LEX logo

Vážení držitelé legálních zbraní,

dnes 23. 10. 2020 schválila Poslanecká sněmovna některé pozměňovací návrhy k novele zákona o zbraních (tisk 92) a k tzv. „nadstavbovému zákonu“ (tisk 669), a následně i samotné zákony ve smyslu přijatých změn. Přinášíme vám proto výsledné znění a jeho stručný popis. Připomínáme, že zákon začne platit teprve po průchodu Senátem a podpisu prezidenta, a účinnosti nabude teprve patnáctým dnem po zveřejnění ve Sbírce zákonů.

 

Přechodná ustanovení

Tento bod uvádíme na začátku, neboť se vztahuje ke všem následujícím. Pozměňovací návrhy maximálně využívají možnosti „grandfatheringu“, kdy oprávnění k již nabytým zbraním buď zůstávají stejná, nebo se mění na obdobná oprávnění podle nového znění (např. povolení na některé zbraně kat. B se automaticky mění na výjimku kat. A-I). Informace obsažené v následujících bodech tedy platí pro zbraně nabyté poté, co tyto změny nabydou účinnosti. Několik málo odchylek od tohoto pravidla je uvedeno a vysvětleno u těch konkrétních bodů, ke kterým se vztahují.

Rekategorizace zbraní - kategorie A-I

Rozšíření kategorie A v evropské směrnici řeší novela jejím rozdělením na dvě - kategorie A a A-I.

Kategorie A obsahuje většinu zbraní a střeliva, které jsou v ní obsaženy nyní (některé byly přeřazeny do nižších kategorií nebo úplně vyřazeny, viz níže).

Kategorie A-I obsahuje ty zbraně, které evropská směrnice nově zařazuje do kategorie A. Návrh vychází ze skutečnosti, že současný zákon o zbraních fakticky klade na držení zbraní kategorie A podstatně přísnější požadavky, než vyžaduje směrnice. To umožňuje pro tyto zbraně vytvořit zvláštní podkategorii, na kterou zákon klade podstatně mírnější požadavky, než například na samočinné zbraně. Návrh také využívá skutečnosti, že evropská směrnice výslovně nevyžaduje zavedení správního uvážení. To umožňuje nadefinovat podmínky nabývání těchto zbraní tak, aby byly objektivní a pro všechny stejné.

Nadlimitní zásobníky

Pro nabývání zásobníků pro krátké zbraně s kapacitou vyšší než 20 nábojů a pro dlouhé zbraně s kapacitou vyšší než 10 nábojů by měly platit obdobné podmínky jako pro nabývání zbraní kat. A-I, s tím rozdílem, že má jít o trvalé povolení k nabývání jakéhokoli množství takových zásobníků (oproti zbraním, u kterých je samozřejmě potřeba samostatné povolení na každou jednu zbraň).

Rekategorizace zbraní - kategorie C-I

Obdobným způsobem se návrh staví k tomu, že evropská směrnice některé zbraně dosud neregulované (u nás kategorie D) přeřazuje do kategorie C. Evropská směrnice vyžaduje pouze to, aby nabytí zbraně kat. C bylo ohlášeno úřadům. Zbrojní průkaz, zkoušky odborné způsobilosti a další požadavky, které klade český zákon na nabývání zbraní kat. C, jdou ve skutečnosti nad rámec směrnice. To je u moderních výkonných zbraní kategorie C poměrně smysluplné, ovšem u znehodnocených zbraní a poplašných pistolí už poněkud méně. Proto návrh v tomto směru zavádí pouze minimální požadavky odpovídající kat. C, tedy nabytí zbraně má být ohlášeno policii, která prověří trestní rejstřík nabyvatele.

Doba platnosti zbrojních průkazů

Návrh zachovává desetiletou dobu platnosti. Evropské směrnici, která vyžaduje dobu maximálně pětiletou, je učiněno zadost tím, že policie má po uplynutí pěti let prověřit splnění podmínek svéprávnosti, bezúhonnosti, spolehlivosti a místa pobytu na území ČR. Tím v podstatě dojde k prodloužení ZP o pět let (pochopitelně pouze tehdy, pokud držitel stále splňuje uvedené podmínky).

Expanzní zbraně

Expanzní zbraně návrh přesunuje do vyšších kategorií v závislosti na jejich konstrukci.

Expanzní zbraně, které vznikly přestavbou ostrých zbraní, mají náležet do stejné kategorie jako původní zbraně (výjimka jsou zbraně vzniklé přestavbou zbraně kategorie A, které mají patřit do kategorie A-I).

Ostatní expanzní zbraně mají patřit do kategorie C-I.

Další změny

Novelizační návrh uvádí i jiné změny než ty, které vyplývají z evropské směrnice. Některé jsou převzaty z návrhu nového zákona o zbraních, jiné se vyprofilovaly podle požadavků praxe (například administrativy v nouzovém stavu). Jsou to zejména tyto:

Tlumiče mají být přeřazeny z kategorie A do kategorie C.

Zaměřovače na principu noktovizorů mají být z kategorie A zcela vypuštěny (mají tedy být neregulovaným doplňkem, stejně jako ostatní zaměřovače).

Vojenské pušky, pistole a revolvery v současnosti spadají do kategorie A, pokud nejsou ověřeny pro civilní použití. Návrh má tento požadavek zrušit; pušky, pistole a revolvery by tedy měly patřit do kategorií podle své konstrukce bez ohledu na to, zda jsou civilní či vojenské.

Střelivo pro krátké zbraně se šokovou střelou, nebo střelou určenou k vyvolání zvýšeného ranivého účinku, by měly být přeřazeny z kat. A do kat. A-I.

Flobertky by měly být přesunuty z kategorie D do kategorie C-I, současně však u nich má být zrušen limit 7,5 J.

Plynové zbraně (tj. vzduchovky, větrovky atd.) o ráži do 6,35 mm by měly být zařazeny do kategorie D (bez ohledu na energii střely; v současnosti platný limit 16 J by měl být zrušen).

Plynové zbraně o ráži vyšší než 6,35 mm by měly být zařazeny do kategorie C-I, vyjma paintbalových, které mají zůstat v kat. D.

Jedno nebo dvouranové předovky moderní konstrukce by měly být zařazeny do kategorie C-I.

Jedno nebo dvouranové předovky historických konstrukcí (včetně replik) by měly zůstat v kat. D.

Mechanické zbraně (luky, kuše atd.) mají být z rámce zákona zcela vypuštěny.

Žádost o povolení k nabytí zbraně kat. B by měla být zjednodušena a v případě elektronického podání také osvobozena od správního poplatku.

Možnost střelby signálními či slepými náboji mimo střelnici, která v současnosti platí pouze pro zbraně kat. D, má být rozšířena na zbraně všech kategorií.

Co bude dál?

Zákon bude bez zbytečného odkladu postoupen Senátu. Senát je povinen se zákonem zabývat do 30 dní. Senát může:

  • návrh zákona schválit,
  • přijmout k zákonu pozměňovací návrhy a vrátit Poslanecké sněmovně (ta může změnit v jednom čtení přijmout nebo přehlasovat),
  • vyjádřit vůli se jím nezabývat,
  • tím po 30 dnech marně uplyne lhůta.

Poté jde zákon k podpisu prezidentovi.

 

David Karásek - analytik a člen představenstva LEX z.s.

Další články