LEX logo

Otázka:

Stanovisko k vydání zbrojního průkazu osobě s dvojím občanstvím

Odpověď:

MINISTERSTVO VNITRA ČR
odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

Stanovisko k vydání zbrojního průkazu osobě s dvojím občanstvím

Odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) obdržel Váš dotaz týkající vydání zbrojního průkazu osobě s dvojím občanstvím.

K otázce právního postavení Vámi uvedené osoby uvádíme, že ve vztahu k České republice má postavení jejího občana, nikoliv cizince.Z občanství Slovenské republiky jí ve vztahu k České republice nevyplývají žádná práva nebo povinnosti.

Ad 1.)

Dle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o zbraních“), se místem pobytu občana České republiky rozumí adresa trvalého pobytu. V návaznosti na § 18 odst. 1 zákona o zbraních, tak musí mít žadatel o vydání zbrojního průkazu, který je občanem České republiky, trvalý pobyt na jejím území.

Místo trvalého pobytu prokazuje občan dvojím způsobem. Jedná se o předložení „potvrzení o změně místa trvalého pobytu“, které vydá ohlašovna, jíž je obecní úřad obce, resp. úřad městské části nebo městského obvodu v hlavním městě Praze a v územně členěných statutárních městech, pokud tak stanoví statuty těchto měst. Druhým způsobem je předložení (českého) občanského průkazu. V souvislosti s výše uvedeným upozorňujeme na znění ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, které uvádí že:

„Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky.“ Vámi uvedený žadatel tak je po případném ohlášení změny (získání) trvalého pobytu povinný požádat o vydání českého občanského průkazu.

Ad 2.)

K Vašemu druhému dotazu poukazujeme na ustanovení § 20 odst. 1 zákona o zbraních, které stanovuje, že: „Zdravotní způsobilost žadatele o vydání zbrojního průkazu zjišťuje a posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař na základě výsledku lékařské prohlídky, popřípadě psychologického vyšetření a dalších potřebných vyšetření. Posuzujícím lékařem se pro účely tohoto zákona rozumí poskytovatel zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, u kterého je žadatel o vydání zbrojního průkazu nebo držitel zbrojního průkazu registrován k léčebné péči.“ Obor všeobecné praktické lékařství je jedním ze základních oborů specializačního vzdělávání lékařů dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ze dne 17. června 2009 č. 185/2009 Sb. o oborech specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů a oborech certifikovaných kurzů.

Upozorňujeme na to, že vykonávat povolání lékaře a tudíž získat výše uvedenou specializaci může v souladu se zněním § 3 odst. 1 zákona č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, ve znění pozdějších předpisů, jen lékař, který je členem České lékařské komory.

K Vašemu dotazu tedy uvádíme, že zdravotní způsobilost musí být doložena lékařem poskytujícím služby v oboru všeobecné praktické lékařství dle právních předpisů platných na území České republiky, tj. českým lékařem.

Ad 3)

K Vašemu poslednímu dotazu uvádíme následující:

Dle ustanovení § 45 odst. 1 zákona o zbraních, je možné „zbraň kategorie A, B nebo C nebo střelivo do této zbraně trvale dovézt na území České republiky pouze na základě povolení k dovozu.“ Dle ustanovení § 45 odst. 2 tohoto zákona, je takovým povolením zbrojní průvodní list pro trvalý dovoz zbraně nebo střeliva (dále jen „zbrojní průvodní list“), který opravňuje jeho držitele k držení výše uvedených zbraní nebo střeliva do nich za účelem jejich trvalého dovozu a k trvalému dovozu na území České republiky.

Zároveň je nutné požádat o vydání povolení k nabytí vlastnictví ke zbrani, k držení (k jinému účelu než je dovoz), resp. nošení (dále jen „povolení“) ve smyslu § 12 zákona o zbraních. Žádost o vydání povolení lze podat spolu se žádostí o vydání zbrojního průvodního listu.

Dále upozorňujeme, že držitel zbrojního průvodního listu je dle § 45 odst. 5 zákona o zbraních povinný ohlásit dovoz a předložit zbraně ke kontrole příslušnému útvaru policie do 10 dnů ode dne překročení státních hranic České republiky.

Předložit zbraň k registraci je nutné ve smyslu § 42 odst. 1 zákona o zbraních do 10 pracovních dnů ode dne nabytí vlastnictví. Vzhledem ke specifičnosti Vámi popsané situace je tento úkon nutno provést do 10 dnů ode dne převzetí zbrojního průvodního listu, resp. povolení. Předložení zbraně ke kontrole dle § 45 odst. 5 zákona o zbraních a předložení k registraci dle § 42 odst. 1 lze učinit současně (ve lhůtě 10 dnů ode dne převzetí zbrojního průvodního listu).

Ve vztahu k Vámi popsané situaci si tedy dovolujeme doporučit následující postup:

1. Podání žádosti o vydání zbrojního průvodního listu současně s žádostí o vydání povolení k nabytí vlastnictví ke zbrani, k držení, resp. nošení zbraně.
2. Předložit zbraň ke kontrole a k registraci ve lhůtě 10 dnů ode dne vydání, resp. převzetí výše uvedených dokumentů.

Závěrem si dovolujeme upozornit, že na Vámi uvedenou osobu by se vztahovaly všechny povinnosti držitele zbrojního průkazu, resp. zbraně, včetně lhůt v něm uvedených, a to bez ohledu na místo, kde se takové zbraně nacházejí.

Dále uvádíme, že dokladem k první cestě s takovou zbraní do České republiky bude vydaný český zbrojní průkaz ve spojení se zbrojním průvodním listem pro trvalý dovoz a povolením k nabytí vlastnictví ke zbrani, k držení, resp. nošení. Evropský zbrojní pas takovým dokladem být nemůže, jelikož slouží jen k dočasné cestě se zbraní do země, kde taková zbraň není registrována a k návratu do České republiky. Evropský zbrojní pas nemůže sloužit k trvalému dovozu nebo vývozu zbraně.

Mgr. Milena Bačkovská
vedoucí oddělení 

Vyřizuje: JUDr. Dušan Gal'o tel. č.: 974 832 817 e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (vydání zbrojního průkazu osobě s dvojím občanstvím.pdf)Vydání zbrojního průkazu osobě s dvojím občanstvímVydání zbrojního průkazu osobě s dvojím občanstvím 199 kB

Další články