LEX logo

Vážení přátelé,

jistě víte že se chystá nový trestní zákon. Mnozí z Vás k němu také vyjadřovali své postřehy. Také bych jeden přidal. Důvod, proč tak nečiním v diskusi, ale samostatným článkem, je ten, že jde sice o maličkost, která ale může mít dalekosáhlé důsledky a rozhodně se s tím MUSÍ něco udělat.

Jde o §3 trestního zákoníku (v novém zákoně je to §13), který v současnosti zní:

§ 3 Trestný čin

(1) Trestným činem je pro společnost nebezpečný čin, jehož znaky jsou uvedeny v tomto zákoně.

(2) Čin, jehož stupeň nebezpečnosti pro společnost je nepatrný, není trestným činem, i když jinak vykazuje znaky trestného činu.

(3) K trestnosti činu je třeba úmyslného zavinění, nestanoví-li tento zákon výslovně, že postačí zavinění z nedbalosti.

(4) Stupeň nebezpečnosti činu pro společnost je určován zejména významem chráněného zájmu, který byl činem dotčen, způsobem provedení činu a jeho následky, okolnostmi, za kterých byl čin spáchán, osobou pachatele, mírou jeho zavinění a jeho pohnutkou.

Z nového zákona tiše a zákeřně vypadly odstavce 2 a 4. Přitom jsou to velmi důležité části, které v podstatě zakazují státu buzerovat občana kvůli nesmyslům a maličkostem. Nebudu zde jmenovat příklady, každý si jich jistě domyslíte milión. Podle tohoto vzorce se dá prohlásit za trestný čin opravdu kdeco, od přecházení na červenou po řeči v hospodě.

Takže jestli vám záleží na tom, abyste žili ve státě demokratickém a ne byrokratickém, dejte to pořádně najevo. Napište ministrovi, poslancům, do novin, uvědomte o tomto podrazu i ostatní, kteří si ho nevšimli. Občanská společnost vyžaduje občanskou aktivitu. Co si uděláme, to budeme mít.

sgt. Navážka

Další články

  • Iniciativa A je neformální sdružení, které si dalo za cíl připomenout pozapomenuté hrdiny druhého odboje. Karel Polata, Jaroslav Čvančara a Vlastislav Janík vyhledávají v historických záznamech...

  • Finsko je druhá nejozbrojenější země Evropy - má kolem 40 zbraní na sto obyvatel. Je to pravděpodobně dáno místní tradicí lovu a také soběstačnosti v obraně – ačkoli se finské ozbrojené síly účastní cvičení...

  • Ve středu se má v Poslanecké sněmovně hlasovat o novelizaci lesního zákona, která má mimo jiné odebrat honebním společenstvům právo připravovat plán mysliveckého hospodaření a přiřkne toto právo...

  • Dostal se k nám dokument: „Národní strategie řešení nelegálního zabíjení a otrav volně žijících živočichů v České republice 2020 – 2030“, z dílny MŽP. Pojďte se s námi podívat, co jsme se dočetli v...

  • Německé ministerstvo zahraničí v roce 2009 odhadlo, že mezi lidmi tam může být až 45 milionů zbraní. V národním registru zbraní, zavedeném v roce 2012, je jich zatím pět a půl milionu.