LEX logo

Přípravy nového zákonu o zbraních se táhnou již několik let a nadlouho byly z různých důvodů upozaděny. V současnosti se ale práce na nové legislativě opět rozběhly. Návrh zákona byl dne 30.09.2022 předložen ministerstvem vnitra do mezirezortního připomínkového řízení. Proto si pojďme stručně připomenout, jaké změny můžeme očekávat.

 

 

Kategorie zbraní

U kategorií zbraní došlo spíše k přejmenování, protože je jich šest jako dosud. Zbraně se tak dělí na podléhající registraci, rozdělené dále na R1 – R4 a odpovídající dnešním kategoriím A, A-I, B a C. Dále jsou zbraně podléhající ohlášení (PO), což je současná kategorie C-I, a nepodléhající ohlášení (NO), což je současná kategorie D.

Jedna z nepříjemných změn oproti předchozím verzím návrhu je, že z kategorií zbraní byly vyškrtnuty flobertky, které by tak spadaly do kategorií podle jejich konstrukce, jako by šlo o ostré palné zbraně, tj R3 nebo R4. Tato změna byla navržena jako ústupek evropské směrnici. Toto nepovažujeme za šťastné a v dalším průběhu připomínkového řízení budeme podávat návrh, který by tuto situaci vyřešil.

Doklady

Elektronizace státní správy už postoupila do stavu, kdy jsou papírové doklady v podstatě zastaralé. Policie i podnikatelé v oboru zbraní a střeliva mají už dnes možnost si oprávnění držitele ověřit v Centrálním registru zbraní a běžně to dělají. K prokázání jakýchkoli oprávnění tak technicky stačí doklad totožnosti. Zde je ale nutno podotknout, že přechod na elektronickou verzi dokladů se neplánuje jako absolutní – pokud se někdo často pohybuje na místech mimo signál, nebo potřebuje prokázat oprávnění osobě bez přístupu do CRZ, nebo třeba prostě nevěří elektronickým záznamům, vždy bude mít možnost si na žádost nechat vydat fyzický doklad v podobě tzv. zbrojního listu (ověřeného výpisu z CRZ) nebo evropského zbrojního pasu.

Jednou z výrazných změn tohoto zbrojního oprávnění oproti současnému zbrojnímu průkazu je, že nemůže propadnout. Pokud dnes zapomenete požádat o obnovení zbrojního průkazu a přinést potvrzení o zdravotní způsobilosti, platnost zbrojního průkazu vám skončí a musíte ho znovu získávat, včetně zkoušky odborné způsobilosti atd. Zbrojní oprávnění také vyžaduje pravidelnou kontrolu zdravotní způsobilosti, ale pokud zapomenete, policie ho pouze pozastaví, popřípadě zajistí zbraně. K obnovení oprávnění a vrácení zbraní pak postačí napravit své opomenutí.

Skupiny zbrojního oprávnění

Praxe ukázala, že dělení zbrojního průkazu na pět skupin je zbytečné, protože jejich oprávnění a požadavky se v mnoha bodech překrývají. Zbrojní oprávnění se tedy má dělit jen na dva typy. Prvním je obecné zbrojní oprávnění, které má zhruba shrnovat dohromady současné skupiny A, B a C a bude opravňovat k jakýmkoli činnostem, které zákon umožňuje, kromě několika specifických. Rozšířené zbrojní oprávnění pak bude oprávnění ke všem činnostem včetně těch specifických, což je zejména skryté nošení zbraně pro sebeobranu a dále výkon funkce zkušebního komisaře, výkon funkce hlavního zbrojíře u držitele zbrojní licence pro podnikání a podobně.

Způsobilá osoba

Pro nabývání, držení a nošení zbraní povinně ohlašovaných (PO) nový zákon zavádí pojem způsobilá osoba zapsaná v centrálním registru zbraní (kratší název zatím nikoho nenapadl). Jde o určitý mezistupeň mezi držitelem zbrojního oprávnění a nekvalifikovanou osobou. Osobě, která žádá o zápis do CRZ, má být prověřena bezúhonnost v obdobném rozsahu jako u držitele zbrojního oprávnění, nevyžaduje se však odborná způsobilost (tedy složení zkoušky). Nevyžaduje se ani pravidelná kontrola zdravotní způsobilosti, policie má však při důvodných pochybnostech o zdravotním stavu oprávnění si vyžádat mimořádnou zdravotní prohlídku obdobně jako u držitele zbrojního oprávnění.

Zbrojní licence

U zbrojních licencí také došlo k podstatnému sjednocení skupin, ze stejného důvodu. Nově mají existovat jen tři skupiny zbrojní licence, které by se daly zhruba popsat jako podnikatelská, zájmová a jednorázová. Zbrojní licence ZL1 je určena pro podnikatele, kteří vedou evidenci v Centrálním registru zbraní, tj. výrobce, prodejce, dovozce atd. Pro jakoukoli jinou legální činnost lze vydat zbrojní licenci ZL2, u které jsou podstatně mírnější požadavky zejména na kvalifikaci zbrojíře a o kterou může požádat například muzeum, střelecký klub nebo bezpečnostní agentura. Zbrojní licence ZL3 pak opravňuje k jedné konkrétní činnosti, na kterou by jinak byla potřeba ZL1, například k individuálnímu dovozu zbraně ze zahraničí.

 

David Karásek - analytik a člen představenstva LEX z.s.

 

Další články