LEX logo

Vážení střelci,

vzhledem k vyhlášenému nouzovému stavu se mění provedení některých administrativních úkonů v souvislosti se zbraněmi a střelivem a možnosti nákupu zbraní a střeliva, v souladu se stanoviskem MVČR. Co to pro nás znamená v praxi?

Tento článek se průběžně mění podle vývoje situace a dostupných informací.

Poslední aktualizace: 17.4. 2020 18:00

 

Dne 17.4. 2020 vydalo MVČR Stanovisko k postupu na úseku zbraní po 20. dubnu 2020, kterým se výrazně upravuje režim administrativních úkonů na úseku zbraní a střeliva. Věnujte tedy zvýšenou pozornost této aktualizované verzi.

Jak mám v současné situaci komunikovat s odborem zbraní a střeliva?

Přepážky pro styk s veřejností budou od 20. 4. 2020 znovu otevřeny. Žádosti budou opět přijímány a vyřizovány ve standardních lhůtách. Vzhledem k trvající epidemiologické situaci však MVČR přesto žádá držitele zbraní, aby s odbory zbraní a střeliva komunikovali a žádosti podávali přednostně dálkovou formou (datovou schránkou, emailem, poštou atd.), pokud je to možné. V případě osobní přítomnosti na služebně odboru zbraní a střeliva je stále nutno dodržovat základní opatření proti epidemii (nošení roušek, udržování rozestupů atd.

Adresy, telefonní čísla a e-mailové kontakty příslušných odborů zbraní a střeliva naleznete zde:

https://www.policie.cz/clanek/utvary-s-uzemne-vymezenou-pusobnosti-794179.aspx

 

Dobíhá mi platnost zbrojního průkazu (tj. zbývá méně než půl roku platnosti). Co mám dělat?

Požádejte o vydání nového zbrojního průkazu tak, jak to vyžaduje zákon o zbraních a střelivu. Vzhledem k trvající situaci velmi doporučujeme předepsanou dokumentaci (fotografii a zdravotní posudek) poslat poštou. Po obdržení žádosti vás policie kontaktuje a sdělí vám podrobnosti pro uhrazení správního poplatku převodem na účet. Posíláte-li veškeré náležitosti poštou, doporučujeme také přiložit kontaktní informace na sebe (telefonní číslo a e-mail) za účelem urychlení a zjednodušení komunikace.

Formulář žádosti můžete stáhnout zde:

https://www.mvcr.cz/soubor/zadost-o-vydani-zbrojniho-prukazu-priloha-c-2-vyhlasky-pdf.aspx

Formulář lze vyplnit v elektronické verzi a poslat e-mailem či datovou schránkou, nebo vytisknout, vyplnit ručně a poslat poštou. V případě poslání e-mailem nemusí tento být opatřen elektronickým podpisem.

Kvůli současné situaci nemám možnost si nechat vydat posudek zdravotní způsobilosti. Co mám dělat?

Podejte žádost bez tohoto posudku a připojte vysvětlení vaší situace. Pokud je vám známo, kdy zhruba budete schopen posudek získat, sdělte policii i tuto informaci. Policie vás poté kontaktuje a dohodne se s vámi na řešení dané situace.

Co když mi doba platnosti zbrojního průkazu uplyne dříve, než mi bude vydán nový?

Podle stanoviska MVČR po dobu trvání nouzového stavu neplynou lhůty, a to ani lhůty týkající se trvání oprávnění. Platnost všech nyní existujících zbrojních průkazů se tedy prodlužuje o dobu trvání nouzového stavu (tj. 50 dnů, pokud nouzový stav skončí podle předpokladů dne 30. dubna 2020). Toto se netýká pouze zbrojních průkazů, kterým končí platnost v době nouzového stavu, ale skutečně všech. Ačkoli se tím mění doba platnosti, která je na zbrojním průkazu vyznačena, nové doklady kvůli tomu vydávány nebudou.

Chci podat žádost o nákupní povolení, přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti atp.

Žádost o nákupní povolení lze podat i dálkově (datovou schránkou, e-mailem, poštou) a pokud je vydáno, může být žadateli obdobným způsobem i doručeno. Vzhledem k současné epidemiologické situaci je dálkové podání žádosti preferováno před osobním. Do elektronického formuláře žádosti o povolení k nabytí zbraně

https://www.mvcr.cz/soubor/zadost-o-povoleni-zbran-kategorie-b-priloha-c-12-vyhlasky.aspx

bylo přidáno zaškrtávací políčko „V případě kladného vyřízení žádosti se vzdávám práva na odvolání ANO - NE“. Pokud zaškrtnete ANO, pak vydané povolení začne platit okamžitě po vydání. (Pokud zaškrtnete NE nebo nezaškrtnete nic, začne podle správního řádu platit až po uplynutí patnáctidenní lhůty na odvolání, ledaže se mezitím vzdáte práva na odvolání jiným způsobem.)

(Pozn. LEX: doporučujeme zaškrtnout ANO, neboť na vydání povolení je právní nárok, tedy žádost držitele zbrojního průkazu o vydání povolení k nabytí zbraně ani nelze vyřídit jinak než kladně.) Přihlášku ke zkoušce odborné způsobilosti je také možné podat dálkově. Je však nutno počítat s tím, že podle harmonogramu uvolňování epidemiologických opatření lze zkoušky odborné způsobilosti pořádat nejdříve od 8. června 2020.

Pokud obdržím povolení k nabytí zbraně v elektronické formě (datovou schránkou nebo emailem), mohu ho prostě přeposlat prodejci zbraně, nebo si musím nechat pořídit autorizovaný výtisk?

Pokud je prodejce podnikatelem v oboru zbraní a střeliva, stačí mu přeposlat elektronickou verzi, nebo i předložit neautorizovaný výtisk. Povolení k nabytí zbraně je současně s vydáním žadateli také zapsáno do Centrálního registru zbraní, který při převodu kontroluje jeho platnost. Podnikatel tedy nepotřebuje autorizovanou verzi rozhodnutí – stačí mu znát informace v rozhodnutí uvedené, protože pravost a platnost povolení ověří Centrální registr zbraní automaticky během převodu (a nepovolený převod neumožní). Kromě toho je elektronická verze dokumentu opatřena elektronickým podpisem vydávajícího orgánu.

Jak dlouho platí oprávnění (povolení k nabytí atd.) vydaná před a během nouzového stavu?

Podle stanoviska MVČR po dobu trvání nouzového stavu neplynou lhůty. Povolení vydaná před vyhlášením nouzového stavu, která byla v době vyhlášení nouzového stavu ještě v platnosti, mají tedy standardní platnost prodlouženou o trvání nouzového stavu. Povolení vydaná během nouzového stavu mají standardní platnost, počítáno od konce nouzového stavu.

Podle zákona o zbraních mám povinnost něco učinit v příslušné lhůtě, ale současná situace mi neumožňuje to udělat. Jak mám postupovat?

Učiňte požadovaný úkon do 15 dnů od skončení nouzového stavu. Podle stanoviska MVČR bude taková situace automaticky hodnocena podle § 41 správního řádu - “Navrácení v předešlý stav“, tedy zmeškání lhůty bude prominuto. Podle stanoviska MVČR není ani nutno prokazovat důvod zmeškání, ač to správní řád formálně vyžaduje, protože důvody zmeškání jsou zcela zřejmé a známé. Výjimkou z tohoto pravidla je vedení evidence v Centrálním registru zbraní podnikatelem v oboru zbraní a střeliva. Tato evidence je standardně vedena přes internet, tudíž na ni vyhlášení nouzového stavu nemělo vliv a výše uvedené se na tento případ nevztahuje.

Co mám dělat, když jsem přihlášen ke zkoušce odborné způsobilosti?

Provádění zkoušek odborné způsobilosti je pozastaveno až do odeznění nebezpečí nákazy. Pokud máte již určen termín vykonání zkoušky a zkoušku nebude kvůli těmto okolnostem možné vykonat, po ukončení nouzového stavu vám policie sdělí náhradní termín. To platí i pro případy, kdy žadatel neuspěl u praktické části části zkoušky a má právo ji opakovat.

Vzhledem k harmonogramu uvolňování protiepidemických opatření, který vláda zveřejnila, bude pořádání zkoušek odborné způsobilosti možné nejdříve od 8. června 2020.

Koupil jsem zbraň a mám ji zaregistrovat. Jak to mám udělat?

Od 20. dubna již je možné zbraň registrovat osobně, nicméně ohlašovací povinnost je možné splnit i dálkově, tedy zasláním vyplněného formuláře datovou schránkou, e-mailem či poštou. Vzhledem k přetrvávající epidemiologické situaci lze dálkové ohlášení doporučit spíše než osobní. Podle stanoviska MVČR je možné předložení zbraně k registraci možno realizovat i dálkově zasláním fotodokumentace, ze které je zřetelně zřejmé:

- celkový vzhled zbraně

- identifikační prvky (výrobce, model, ráže a výrobní číslo)

- zkušební značka, popřípadě značky

Po obdržení takové fotodokumentace odborný útvar policie zbraň zaregistruje a vydá k ní průkaz zbraně, pokud neshledá okolnosti vyžadující fyzické předložení zbraně (např. podezření na špatný technický stav nebo pochybnosti o identifikaci zbraně). Průkaz zbraně zašle držiteli doporučeným dopisem s doručenkou do vlastních rukou. Fyzické předložení zbraně odloží až do pominutí epidemiologického ohrožení.

Formulář pro ohlášení nabytí nebo převodu zbraně lze stáhnout zde:

https://www.mvcr.cz/soubor/oznameni-o-nabyti-vlastnictvi-nebo-prevodu-vlastnictvi-zbrane-priloha-c-14-vyhlasky-pdf.aspx

Formulář lze vyplnit v elektronické verzi a poslat e-mailem či datovou schránkou, nebo vytisknout, vyplnit ručně a poslat poštou. V případě poslání e-mailem nemusí tento být opatřen elektronickým podpisem. Samozřejmě lze také na odbor zbraní a střeliva zavolat (kontakty viz úvod článku) a na postupu se dohodnout.

Převedl jsem vlastnictví zbraně na jinou osobu. Podle zákona mám do 10 pracovních dnů ohlásit převod a odevzdat průkaz zbraně. Jak to mám udělat?

Obdobně jako v předchozím odstavci, i převod zbraně je možné ohlásit poštou, e-mailem či datovou schránkou. Průkaz zbraně je možné poslat poštou, nebo jeho odevzdání provést až po skončení nouzového stavu. I na tuto povinnost se vztahuje §41 správního řádu (viz výše: Podle zákona o zbraních mám povinnost něco učinit v příslušné lhůtě, ale současná situace mi neumožňuje to udělat. Jak mám postupovat?)

Jsem držitel zbrojního průkazu skupiny D a blíží se doba, kdy bych se měl dostavit k lékaři na kontrolu zdravotní způsobilosti. Jak mám postupovat?

Posudek o zdravotní způsobilosti zašlete odbornému útvaru policie poštou. Ohledně situace, kdy váš lékař z důvodu nouzového stavu posudek nemůže vydat, viz výše: “Kvůli současné situaci nemám možnost si nechat vydat posudek zdravotní způsobilosti. Co mám dělat?“ 

Co v současné situaci určitě nemám dělat?

V žádném případě neplaťte správní poplatky tak, že v dopise pošlete hotovost. Za prvé policie tento způsob zaplacení správního poplatku nemůže přijmout a musí peníze vrátit. Za druhé, peníze ve formě hotovosti procházejí mnohýma rukama a riziko kontaminace je u nich výrazně vyšší než u většiny jiných předmětů. Budete-li s odborem zbraní a střeliva komunikovat poštou, mějte na paměti, že virus se s trochou smůly může přenést i přes kontaminované dokumenty. Proto při jejich psaní a další přípravě dodržujte potřebná opatření, zejména mytí rukou, roušky apod.

Doplnění dne 26.3.2020:

K původnímu stanovisku Zajišťování správních činností v oblasti zbraní v době nouzového stavu ze dne 16.3. vydalo MVČR dne 24.3. vydalo doplnění:
Stanovisko k posuzování platnosti některých dalších rozhodnutí, která byla vydána podle zákona o zbraních, v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu

Toto doplnění vysvětluje vliv nouzového stavu na jednotlivá povolení vydaná před zavedením nouzového stavu:

Mám vydané nákupní povolení na zbraň skupiny B nebo výjimku na zbraň skupiny A, zkracuje se mi (běží) lhůta?

Ne. Po dobu nouzového stavu roční lhůta neběží.

Mám Zbrojní průvodní list, zkracuje se/běží mi lhůta?

Ne. Po dobu nouzového stavu roční lhůta neběží. Ovšem je třeba upozornit, že pouze na české straně. Překážky vzniklé na území jiných států nemají vliv.

Mám povolení přepravy. Má současný nouzový stav vliv?

Obchodování není nouzovým stavem a vyhlášenými opatřeními omezen přímo. Tedy na platnost povolení přepravy nouzový stav vliv nemá. Lhůty běží normálně.

Mám povolení na znehodnocení, ničení, provádění řezu. Má současný nouzový stav vliv na lhůty?

Opět popsané činnosti nejsou mimořádnými opatřeními omezeny. Lhůty tedy běží normálně.

Doplnění dne 15.4. - možnosti prodeje a nákupu zbraní a střeliva

Dne 15.4. vydalo MVČR:
Stanovisko k možnostem prodeje a nákupu zbraní a střeliva na základě distančních smluv v době trvání vyhlášeného nouzového stavu
Co v praxi znamená?

Lze za současného nouzového stavu prodávat a nakupovat zbraně a střelivo?

Ano, ale transakce musí být uzavřena distanční formou, tj. přes e-shop, emailem, telefonicky, faxem, korespondenčně atd. Stále také platí, že zbraň podléhající registraci, její hlavní část nebo střelivo lze vydat pouze oprávněné osobě, tj. není možné je jen tak poslat poštou či kurýrní službou. Je však možné se s obchodníkem dohodnout a přijít si objednávku vyzvednout do jeho provozovny, i když stále platí zákaz otevření obchodu, neboť dohodnutá schůzka za účelem předání připravené objednávky se nepovažuje za otevření provozovny. Objednávku není nutné zaplatit předem, platbu lze provést i při předání kartou či v hotovosti. Pouze upozorňujeme, že i hotovost může posloužit jako přenašeč viru, proto kvůli tomuto hledisku doporučujeme platbu kartou či ještě lépe převodem na účet. Současná pravidla omezující prodej zboží a provoz obchodů tedy nebrání tomu, aby si zákazník dálkově objednal zboží a po dohodě s prodávajícím si zboží přišel na provozovnu osobně vyzvednout. Současně však platí, že je nutno dodržovat základní opatření proti šíření nákazy, zejména zákaz shlukování většího počtu osob, omezení kontaktu na nejkratší možnou dobu, dodržování minimálních vzdáleností atd. Pokud tedy obchodník vydává zboží více zákazníkům, pak je nanejvýš vhodné si schůzky dohodnout tak, aby přišli jeden po druhém, ne všichni najednou.

Nevztahuje se na osobní vyzvednutí zásilky nařízení o omezení volného pohybu osob? Nemůže se stát, že by cesta pro zásilku byla sankcionována jako porušení zákazu zbytečného vycházení?

Ne – pokud krizová opatření výslovně uvádějí osobní vyzvednutí zásilky jako dovolenou činnost, pak ji nemohou současně zakazovat, ani žádnou jejich část nelze tímto způsobem vykládat. Viz stanovisko Ministerstva vnitra. Tato garance se vztahuje i na myslivost a na sportovní střelbu na venkovních střelnicích – i to jsou činnosti, které jsou v krizových opatřeních výslovně uvedeny jako dovolené. Na základě zákazu zbytečného vycházení tedy nelze zakázat ani postihnout cestu do honitby či na střelnici, nebo zdržování se v těchto prosto

Další články