LEX logo

Vážení čtenáři,

na žádost Evropského fóra pro střelecké sporty (ESSF) jsme přeložili článek, který vyšel na serveru Euroactiv:

Třiadvacet členských států EU již zavedlo zákaz používání olověných broků při lovu na mokřadech. Posledních pět let probíhaly legislativní práce na návrhu takového omezení v celé EU. Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) předložila jeho možnou podobu, ale problémy nastaly ve chvíli, kdy Evropská komise začala tyto návrhy předkládat k projednání výboru pro registraci, hodnocení, povolování a regulaci chemických látek (REACH). Není překvapením, že Komise pro tyto návrhy nezískala potřebnou podporu členských států a musela v nich činit změny. Ty však nebyly dostatečné, aby řešily několik zásadních problémů. Současný návrh je nefunkční a zjevně protizákonný, Komise si však i přesto 24. června vyžádala korespondenční hlasování. Členské státy mají do 15. července vyjádřit své stanovisko (pro, proti nebo zdržení se).

   

Diskriminace přehozením důkazního břemena na podezřelého

Takový návrh tu ještě nebyl. Podle něj mají lovci, kteří u sebe mají náboje s olověnými broky, dokazovat svou nevinu, i když se třeba zrovna vracejí domů z lovu a v mokřadu vůbec nejsou. Preambule návrhu Evropské komise hovoří o „přistižení lovců při činu“, což je sotva přiměřený výraz pro legislativní návrh.

Konkrétně má návrh Komise ustanovit takovýto právní předpoklad: pokud je lovec při cestě do honitby nebo z honitby kontrolován policistou, musí lovec doložit, že byl lovit jinde než na mokřadu. Zapomněla snad Komise na presumpci neviny, která je v evropském právu extrémně důležitým principem, a ve všech členských státech je považována za jeden ze znaků právního státu?   Presumpce neviny v zásadě vyžaduje od obžaloby, aby prokázala spáchání činu a porušení zákona. Návrh Komise je tak v zásadním rozporu se základními principy evropského práva.

Neudržitelná definice mokřadů a ochranných pásem

Komise navrhuje doslova převzít definici mokřadů podle Ramsarské úmluvy (bez konkrétního výčtu lokací, na rozdíl od Ramsarské úmluvy), která rozšiřuje její působnost na rozsáhlá území bez viditelné vody zejména tím, že obsahuje také veškerá rašeliniště, včetně rašelinišť bez viditelné vody. Taková definice je velmi nejasná pro lovce i policisty – ti mají v praxi posoudit, co je rašeliniště (může to být i jinak suchá část lesa), a zjišťovat, kde se taková rašeliniště a vodní tělesa v honitbě nacházejí. Situace je ještě složitější tím, že definice v Ramsarské úmluvě zahrnuje veškerá vodní tělesa bez ohledu na velikost, trvalá i dočasná, tedy i metrovou kaluž, která se po dešti objeví na jinak suchém poli. Taková definice je dohromady se stometrovým ochranným pásmem naprosto matoucí a způsobí, že mokřady – ve smyslu navrhované právní definice – budou pohyblivá území, jejichž poloha se bude měnit podle toho, jaké je zrovna počasí. Takové podmínky je v praxi téměř nemožné dodržovat, ledaže by členské státy vynaložily obrovské náklady na proškolení policistů i lovců, aby se stali odborníky na určování a mapování mokřadů.

Je zajímavé, že ačkoli původní návrh ECHA navrhoval zakázat střelbu olověnými broky „v mokřadu nebo na místě, kde by vystřelené broky padaly do mokřadu“, Evropská komise stále tlačí na fixní ochranná pásma, i když členské státy ve výboru REACH projevily s tímto přístupem nespokojenost. Návrh Komise je absurdní už tím, že umožňuje střílet broky směrem k mokřadu, pokud od něj stojíte dále než 100 metrů.

Důležitější ale je, že návrh Komise porušuje evropské právo tím, že nesplňuje podmínku právní jistoty a není dostatečně konkrétní pro praktické použití. Nedává například lovcům jasná a přesná práva a povinnosti, ani není dostatečně jasný, aby umožnil soudům členských států dohlížet na respektování těchto práv a dodržování těchto povinností. Lze proto očekávat množství případů, kdy lovci a policisté nebudou vědět, zda v konkrétní situaci došlo k porušení zákona nebo ne.

Přechodné období

Evropská komise bez jakéhokoli socioekonomického zdůvodnění navrhuje podstatně kratší přechodné období (24 měsíců) než ECHA (36 měsíců). Přechodné období by mělo být nejméně 36 měsíců, které navrhuje ECHA, a 60 měsíců pro státy, která dosud nemají zavedena žádná omezení (Irsko, Slovinsko, Malta, Polsko a Rumunsko).

Chybějící výjimka pro policii a armádu

Je zvláštní, že návrh Komise neobsahuje žádnou výjimku, přímou ani nepřímou, pro používání nábojů s olověnými broky pro policejní a vojenské účely. Zřejmě jde o opomenutí ze strany Komise.

Rozšiřování dosahu regulace REACH

Z právního hlediska je velmi nejisté, zda nařízení REACH, původně zamýšlené pro „průmysl“, lze legálně vztáhnout na lovce, kteří jsou „uživateli“. Tímto způsobem nebylo ještě žádné nařízení REACH aplikováno, čímž by působnost REACH značně přesáhla její zamýšlený rozsah. Látkou podléhající regulaci REACH je například také alkohol; znamená to, že nařízení REACH lze teď rozšířit v tom smyslu, že by občanům Evropy zakazovalo požívání alkoholu?

Kritika, která se na návrh Komise snesla od průmyslu, lovců i dalších uživatelů, nemá politické důvody; spočívá v tom, že návrh je z odborného hlediska nedostatečný a z právního hlediska chybný. Ani zdaleka nesplňuje principy „zlepšování legislativy“. Komise měla mnoho příležitostí napravit tento naprosto nedostatečný návrh a nejasnosti jeho ustanovení.

Je nutno poukázat na to, že pokud bude tento návrh přijat, dopadne na členské státy a zejména na 7 miliónů evropských lovců v míře, kterou nelze pominout. Současný návrh Komise může poškodit důvěryhodnost evropských zákonodárců, ale také prohloubit právní nejistotu a nestabilitu pro členské státy a evropské lovce. Evropská komise by tudíž měla předložit návrh, který je srozumitelný a v souladu s právem.

Kdo je ESSF

Evropské fórum pro střelecké sporty (ESSF) je neformální platforma, kde se na evropské úrovni setkávají zástupci mezinárodních organizací v oboru sportovní střelby, myslivosti, sběratelství zbraní, výroby a obchodu se zbraněmi za účelem otevřené diskuse ve věci společných zájmů, zejména ekologických, právních, politických a socioekonomických aspektů těchto aktivit.

ESSF se skládá z Evropské asociace obchodu s civilními zbraněmi (AECAC), Asociace evropských výrobců sportovního střeliva (AFEMS), Evropské rady střeleckých sportů (ESSC), Asociace evropských výrobců sportovních zbraní (ESFAM), Federace loveckých a mysliveckých spolků (FACE), Nadace evropských sdružení sběratelů zbraní (FESAC), a Evropského institutu pro lovecké a sportovní zbraně (IEACS).

Tento sektor v Evropě zaměstnává více než 600 000 lidí, a jeho obrat je při započítání produkce sportovních a loveckých aktivit přes 40 miliard €. To zahrnuje celkem 14 000 prodejců, 300 000 sběratelů a před 10 miliónů lovců a sportovních střelců v celé Evropě.

 

přeložil: David Karásek - analytik a člen představenstva LEX z.s.

Další články

  • Vážené členky, vážení členové, letošní valná hromada LEX z.s. proběhne v sobotu 14. 10. 2023 tradičně v sále Empiria Konferenčního Centra City v Praze na stanici metra Pankrác (vedle OC Arkády)....

  • Spolek LEX už 25 let chrání práva legálních držitelů zbraní v České republice. Proto pro Vás LEX ve spolupráci se střelnicí Don Shot a pobočným spolkem LEX Jižní Morava přichystali k tomuto výročí...

  • Vážení čtenáři, vážení členové, Dovolujeme si Vás upozornit na zajímavou skutečnost. Ministerstvo průmyslu a obchodu vypsalo výběrové řízení na pozici předsedy/předsedkyně Českého úřadu pro zkoušení zbraní...

  • Vážení čtenáři, vážení členové, blíží se volby prezidenta republiky. Proto jsme pro kandidáty připravili sadu otázek. V dnešním článku si můžete přečíst došlé odpovědi.