle nového zákona o zbraních. Konkrétní převod skupin zbrojních průkazu je v tomto ustanovení též uveden. Podle nove převedených skupin zbrojních průkazu se též odvíjí oprávnění k nabývání vlastnictví, držení a nošení zbraní. I držitel zbrojního průkazu vydaného podle předchozí právní úpravy muže požádat o povolení k držení, popřípadě nošení zbraně, kterou vlastní např. manžel(ka). Získá-li povolení k držení, popřípadě k nošení konkrétní zbraně kategorie B, muže si ji např. od manžela(ky) zapůjčit. Tuto
zbraň je oprávněn držet, popřípadě nosit v souladu se zákonem o zbraních.

Další články

 • Jména Josef Gabčík, Jan Kubiš či Adolf Opálka jistě není třeba představovat. Už od základní školy víme, kdo byli a co vykonali. Také víme, že by to nikdy nedokázali bez pomoci mnoha členů domácího...

 • S ohledem na současný vývoj nákazy COVID19 v ČR jsme bohužel nuceni zrušit plánovaný náhradní termín valné hromady, která měla proběhnout v sobotu 24.10.2020.

 • Kontroverzní problematika regulace olověného střeliva se v orgánech Evropské unie řeší již delší dobu. V poslední době však došlo k jisté, mírně řečeno nestandardní snaze celý proces urychlit....

 • Vážené členky, vážení členové, s ohledem na poslední vývoj šíření nákazy viru Covid-19 („koronavirus“) v ČR i Evropě představenstvo rozhodlo, že Valná hromada spolku LEX z.s., která byla naplánována na...

 • Rok 2019 byl opravdu rušný a nabitý. Snaha zachovat právo na držení zbraní tak, jak ho známe, si vyžádala kompletní přepracování zbraňové legislativy. Pojďme si tedy shrnout, na čem jsme v tomto...