LEX logo

Otázka:

Stanovisko k povinnostem provozovatelů střelnic

Odpověď:

MINISTERSTVO VNITRA ČR
odbor bezpečnostní politiky
Nad Štolou 3
170 34 Praha 7

Stanovisko k povinnostem provozovatelů střelnic

Ministerstvo vnitra v poslední době opakovaně obdrželo dotazy týkající se plnění povinností při prokazování souhlasu vlastníka nebo nájemce pozemku nebo střelnice s provozováním už povolené střelnice v situaci, kdy takové osoby nejsou dohledatelné nebo kontaktní. K uvedené problematice zastává Ministerstvo vnitra níže uvedené stanovisko:

Podle ustanovení § 52 odst. 4 písm. d) zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, je žadatel k žádosti o povolení k provozování střelnice povinen připojit souhlas vlastníka nebo nájemce pozemku nebo střelnice s provozováním střelnice; je-li zřízení střelnice požadováno na honebním pozemku, též souhlas uživatele honitby Podle informací Ministerstva vnitra nastávají v praxi situace, kdy je doložení takového souhlasu vyžadováno i dodatečně od střelnic, jejichž provozování už bylo v minulosti platně povoleno a rozhodnutí o povolení dosud nepozbylo platnosti.

Ve výše uvedených případech může nastat situace, kdy jsou osoby takových vlastníků nedohledatelné z různých důvodů zejména historického charakteru, kdy se např. jedná o osoby, které v období let 1948-1989 v rozporu s tehdejšími právními předpisy trvale opustily území republiky nebo setrvaly mimo něj a nejsou objektivně dohledatelné nebo kontaktní. V uvedených případech tak může nastat situace, kdy takové doložení souhlasu nemusí být pro provozovatele střelnic reálně dosažitelné, zejména s ohledem na skutečnost, že o těchto osobách není znám dostatek informací, např. jsou známy pouze jejich jména a příjmení bez data narození, místa pobytu a dalších údajů.

V těchto případech nemusí být vyhledání takových osob pro provozovatele už povolených střelnic reálně možné, neboť mj. nelze vzhledem k nedostatku známých osobních údajů využít postup tzv. zprostředkování kontaktu podle ustanovení § 8b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.

V uvedených případech, kdy je taková osoba pro provozovatele střelnice i podle zákona o evidenci obyvatel objektivně nedostupná, je podle názoru Ministerstva vnitra vhodné zvážit, zda nejsou v uvedených případech splněny podmínky pro postup podle ustanovení § 63 odst. 2 písm. k), odst. 4 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že by ani uvedený postup příslušného útvaru policie nevedl k získání kontaktních údajů takového vlastníka pozemku, je podle našeho názoru tuto skutečnost při jednání ve vztahu k dotyčné střelnici třeba zohlednit a záznam o takovém úkonu uložit do příslušného správního spisu. V uvedené situaci totiž podle našeho názoru nelze po provozovateli střelnice, jejíž provoz už byl povolen, dodatečně požadovat splnění povinnosti, které nelze vzhledem k okolnostem případu objektivně dostát, a to ani za výše uvedené součinnosti příslušného útvaru policie. 

Dále je v uvedené věci třeba uvést, že ustanovení § 1050 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), stanoví, že pokud nevykonává vlastník vlastnické právo k nemovité věci po dobu deseti let, má se za to, že ji opustil. Podle ustanovení § 3067 občanského zákoníku se přitom uvedená lhůta počítá ode dne 1. ledna 2014 a končí 1. ledna 2024. Po uvedeném datu bude možné důvodně předpokládat, že takové pozemky budou považovány za opuštěné a podle ustanovení § 1045 odst. 2 občanského zákoníku se jejich vlastníkem stane stát. K hospodaření s předmětnými pozemky bude v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, obecně příslušný Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který bude schopen se k předmětné záležitosti vyjádřit.

Mgr. Radek Šubrt
zástupce ředitele

 

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (Stanovisko_strelnice.pdf)Stanovisko_strelnice.pdf  59 kB

Další články