LEX logo

Vážení střelci,

vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu se mění provedení některých administrativních úkonů v souvislosti se zbraněmi a střelivem a možnosti nákupu zbraní a střeliva, v souladu se stanoviskem MVČR. Co to pro nás znamená v praxi?

Tento článek se průběžně mění podle vývoje situace a dostupných informací.

Poslední aktualizace: 15.4. 2020 19:30

Tento článek již není aktuální. Od 20.4. platí nová pravidla viz: Administrativa v záležitostech zbraní a střeliva za současného nouzového stavu od 20.4.2020

Jak mám v současné situaci komunikovat s odborem zbraní a střeliva?

Přepážky pro styk s veřejností jsou v současné době uzavřeny. Potřebujete-li komunikovat s příslušným odborem, můžete využít poštu, telefon, e-mail či datovou schránku. Nejdříve však zvažte, zda nebude lepší danou záležitost odložit až do skončení nouzového stavu (viz specifické případy níže).

Adresy, telefonní čísla a e-mailové kontakty příslušných odborů zbraní a střeliva naleznete zde:

https://www.policie.cz/clanek/utvary-s-uzemne-vymezenou-pusobnosti-794179.aspx

Dobíhá mi platnost zbrojního průkazu (tj. zbývá méně než půl roku platnosti). Co mám dělat?

Pokud je zbývající doba platnosti delší než 3 měsíce, řešení této záležitosti raději odložte.

Pokud je zbývající doba platnosti kratší než 3 měsíce, podejte žádost o vydání nového zbrojního průkazu poštou, emailem nebo datovou schránkou. Součástí tohoto podání výjimečně nemusí být zdravotní posudek, fotografie ani zaplacení správního poplatku. Po skončení nouzového stavu vás policie vyzve k doplnění těchto náležitostí, a poté vám vydá nový zbrojní průkaz. Formulář můžete stáhnout zde:

https://www.mvcr.cz/soubor/zadost-o-vydani-zbrojniho-prukazu-priloha-c-2-vyhlasky-pdf.aspx

Formulář lze vyplnit v elektronické verzi a poslat e-mailem či datovou schránkou, nebo vytisknout, vyplnit ručně a poslat poštou. V případě poslání e-mailem nemusí tento být opatřen elektronickým podpisem.

Co když mi doba platnosti zbrojního průkazu uplyne dříve, než mi bude vydán nový?

Tato záležitost se řeší, ale momentálně vám bohužel nemůžeme říct nic přesnějšího. Podle našich informací ale nehrozí, že byste v takovém případě museli znovu skládat zkoušku odborné způsobilosti. Mějte prosím trpělivost, budeme vás dále informovat hned, jak to bude možné.

Chci podat žádost o nákupní povolení, přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti atp.

V první řadě zvažte, zda je to v této situaci skutečně neodkladné. Podle stanoviska ministerstva vnitra nejsou až na výjimky úkony podle zákona o zbraních považovány za neodkladné úřední záležitosti. Žádost podaná za nouzového stavu tedy pravděpodobně bude stejně vyřizována až po jeho skončení.

Pokud takovou žádost přesto chcete podat, podejte ji poštou, e-mailem nebo datovou schránkou na předepsaném formuláři ( https://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09MTA%3d ).

Pokud policie vyhodnotí, že se výjimečně jedná o neodkladnou záležitost, určitě vás bude kontaktovat. Pokud se nezdržujete v místě trvalého bydliště, uveďte pro takový případ v žádosti adresu, na které vás bude možno kontaktovat, neboť vzhledem k současné situaci bude i policie dávat přednost zasílání dokumentů poštou či elektronicky. Za účelem zjednodušení komunikace doporučujeme již při zaslání žádosti (v přiloženém dopise, datové zprávě, popř. telefonicky) uvést, že pro případ, že bude žádosti plně vyhověno, se vzdáváte odvolání.

Před vyhlášením nouzového stavu jsem podal žádost, která je teď ve správním řízení. Co s ní bude?

Stejně jako v předchozím případě, pokud nejde o výjimečnou neodkladnou záležitost, policie vyřizování takové žádosti po dobu trvání nouzového stavu pozastaví. Přitom může dojít k překročení správních lhůt. (Doufáme, že snad nikdo nebude takový kverulant, aby kvůli tomu v takovéto situaci prudil.)

Podle zákona o zbraních mám povinnost něco učinit v příslušné lhůtě, ale současná situace mi neumožňuje to udělat. Jak mám postupovat?

Na toto se vztahuje § 41 správního řádu - “Navrácení v předešlý stav“, odst. 4: „Správní orgán promine zmeškání úkonu, prokáže-li podatel, že překážkou byly závažné důvody, které nastaly bez jeho zavinění.“ (lze předpokládat, že policie nebude požadovat prokázání důvodu, který je zcela očividný).

Podle odst. 2 téhož paragrafu lze zmeškání lhůty prominout, pokud podatel zmeškaný úkon provede do 15 dnů poté, co pominuly důvody jeho nesplnění. Pokud tedy daný úkon splníte do 15 dnů od zrušení nouzového stavu, má policie povinnost vám nedodržení lhůty prominout.

Co mám dělat, když jsem přihlášen ke zkoušce odborné způsobilosti?

Provádění zkoušek odborné způsobilosti je pozastaveno až do odeznění nebezpečí nákazy. Pokud máte již určen termín vykonání zkoušky a zkoušku nebude kvůli těmto okolnostem možné vykonat, po ukončení nouzového stavu vám policie sdělí náhradní termín. To platí i pro případy, kdy žadatel neuspěl u praktické části části zkoušky a má právo ji opakovat.

Koupil jsem zbraň a mám ji zaregistrovat. Jak to mám udělat?

Určitě zbraň nenoste na oddělení policie. Přepážky pro vyřizování administrativních záležitostí jsou zavřené, právě kvůli riziku přenosu nákazy. Ohlašovací povinnost můžete splnit poštou či emailem nebo datovou schránkou. Fyzické předložení zbraně není ke splnění ohlašovací povinnosti nutné; policie vás k předložení zbraně vyzve, až pomine nouzový stav. Kromě toho, i na tuto povinnost se vztahuje §41 správního řádu (viz výše: Podle zákona o zbraních mám povinnost něco učinit v příslušné lhůtě, ale současná situace mi neumožňuje to udělat. Jak mám postupovat?)

Průkaz zbraně vám samozřejmě také bude vydán až po skončení nouzového stavu.

Formulář pro ohlášení nabytí nebo převodu zbraně lze stáhnout zde:

https://www.mvcr.cz/soubor/oznameni-o-nabyti-vlastnictvi-nebo-prevodu-vlastnictvi-zbrane-priloha-c-14-vyhlasky-pdf.aspx

Formulář lze vyplnit v elektronické verzi a poslat e-mailem či datovou schránkou, nebo vytisknout, vyplnit ručně a poslat poštou. V případě poslání e-mailem nemusí tento být opatřen elektronickým podpisem.

Samozřejmě lze také na odbor zbraní a střeliva zavolat (kontakty viz úvod článku) a na postupu se dohodnout.

Převedl jsem vlastnictví zbraně na jinou osobu. Podle zákona mám do 10 pracovních dnů ohlásit převod a odevzdat průkaz zbraně. Jak to mám udělat?

Obdobně jako v předchozím odstavci, i převod zbraně je možné ohlásit poštou, e-mailem či datovou schránkou. Průkaz zbraně je možné poslat poštou, nebo jeho odevzdání provést až po skončení nouzového stavu. I na tuto povinnost se vztahuje §41 správního řádu (viz výše: Podle zákona o zbraních mám povinnost něco učinit v příslušné lhůtě, ale současná situace mi neumožňuje to udělat. Jak mám postupovat?)

Jsem držitel zbrojního průkazu skupiny D a blíží se doba, kdy bych se měl dostavit k lékaři na kontrolu zdravotní způsobilosti. Jak mám postupovat?

Na tuto situaci se zcela jistě vztahuje zmíněný §41 správního řádu (viz výše „Podle zákona o zbraních mám povinnost něco učinit v příslušné lhůtě, ale současná situace mi neumožňuje to udělat. Jak mám postupovat?) Lékaři mají v této chvíli úplně jiné starosti. Nebude-li později upřesněno jinak, dostavte se na prohlídku do 15 dnů po skončení nouzového stavu; zmeškání lhůty vám bude podle zákona prominuto.

Co v současné situaci určitě nemám dělat?

Nechoďte osobně na pracoviště odboru zbraní a střeliva, není-li to naprosto nutné. Domníváte-li se, že je to naprosto nutné, domluvte se nejdříve telefonicky (kontakty naleznete v úvodu tohoto článku).

Budete-li s odborem zbraní a střeliva komunikovat poštou, mějte na paměti, že virus se s trochou smůly může přenést i přes kontaminované dokumenty. Proto při jejich psaní a další přípravě dodržujte potřebná opatření, zejména mytí rukou, roušky apod.

V žádném případě neplaťte správní poplatky tak, že v dopise pošlete hotovost. Za prvé policie tento způsob zaplacení správního poplatku nemůže přijmout a musí peníze vrátit. Za druhé, peníze ve formě hotovosti procházejí mnohýma rukama a riziko kontaminace je u nich výrazně vyšší než u většiny jiných předmětů.

Doplnění dne 26.3.2020:

K původnímu stanovisku Zajišťování správních činností v oblasti zbraní v době nouzového stavu ze dne 16.3. vydalo MVČR dne 24.3. vydalo doplnění Stanovisko k posuzování platnosti některých dalších rozhodnutí, která byla vydána podle zákona o zbraních, v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu

Toto doplnění vysvětluje vliv nouzového stavu na jednotlivá povolení vydaná před zavedením nouzového stavu:

Mám vydané nákupní povolení na zbraň skupiny B nebo výjimku na zbraň skupiny A, zkracuje se mi (běží) lhůta?

Ne. Po dobu nouzového stavu roční lhůta neběží.

Mám Zbrojní průvodní list, zkracuje se/běží mi lhůta?

Ne. Po dobu nouzového stavu roční lhůta neběží. Ovšem je třeba upozornit, že pouze na české ztraně. Překážky vzniklé na území jiných států nemají vliv.

Mám povolení přepravy. Má současný nouzový stav vliv?

Obchodování není nouzovým stavem a vyhlášenými opatřeními omezen přímo. Tedy na platnost povolení přepravy nouzový stav vliv nemá. Lhůty běží normálně.

Mám povolení na znehodnocení, ničení, provádění řezu. Má současný nouzový stav vliv na lhůty?

Opět popsané činnosti nejsou mimořádnými opatřeními omezeny. Lhůty tedy běží normálně.

 

Doplnění dne 15.4. - možnosti prodeje a nákupu zbraní a střeliva

Dne 15.4. vydalo MVČR Stanovisko k možnostem prodeje a nákupu zbraní a střeliva na základě distančních smluv v době trvání vyhlášeného nouzového stavu.

Co v praxi znamená?

Lze za současného nouzového stavu prodávat a nakupovat zbraně a střelivo?

Ano, ale transakce musí být uzavřena distanční formou, tj. přes e-shop, emailem, telefonicky, faxem, korespondenčně atd. Stále také platí, že zbraň podléhající registraci, její hlavní část nebo střelivo lze vydat pouze oprávněné osobě, tj. není možné je jen tak poslat poštou či kurýrní službou. Je však možné se s obchodníkem dohodnout a přijít si objednávku vyzvednout do jeho provozovny, i když stále platí zákaz otevření obchodu, neboť dohodnutá schůzka za účelem předání připravené objednávky se nepovažuje za otevření provozovny.

Objednávku není nutné zaplatit předem, platbu lze provést i při předání kartou či v hotovosti. Pouze upozorňujeme, že i hotovost může posloužit jako přenašeč viru, proto kvůli tomuto hledisku doporučujeme platbu kartou či ještě lépe převodem na účet.

Současná pravidla omezující prodej zboží a provoz obchodů tedy nebrání tomu, aby si zákazník dálkově objednal zboží a po dohodě s prodávajícím si zboží přišel na provozovnu osobně vyzvednout.

Současně však platí, že je nutno dodržovat základní opatření proti šíření nákazy, zejména zákaz shlukování většího počtu osob, omezení kontaktu na nejkratší možnou dobu, dodržování minimálních vzdáleností atd. Pokud tedy obchodník vydává zboží více zákazníkům, pak je nanejvýš vhodné si schůzky dohodnout tak, aby přišli jeden po druhém, ne všichni najednou.

Nevztahuje se na osobní vyzvednutí zásilky nařízení o omezení volného pohybu osob? Nemůže se stát, že by cesta pro zásilku byla sankcionována jako porušení zákazu zbytečného vycházení?

Ne – pokud krizová opatření výslovně uvádějí osobní vyzvednutí zásilky jako dovolenou činnost, pak ji nemohou současně zakazovat, ani žádnou jejich část nelze tímto způsobem vykládat. Viz stanovisko Ministerstva vnitra.

Tato garance se vztahuje i na myslivost a na sportovní střelbu na venkovních střelnicích – i to jsou činnosti, které jsou v krizových opatřeních výslovně uvedeny jako dovolené. Na základě zákazu zbytečného vycházení tedy nelze zakázat ani postihnout cestu do honitby či na střelnici, nebo zdržování se v těchto prostorách.

Další články