LEX logo

Vážení sledující a příznivci,

 

 jelikož se v souvislosti s nedávnými událostmi začalo v médiích objevovat mnoho nepravdivých, překroucených, či dokonce lživých informací, rozhodli jsme se zařadit novou rubriku FactCheck, ve které se právě těmto detailům budeme věnovat.

Doufáme, že tak napomůžeme autorům článků pochopit, kde se dopustili chyby plynoucí například z nepochopení dané problematiky.

 

Jako první přinášíme detail ze článku Hospodářských Novin "Střelec si na jaře registroval sedm zbraní. Proč to nikoho netrklo?" Jana Kubity.

 

Uvedený článek se dopouští lži hned na několika rovinách, a to jednak vypuštěním informací, a dále manipulativním zkreslením statistiky.
Podmínky nutné pro získání Zbrojního průkazu (ZP) v České republice stanovuje zákon 119/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů který stanovuje následující podmínky:

  • Věkovou hranici pro získání průkazu (což je ta nejjednodušší část).
  • Zdravotní způsobilost – tu vydává praktický lékař a na základě znalosti žadatele a jeho zdravotní karty může vyžádat libovolné další odborné vyšetření zdůvodněné podezřením na zdravotní problém omezující či dokonce vylučující držení ZP. Zdravotní způsobilost též může vydat s omezenou dobou platnosti. A jen na okraj – podle § 20a Zákona o zbraních je ošetřující lékař, který u svého pacienta zaznamená změny omezující či vylučující držení ZP, oprávněn dotazem na policii zjistit, zda je dotyčný držitelem ZP. Pokud zjistí, že ano, je pak povinen neprodleně změnu zdravotního stavu policii ohlásit.
  • Odborná způsobilost – prokazuje se Zkouškou odborné způsobilosti před komisařem a policejním dohledem.
  • Bezúhonnost – tedy trestní bezúhonnost. Jsou definovány závažné TČ, které získání ZP vylučují (navždy či na stanovenou dobu od ukončení trestu). K zahlazení např. milostí se v tomto ohledu nikterak nepřihlíží.
  • Spolehlivost – tedy především že žadatel není veden jako drogově závislý či alkoholik, že nemá přestupky na vyjmenovaných úsecích (majetek, občanské soužití, veřejný pořádek, zbraně a střelivo, bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích v souvislosti s účinky škodlivých či návykových látek atd.)

Tyto podmínky musí plnit po celou dobu držení ZP, tedy ne pouze při žádosti o něj. Změny zdravotního stavu ve vyjmenovaných oblastech, páchání přestupků (třeba jízda pod vlivem) a trestné činnosti, to vše má za následek odebrání ZP a zbraní.

Článek dále tvrdí, že Zkouškou odborné způsobilosti (ZoZ) „většina projde“. K ZoZ jsou připuštěni pouze ti uchazeči, kteří splňují podmínky věku a zdravotní způsobilosti. Už zde tedy máme část zájemců, kteří ZoZ neprojdou, protože k ní ani nejsou ze zdravotních důvodů připuštěni. U zkoušek samotných je dlouhodobý průměr úspěšnosti 60-70% (odtud zřejmě pramení tvrzení v článku). V klidných dobách to někdy bývá i trochu více, v dobách turbulentních (kdy se mezi obyvateli výrazně zvedne zájem o vykonání ZoZ) to naopak bývá výrazně méně (v letech hysterie kolem migrační krize byla úspěšnost u ZoZ jen 20-30%). Úspěšné vykonání ZoZ však ještě neznamená automatické vydání ZP, ještě dojde k prověřování bezúhonnosti a spolehlivosti (kde zase část žadatelů může „vypadnout z kola ven“). Jak tedy vidno, celá věta článku je pouhou zavádějící bagatelizací.

Zvládne-li občan úspěšně získat ZP a projeví-li zájem koupit si vlastní zbraň, čeká ho další kolečko byrokracie a ověřování v závislosti na požadované kategorii zbraně. Na zbraně kat. A-I si nejprve musí na PČR zažádat o příslušnou výjimku, na zbraně kat. B o tzv. nákupní povolení. Před vydáním obého Policie zběžně žadatele prolustruje. Na nákup zbraně kat. C stačí být držitelem ZP. Po nákupu zbraně nového majitele ve lhůtě 10 pracovních dnů čeká cesta na policii a registrace zbraně. Do té doby s ní nesmí ani na střelnici.

Další články