LEX logo

Otázka:

Stanovisko k problematice dělených pouzder závěru zbraní

Odpověď:

MINISTERSTVO VNITRA ČR
odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

Stanovisko k problematice dělených pouzder závěru zbraní

Odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra (dále jen „OBP“) coby věcný gestor právní úpravy na úseku zbraní a střeliva [§ 12 odst. 1 písm. f) zákona č. 2/1969 Sb.] ze své činnosti aktuálně identifikoval naléhavou potřebu řešení otázek spojených s problematikou dělených pouzder závěru zbraní, a to například v souvislosti s nakládáním se zbraněmi typu samopalu vz. 61 „Škorpion“ a zbraněmi z této konstrukční řady vycházejícími.

Obecně k problematice „nosných“ hlavních částí zbraní
 
Hlavní části zbraně vymezuje pro účely zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, jeho Příloha č. 1., ČÁST PRVNÍ, bod 23., a to tímto výčtem: „hlaveň, vložná hlaveň, vložná nábojová komora, rám, válec revolveru, pouzdro závěru nebo tělo a závěr“. Ke konkrétnímu obratu „pouzdro závěru nebo tělo“ pouze uvádíme, že jde spíše o vyjádření terminologické alternativy, tzn. že pouzdro závěru a tělo budou v případě řady konstrukcí označovat obdobné části zbraně. V žádném případě nelze tuto dikci zákonodárce interpretovat jako alternativu faktickou, tj. tak, že zákon umožňuje, aby jedna zbraň měla buď pouzdro závěru nebo tělo, ale nikoli obě tyto hlavní součásti současně.

Česká technická norma ČSN 39 5002-1 Civilní střelné zbraně a střelivo – Všeobecné termíny a definice vymezuje mezi konstrukčními skupinami střelných zbraní (bod 4.2) též „pouzdro zbraně“, kterým je „součást zbraně, ve které jsou uloženy nebo jsou na ní upevněny ostatní součásti zbraně“, jedná se tedy o tzv. nosnou hlavní část zbraně. Jako konkrétní druhy pouzdra zbraně uvedená technická norma uvádí mj. rám zbraně a tělo zbraně. Jako anglický pojem odpovídající pouzdru zbraně je uveden též „receiver“, přičemž tento pojem označuje standardně tělo pistole nebo pouzdro závěru. Je třeba upozornit, že české technické normy shrnují určité odborné technické informace, nejsou ovšem právně závaznými předpisy (§ 4 odst. 1 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Složená pouzdra závěru

Pouzdro závěru může být konstruováno jako složené. Typickým případem je pouzdro závěru s horní a dolní částí. Tato konstrukce odpovídá například zbraním typu AR-15 (v anglické terminologii se u tohoto typu zbraní běžně rozlišuje tzv. upper and lower receiver). Toto rozlišení dnes explicitně reflektuje též směrnice 91/477/ES o kontrole nabývání a držení zbraní, ve znění směrnice 2017/853.

Zákon o zbraních explicitně části složeného pouzdra závěru nerozlišuje. Je tedy třeba vycházet z toho, že hovoří-li se v zákoně o zbraních o pouzdru závěru, je třeba tím rozumět jak pouzdro závěru jako celek, tak i případně jeho jednotlivé části, které jsou samy o sobě hlavní částí zbraně, tj. zejména horní a dolní pouzdro závěru ve výše uvedeném smyslu.

Případ samopalu vz. 61 a jemu konstrukčně podobných zbraní

Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva v minulosti opakovaně rozhodoval podle § 3 odst. 3 zákona o zbraních o zařazení zbraní vycházejících z konstrukce samopalu vz. 61 do kategorie (viz např. rozhodnutí č. 91 – 05266 – 14, které se týká samonabíjecí pistole CSA Sa vz. 61 Combat, rozhodnutí č. 91 – 05132 – 14, které se týká samonabíjecí pistole Zelený sport SCORPION – S, rozhodnutí č. 91 – 05431 – 15, které se týká samonabíjecí pistole CSA Sa vz. 61 Pistol, rozhodnutí č. 91 – 05752 – 16, které se samonabíjecí pistole LHM Servis LHM – SEMI – 61). Součástí
těchto kategorizačních rozhodnutí je vždy technický popis dané zbraně, přičemž v každém z těchto rozhodnutí je (obdobně) uveden následující popis:

„Charakteristika zbraně: jedná se o krátkou samonabíjecí zbraň s pevnou hlavní a neuzamčeným dynamickým závěrem. Zbraň má dynamický závěr ve výklopném pouzdru závěru, s vyhozením nábojnice směrem nahoru. Hlaveň je pevně spojena s pouzdrem závěru. Pouzdro  závěru je spojeno kolíkem s tělem pistole. Nabíjecí cyklus zbraně je ovládán impulzem vývinu rány. Spoušťové ústrojí je konstruováno pouze pro samonabíjecí režim střelby. Zbraň má mechanická otevřená mířidla. Zásobník má kapacitu 10 nebo 20 ks nábojů.

Pouzdro závěru je skříňového typu s otevřenou spodní částí a zadním čelem. …

Tělo pistole tvoří nosnou část konstrukce zbraně. Nese pouzdro závěru se závěrem a hlavní. …“

Na základě konzultace s Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva je možné dále uvést, že tyto hlavní části dané zbraně lze rozlišovat v závislosti na jejich konkrétním výrobním provedení a tomuto výrobnímu provedení odpovídající terminologii - jestliže se jedná o samonabíjecí verzi, pak se jedná o tělo pistole, pokud se naopak jedná o samočinnou verzi (např. samopal vz. 61), pak se jedná o rám zbraně.

OBP s ohledem na výše uvedené zdůrazňuje, že u samopalu vz. 61 „Škorpion“ a zbraní z něj konstrukčně vycházejících jsou obě součásti, tj. jak „horní“ plechové pouzdro závěru, tak i „spodní“ tělo pistole (popř. rám samopalu) hlavními částmi zbraně ve smyslu zákona o zbraních. Jde-li o tělo samonabíjecí pistole, bude se patrně jednat o hlavní část zbraně kategorie B, jde-li o rám samopalu (tzn. hlavní část, která je zejména osazena kompletním spoušťovým mechanismem samopalu vz. 61 a případně též zpomalovačem kadence) jde o hlavní část zbraně kategorie A.

Evidence složených pouzder závěru

Na nakládání s hlavními částmi zbraní se vzhledem k § 3 odst. 2 zákona o zbraních vztahují stejná práva a povinnosti jako na nakládání se zbraněmi příslušných kategorií. To znamená, že též každá taková hlavní část podléhá evidenci v Centrálním registru zbraní (dále jen „CRZ“) nebo registraci.

Pokud jde o postup „rozložení zbraně“ v CRZ, kdy je u kompletní zbraně evidován pouze jeden „rám“, je třeba po evidenčním rozložení pouzdra závěru na jednotlivé části zachovat u obou takových částí jejich evidenci. Neumožňuje-li CRZ v současnosti takovou funkcionalitu, lze požadavek na zachování evidence obou části pouzdra závěru zajistit tak, že za samostatný „rám“, který vznikne rozložením zbraně v CRZ, bude považována jedna z částí pouzdra závěru a druhá část pouzdra  závěru se nově do CRZ zavede jako samostatná hlavní část („rám“), a to kupř. prostřednictvím funkce „Výroba“ (kterou je zde možno rozumět „vytěžení“ takové hlavní části z kompletní zbraně), a to s údaji, které jsou na takové hlavní části vyznačeny.

Mgr. Radek Šubrt

zástupce ředitele

 

Dovětek LEX

„Pokud jste se stali majitelem takového dílu (tedy hlavní části zbraně), pak vřele doporučujeme kontaktovat váš příslušný útvar OSZBM a zkonzultovat s nimi další postup.

Právně nejčistším řešením dle našeho názoru je odevzdání daného dílu patřičnému OSZBM a následné řešení finančního aspektu s prodejcem, od kterého jste díl získali.“

 

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (MV-148121-1_OBP-2019.pdf)MV-148121-1_OBP-2019  239 kB

Další články