LEX logo

Přinášíme vám protokol z Valné hromady LEXu 2011.  Zveřejňujeme jej bez příloh, neboť nové stanovy zde již jsou a prezenční listinu považujeme za důvěrný dokument.

Protokol z Valné hromady Sdružení LEX ze dne 5.11.2011

Datum Konání: 5.11.2011

Místo konání: Praha 7, Kulturní dům Vltavská, malý zasedací sál

Začátek: 9:00

Protokol zapsal a za správnost ručí: Tomáš Trávníček, člen Představenstva

Jednání vedl: Tomáš Trávníček a jím jmenované osoby

Přítomní: Dohromady 58 členů LEXu (všichni dosavadní členové představenstva vyjma Emila Fejera, kandidáti do funkcí vyjma Pavla Faltýska a další členové LEXu), z odpoledního bloku 3 členové odešli a zbylo jich 55

Přílohy:

Prezenční listina (u všech přítomných Ing. Trávníček ověřil platnost členství i zaplacení členských příspěvků)

Nové stanovy Sdružení LEX

9:00 – 10:00 – Příchod, zápis do prezenční listiny, příprava podkladů a elektroniky

10:00 – 12:00 – Dopolední blok s hosty

Jednání začalo minutou ticha za tragicky zesnulého redaktora Střelecké revue  Pavla Klozíka a předsedy Asociace prodejců a výrobců zbraní a střeliva Rudolfa Fulína.

První začal hovořit ředitel Sdružení pan Stanislav Gibson a seznámil všechny přítomné se všemi záležitostmi ohledně chodu sdružení od poslední Valné hromady v roce 2010.

Poté hovořil prezident sdružení pan Zdeněk Blažek. Shrnul dosavadní úspěchy sdružení a nastínil další úkoly, které LEX čekají v dalším období.

O problematice hluku a nových zpřísňujících předpisů, které by měly dopad na provozovatele střelnic pohovořil Tomáš Trávníček. V současné době se dle důvěryhodných zdrojů nechystá zpřísňování protihlukové legislativy, neboť v době krize by představovala pro řadu firem neúnosné finanční náklady. Ovšem situaci bude LEX i nadále sledovat.

Podařilo se získat kontakt na zodpovědné osoby SBTS, se kterým by chtěl LEX v budoucnosti spoluipracovat. Kontakt dodal člen LEXu z publika, který je zároveň členem SBTS.

Další část patřila hostům:

Mgr. Bačkovská, Ministerstvo vnitra ČR

- Padl dotaz za případné zrušení zkušebních komisařů – Mgr. Bačkovská potvrdila, že se jedná o fámu a o něčem takovém se rozhodně neuvažuje. MVČR má zájem na spolupráci s odbornými skupinami, mezi které zkušební komisaři patří. Nicméně poukázala na prokázané korupční jednání mezi několika zkušebními komisaři, které vrhlo špatný pohled na tuto skupinu odborníků.

- Dotaz na výběr střelnice samotným policistou při zkoušce odborné způsobilosti – MVČR nemá zájem, aby si policista vybíral střelnici sám (možná korupce).

- Dotaz na podávání žádosti o nákupní povolení datovou schránkou – Mgr. Bačkovská vysvětlila náležitosti podávání žádosti datovou schránkou a soulad správního řádu. Nicméně připomněla, že pro výsledné doklady je třeba se stavit osobně.

- Dotaz na placení poplatků za nákupní povolení, lze posílat peníze převodem na účet? – MVČR tuto možnost zjistí u ministerstva financí, popřípadě prověří možnost založení účtu pro tyto účely. Obecně platí, že žadatel zaplatí na místě hotově či kolkem. Platit lze až při vydání dokladu.

- Otázka možného zpřísnění zbrojních předpisů v EU a komunikace s Evropským parlamentem – Dle MVČR nejsou známky chuti zpřísňovat zbraňovou legislativu. V příštím roce se ale otevře zákon č. 119/2002Sb. s ohledem na obchodování se zbraněmi. Dle Mgr. Bačkovské ovšem nejde o snahu zpřísnit nabývání či užívání zbraní, ale zpřehlednit předpisy v oblasti obchodu. Zároveň všechny přítomné ujistila, že Sdružení LEX bude do legislativního procesu zapojeno.

- Dotaz na svěřování zbraní mezi držiteli zbrojních průkazů – Mgr. Bačkovská všechny dotazy tohoto typu vysvětlila. Vzhledem k tomu, že většina z nich měla osobní charakter (otec-syn, kamarádi, tazatel-příbuzný, manžel-manželka), nejsou tyto součástí protokolu.

- Dotaz na zpřísňování znehodnocování zbraní – Mgr. Bačkovská široce pohovořila o problematice znehodnocování zbraní. Zmínila zejména zvýšení dohledu nad znehodnocovateli, aby deaktivované zbraně nebylo možno opravovat a uvádět znovu do oběhu.

- Dotaz na zabezpečení zbraní (trezory, společné uchovávání zbraní, druhy zabezpečení, apod.) – zástupkyně MVČR na jednání zodpověděla všechny dotazy ke spokojenosti všech přítomných.

Ing. Oldřich Lomecký – starosta Prahy 1 a zástupce za stranu TOP09

- Otázka možného zpřísnění zbrojních předpisů v EU a komunikace s Evropským parlamentem – Ing. Lomecký detailně rozebral legislativní praxi v Evropském parlamentu (kde byl sám zaměstnán), a to jak obecně, tak ve vztahu ke zbraním. V současné době se zpřísnění zbrojních předpisů v EU neplánuje. Nikoliv proto, že by někteří činitelé EU opustili pacifismus, ale kvůli jiným, závažnějším problémům, kterým unie čelí (rozpad eurozóny, zachování EU v současné podobně, revize lisabonské smlouvy).

- Dotaz na spolubráci s jinými sportovními a střeleckými organizacemi – Ing. Lomecký nastínil možnosti ze své praxe (Sokol a SBTS) a navrhl varianty, jak by taková spolupráce měla vypadat. Od člena LEXu obsdrželo vedení LEXu kontakt na představitele SBTS a zavázalo se, že bude o spolupráci usilovat.

Dále účastníky valné hromady pozdravili zástupci České koruny.

Na pozvánku, kterou zaslal LEX všem politickým stranám a hnutím odpověděli pouze Starana svobodných občanů a Česká strana národně sociální.

Jejich zdravice přednesl Tomáš Trávníček.

12:00 – 13:00 – Přestávka na občerstvení

13:00 – 18:31– Hlavní část programu

Schválení nových stanov a volba členů představenstva a kontrolní komise

13:00 – 13:05 – Schválení programu jednání

Všichni přítomní (odpoledního bloku se zúčastnilo 55 přítomných členů LEXu) souhlasili s následujícím Průběhem:

1) Seznámení členů s hospodařením sdružení

2) Projednání nových stanov

3) Prezentace kandidátů a volba nových členů představenstva

4) Prezentace kandidátů a volba nových členů kontrolní komise

5) Schválení cílů a úkolů Sdružení LEX na následující rok

13:05 – 13:16

Zprávu o hospodaření přednesl členům ředitel sdružení pan Stanislav Gibson. Detailně  rozebral účetnictví sdružení a poukázal na novou elektronickou evidenci členů, díky které se podstatně zvýšila četnost a časnost výběru členských příspěvků.

13:16 - Začátek projednávání změny stanov.

Seznámení členů s potřebou změny stanov, stručný popis obou předložených návrhů zněm (návrh Gibson, návrh Hoffman).

13:31

Schválení procedury ke schvalování stanov. Všichni přítomní souhlasili s tím, že oba předkladatelé seznámí přítomné se svým návrhem změny stanov. Přítomní pak vyberou vítězný návrh, o kterém se bude dále jednat.

13:33 – 13:45

Pan Gibson představuje svůj návrh na změnu stanov.

13:50 – 14:02

Pan Hoffman představuje svůj návrh na změnu stanov.

14:11

Všichni přítomní souhlasí s platnormou návrhu Hoffman a kol. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

14:12 – 14:20 přestávka, příprava návrhu Hoffmman do projektoru

14:26 – 16:50

Nyní se jedná o konkrétní podobě nových stanov na platformě Hoffman a kol. Čte a upravuje se bod po bodu.

Na jednání dorazil host JUDr. Lumír Míčánek, odborník na občanská sdružení a veřejnou správu, který byl pozván vedením LEXu, aby svými radami pomohl při tvorbě stanov. JUDr. Míčánek se vzal práva na honorář.

K bodu I. – úprava názvu sdružení do právního stavu. Všichni přítomní s bodem souhlasí.

Finální podoba bodu I. je ve schválených stanovách, které jsou přílohou tohoto protokolu.

K bodu II. – úprava vět do správného právního stavu. Všichni přítomní s bodem souhlasí.

Finální podoba bodu II. je ve schválených stanovách, které jsou přílohou tohoto protokolu.

K bodu III. – úprava dle výsledku diskuse přítomných. 45 hlasovalo pro, 5 hlasovalo proti, 5 se zdrželo. Finální podoba bodu III. je ve schválených stanovách, které jsou přílohou tohoto protokolu.

K bodu IV. – úprava do právního souladu. Všichni přítomní souhlasili s výsledným zněním. Finální podoba bodu IV. je ve schválených stanovách, které jsou přílohou tohoto protokolu.

K bodu V.

- výsledné znění 1. odstavce odhlasovalo 53 přítomných, 1 se zdržel, 1 byl proti.

- Odstavec „práva a povinnosti členů“ – všichni přítomní se zněním souhlasí

- Finální podoba bodu V. je ve schválených stanovách, které jsou přílohou tohoto protokolu.

K bodu VI. - byl nově schválen bod „Příznivce“ – vložení bodu do stanov - 28 pro, 20 proti, 7 se zdrželo. Schválení výsledného znění bodu „Příznivce“ – 35 pro, 12 proti, 7 se zdrželo, 1 se hlasování nezúčastnil (byl mimo sál). Finální podoba bodu VI. je ve schválených stanovách, které jsou přílohou tohoto protokolu.

K bodu VII.

- úvodní ustanovení – všichni přítomní s úvodem souhlasí

- k pojmenování schůzí LEXu – 36 hlasovalo pro zachování názvu „Valná hromada“, 7 hlasovalo pro nový název „Sjezd“ a 4 se zdrželi (zbytek přítomných nebyl v sále). Zůstává tedy původní název „Valná hromada“

- odstavec „Valná hromada“ – vznikl požadavek definitivně vyřešit problematiku plných mocí pro zastupování na VH. Po bouřlivé diskusi proběhlo hlasování – 41 hlasovalo proti uznávání plných mocí, 8 pro a 5 se zdrželo (1 nebyl v sále). Pro výslednou formulaci tohoto odstavce hlasovali 53 pro, 2 se zdrželi.

- odstavec „představenstvo“ – všichni přítomní souhlasili s výsledným zněním

- odstavec „Prezident a víceprezident“ - všichni přítomní souhlasili s výsledným zněním

- odstavec „Výkonný ředitel sdružení“ – 52 hlasujících souhlasilo s výsledným zněním, 1 se zdržel, dva byli mimo sál

- odstavec „Kontrolní komise“ – po bouřlivé diskusi 3 členové hlasovali proti výslednému znění, 9 se zdrželo a 43 hlasovalo pro

- Finální podoba bodu VII. je ve schválených stanovách, které jsou přílohou tohoto protokolu.

K bodu VIII. – Organizační uspořádání – proběhla diskuse k bodu, byly navrženy úpravy. S výsledným zněním všichni přítomní souhlasí. Finální podoba bodu VIII. je ve schválených stanovách, které jsou přílohou tohoto protokolu.

K bodu IX. – Majetek – bez připomínek, všichni přítomní s bodem souhlasí. Finální podoba bodu IX. je ve schválených stanovách, které jsou přílohou tohoto protokolu.

K bodu X. – Zrušení sdružení – bez připomínek, všichni přítomní s bodem souhlasí. Finální podoba bodu X. je ve schválených stanovách, které jsou přílohou tohoto protokolu.

K bodu XI. – Závěrečné ustanovení – bez připomínek, všichni přítomní s bodem souhlasí. Finální podoba bodu XI. je ve schválených stanovách, které jsou přílohou tohoto protokolu.

Poté byly nové stanovy vyvěšeny v celku, přečteny a odsouhlaseny jako celek. Všichni přítomní souhlasili.

Jeden člen připomněl, že novými stanovami fakticky zanikl institut hromadného členství. Představenstvo jej ale ubezpečilo, že LEX bude i nadále zastupovat zájmy organizací, které mají s LEXem smlouvu o spolupráci, takže v této oblasti se fakticky nic nemění.

17:01 – Volby do představenstva Sdružení LEX

V představenstvu tento rok vypršel mandát třem členům. Ludmile Potůčkové, Emilovi Fejerovi a Jiřímu Ottovi.

Jako kandidáti se přihlásili a řádnou kandidátku na internetových stránkách LEXu zveřejnili:

Ludmila Potůčková

J. Otta

Emil Fejer

Jaroslav Klouda

David Karásek

Jan Korecký

Miloslav Brunn

František Mikyna

Josef Bílek

17:05

Schválení způsobu volby kandidátů. Z předložených variant hlasování zvolili všichni přítomní prostou jednokolovou volbu. Každý hlasující obdrží jeden hlasovací lístek a na něj napíše tři jména kandidátů (každé jiné, jedno jméno se nesmí opakovat). První tři kandidáti s nejvyšším počtem hlasů pak vítězí.

Předsedou volební komise byl zvolen Tomáš Trávníček, pomocníci jsou Jiří Šimek, Vlastimil Procházka a Jan Kittler.

17:06 – 17:26

Prezentace kandidátů ve výše uvedené pořadí. Jiří Otta se vzdal kandidatury

17:30 – 17:45

Vlastní volba včetně spočítání výsledků.

17:47

Oznámení výsledků:

Celkem 55 hlasujících, každý 3 hlasy (dohromady 165 „kandidátohlasů“), 1 hlasovací lístek byl označen pouze 1 jménem, tedy součet všeh hlasů pro kandidáty je 163.

Ludmila Potůčková – 12 hlasů

Emil Fejer – 4 hlasy

Jaroslav Klouda – 1 hlas

David Karásek – 31 hlasů

Jan Korecký – 49 hlasů

Miloslav Brunn – 20 hlasů

František Mikyna – 16 hlasů

Josef Bílek – 30 hlasů

Novými členy představenstva byli zvoleni Josef Bílek, Jan Korecký a David Karásek.

17:55 – Volba do kontrolní komise

Prezentace kandidátů J. Kloudy a Pavla Faltýska (v zastoupení Jiřím Šimkem).

Vzhledem k tomu, že kandidáti se přihlásili pouze dva a komise musí být tříčlenná, požádal Tomáš Trávníček další přítomné, aby se přihlásili jako kandidáti.

Nakonec se sešli tito kandidáti:

Jaroslav Klouda

Pavel Faltýsek

Ludmila Potůčková

Přemysl Hoffman

František Mikyna

Michal Adam

18:05 – 18:12

Prezentace nových kandidátů.

18:15 – 18:25

Vlastní volba. Na volbu členů kontrolní komise byl použit stejný volební systém jako při volbě do představenstva.

18:28

Oznámení výsledků:

Hlasování se zúčastnilo 54 hlasujících (1 odešel po volbě do představenstva), 2 hlasy chyběly (opět pouze jedno jméno na jednom lístku), celkem tedy 160 „kandidátohlasů“.

Jaroslav Klouda – 21 hlasů

Pavel Faltýsek – 34 hlasů

Ludmila Potůčková – 31 hlasů

Přemysl Hoffman – 34 hlasů

František Mikyna – 30 hlasů

Michal Adam – 10 hlasů

Novými členy kontrolní komise se stali Ludmila Potůčková, Pavel Faltýsek a Přemysl Hoffman.

18:30 - Schválení cílů sdružení na další rok:

Usnesení VH

Usnesení 1:

VH ukládá představenstvu aktualizovat organizační, jednací a finanční řád v souladu s nově schváleným zněním stanov.

Usnesení 2:

VH pověřuje predstavenstvo projednat na nejbližším jednání registraci ochranné známky obsahující název a logo sdružení.

Usnesení 3:

VH ukládá představenstvu zajistit bez odkladu převod účtu Sdružení, který je nyní veden na jméno Stanislava Gibsona, na jméno Sdružení a dispoziční právo svěřit pouze řádně zvoleným členům orgánů Sdružení.

Usnesení 4:

VH ukládá představenstvu zajistit registraci a veškeré právní náležitosti ve věci LOS.

Předložená usnesení schválili všichni přítomní jednohlasně.

Valná hromada skončila v 18:31 hodin.

Protokol byl přečten a podepsán.

Podpisy

Ing,. Zdeněk Blažek – prezident sdružení

Stanislav Gibson – výkonný ředitel sdružení

Tomáš Trávníček – člen představenstva řídící schůzi