LEX logo

Tématem druhého článku o novelizaci zákona o zbraních je vznik nové kategorie A-I. Do této kategorie patří některé zbraně a střelivo, které do ní byly přesunuty z kategorií A a B.

(První článek, týkající se přechodných ustanovení, najdete zde .

 

 

Samočinné zbraně, u kterých došlo k úpravě na samonabíjecí zbraně (dosud kat. B)

Těchto zbraní je poměrně málo. Většina samonabíjecích zbraní, které využívají hlavní části zbraní kat. A, je sestavena ze samostatných dílů, které byly upraveny již před sestavením zbraně. Zbraň je tedy sestavena jako kategorie B. Do kategorie A-I tak spadají pouze zbraně a samostatné hlavní části, které byly v centrálním registru zbraní zapsány jako kategorie A a poté změněny na kategorii B.  Pokud takovou zbraň máte, nemusíte ji přihlašovat znova – podle přechodných ustanovení se současní držitelé zbraní kategorie A-I automaticky považují za oprávněné majitele a držitele výjimky.

Samonabíjecí zbraně pro střelivo se středovým zápalem, do kterých je vložen příslušný nadlimitní zásobník (dosud kat. B)

V tomto případě se nejedná o samostatný typ zbraně. Kategorie zbraně je určována podle kapacity zásobníku, který je do ní vložen; tento typ výjimky tedy reálně znamená možnost si ke zbrani koupit a používat příslušný nadlimitní zásobník (20+ nábojů u krátkých zbraní, 10+ u dlouhých).

Dlouhé samonabíjecí zbraně pro střelivo se středovým zápalem původně určené ke střelbě z ramene, vybavené skládací, zasouvací nebo bez použití nástrojů odnímatelnou ramenní opěrou, přičemž po jejím sklopení, zasunutí nebo odejmutí je délka zbraně menší než 600 mm a není ovlivněna její funkčnost (dosud kat. B)

Tato kategorie, která je převzata přímo ze zbraňové směrnice, je natolik vnitřně rozporná, že je v podstatě neaplikovatelná. Dlouhá zbraň je z definice (obsažené také přímo ve směrnici) taková, jejíž celková délka je větší než 600 mm. Z toho plyne, že pokud je zbraň po složení, zasunutí či odejmutí opěry stále delší než 600 mm, pak nepatří do kategorie A-I, protože je delší než 600 mm; na druhé straně pokud je po složení, zasunutí či odejmutí opěry kratší než 600 mm a není tím ovlivněna její funkčnost, pak také nejde o zbraň kategorie A-I, protože nejde o dlouhou zbraň.

Plynové nebo expanzní, nejde-li o dovolené výrobní provedení, které stanoví prováděcí právní předpis (dosud kat. A)

Jde zejména o zbraně používané k filmovým a divadelním účelům. U těch není vždy možné dodržet podmínky dovoleného výrobního provedení, které by umožnily jejich zařazení do kategorie D. Dosud je proto zákon řadil do kategorie A; novela je přeřazuje do nižší kategorie A-I.

Střelivo pro krátké kulové palné zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku (dosud kat. A)

Jde o střelivo, které je typicky určeno pro sebeobranné účely. Vyznačuje se zvýšenou ranivostí (tj. vyšším zastavovacím účinkem) a sníženou průbojností (tj. menším ohrožením nezúčastněných osob).

 

 

Podmínky nabývání zbraní kat. A-I

Výjimku na zbraň kat. A-I policie udělí žadateli, který uvede některý z řádných důvodů. Prokázání konkrétní potřeby dané zbraně pro takové účely se nevyžaduje (na rozdíl od kategorie A) a zákon tak nedává prostor pro eventuální správní uvážení.

 

Důvody, které zákon považuje za řádné:

Ochrana života, zdraví nebo majetku v citlivých prostorách

„Citlivými prostorami“ se podle zákona myslí prostory, jejichž nedotknutelnost je zaručena jiným právním předpisem, nebo místa, kde se zpravidla nacházejí snadno zranitelné cíle. Pro tento účel policie vydá výjimku držiteli zbrojního průkazu sk. B nebo E, či držiteli zbrojní licence sk. F, G, H nebo J.

Výcvik k zajišťování nebo podílení se na zajišťování zabezpečení nebo ochrany kritické infrastruktury, objektů mimořádné důležitosti, objektů důležitých pro ochranu státu, majetku mimořádné hodnoty nebo mimořádně nebezpečných nebo cenných zásilek

Zde je podstatné, že jde o výcvik, nikoli samotné provádění těchto úkolů (k tomu obvykle potřebujete nějaké pověření, zatímco k výcviku nikoli). Pro tento účel policie vydá výjimku držiteli zbrojního průkazu sk. B nebo E, či držiteli zbrojní licence sk. F, G, H nebo J.

Sběratelská nebo muzejní činnost

Sběratelskou činností se podle zákona rozumí činnost spočívající ve shromažďování a konzervaci palných zbraní, jejich hlavních částí a střeliva pro historické, kulturní, vědecké, technické vzdělávací nebo památkové účely. Není k ní třeba žádné zvláštní povolení. Muzejní činnost je obdobná činnost v rámci muzea. Výjimku pro sběratelské a muzejní účely policie vydá žadateli, který je držitelem zbrojního průkazu sk. A nebo zbrojní licence skupiny I nebo J.

Vzdělávací, kulturní, výzkumné nebo historické účely

Tyto účely se od sběratelství a muzejnictví liší tím, že jejich smyslem je něco jiného než pouhé uchování zbraní – typicky jde například o používání zbraní při rekonstrukcích historických událostí. Výjimku pro tyto účely policie vydá žadateli, který je držitelem zbrojního průkazu (jakékoli skupiny) nebo držitelem zbrojní licence sk. F, H, I nebo J.

Sportovní střelba

Policie vydá výjimku také držiteli zbrojního průkazu skupiny B, C nebo E, který předloží potvrzení vydané držitelem zbrojní licence, který se v rámci své činnosti zabývá sportovní střelbou, ze kterého vyplývá, že

a) tento držitel během posledních 12 měsíců aktivně trénoval nebo se účastnil soutěží ve střelbě, a)

b) zbraň splňuje specifikace požadované pro příslušnou sportovní střeleckou disciplínu.

Zde je nutno podotknout, že to neznamená, že sportovní střelbu ze zbraní kat. A-I může provozovat pouze držitel této sportovní výjimky. Řádný důvod se vztahuje pouze na nabytí, držení a nošení zbraně, nikoli na její používání. Sportovní střelbu lze tedy provozovat i ze zbraní nabytých za účelem výcviku, sběratelství atd.

Řádný důvod uvedený u kategorie B

Tento bod se vztahuje pouze na zbraně, na které byl vydán průkaz zbraně před 13. červnem 2017 (tj. byly už před tímto datem zaregistrovány). U těchto zbraní lze vydat výjimku i z důvodů uvedených u kategorie B, tj.

a) provozování muzejnictví nebo sběratelské činnosti,

b) uskutečňování sportovní, lovecké, kulturní nebo jiné zájmové činnosti nebo příprava na povolání,

c) provozování koncesovaných živností v oboru zbraní a střeliva,

d) zajišťování ostrahy majetku a osob,

e) zabezpečování úkolů podle zvláštního právního předpisu, nebo

f) ochrana života, zdraví nebo majetku.

Není přitom rozhodné, na koho byla taková zbraň před uvedeným datem zaregistrována – důležité je jen to, zda byla zaregistrována.

Pozn: zbraně nabyté po 13. červnu 2017 se nestávají nelegálními – podle přechodných ustanovení novely se mění na kategorii A-I, přičemž dosavadní držitel se i bez udání důvodu dále považuje za oprávněného držitele.

 

Nadlimitní zásobníky

Nadlimitním zásobníkem se rozumí zásobník nebo sestava nábojové schránky, který je určen pro palné zbraně se středovým zápalem a který má kapacitu vyšší než 20 nábojů u krátkých zbraní a vyšší než 10 nábojů u dlouhých zbraní. Pro rozlišení podle kapacity není směrodatné, pro jakou zbraň je zásobník určen, ale v jaké zbrani se nachází; např. zásobník určený pro pistoli s kapacitou 15 nábojů je považován za nadlimitní, pokud je vložen do dlouhé zbraně.

V první řadě je třeba poukázat na skutečnost, že nutnost povolení se vztahuje pouze na nabývání nadlimitních zásobníků a jejich používání, ne na držení. Z toho mimo jiné plyne, že zásobníky nabyté před účinností zákona mohou jejich držitelé dále držet bez povolení, protože povolovací povinnost se vztahuje pouze na převody mezi osobami. Pokud k nim mají příslušnou zbraň, kterou měli již před účinností zákona, mohou je v této zbrani i používat - viz níže.

Zákon dává dvě možnosti povolení k nabývání nadlimitních zásobníků:

1. k nabývání nadlimitních zásobníků je oprávněn držitel výjimky na zbraň kategorie A-I, neboli výjimka na zbraň kategorie A-I automaticky zahrnuje i oprávnění k nabývání nadlimitních zásobníků. To platí nejen pro držitele, kterým byla výjimka explicitně udělena, ale i pro ty, kteří se považují za držitele výjimky na základě přechodných ustanovení. Obojí se však vztahuje pouze na zásobníky příslušné k dané zbrani, tj. pro takové, které lze v dané zbrani použít.

2. zákon umožňuje vydání samostatného povolení pro nabývání nadlimitních zásobníků, a to za stejných podmínek a stejným postupem jako při vydávání výjimky na zbraň kat. A-I. Toto povolení není typově omezené a lze na něj nabývat jakýkoli typ nadlimitních zásobníků.

V obou případech platí, že povolení je trvalé, tj. nejde o povolení k nabytí konkrétního kusu či počtu zásobníků, ale obecné povolení nabývat nadlimitní zásobníky. Nabyté zásobníky nepodléhají ohlašovací povinnosti (registraci). Jde o podobný koncept, jaký známe u střeliva – to může také nabývat pouze oprávněná osoba, nemusí však žádat o povolení na každý nákup zvlášť, ani nabyté náboje registrovat.

 
Držení a nošení zbraní kat. A-I a nadlimitních zásobníků

Podmínky držení, nošení a přechovávání zbraní kat. A-I jsou shodné s podmínkami držení, nošení a přechovávání zbraní kat. B. Na nakládání s nadlimitními zásobníky zákon neklade žádné zvláštní požadavky, vyjma případu jejich převodu na jinou osobu.

Zvláštní případy:

Pokud mám nadlimitní zásobníky, které jsem měl už před účinností novely, jak při případné kontrole policií prokážu, že jsem je měl už před účinností novely?

Povinnost prokázat porušení zákona je na straně státu, v případě pochybností je tedy na policii, aby prokázala, že jste předmětný zásobník před účinností zákona neměl.

V této souvislosti lze okrajově podotknout, že zásobníky nejsou registrovány, ale zbraně ano. Pokud jste tedy v době nabytí účinnosti zákona měl zbraň, která standardně používá nadlimitní zásobníky, bude poměrně obtížné prokázat, že jste měl zbraň a přitom jste neměl zásobníky, které do ní patří.

 

Co když vlastním jak krátkou, tak dlouhou zbraň, používající stejné zásobníky s kapacitou mezi 10-20 náboji? Potřebuji povolení pro jejich nabývání?

Definice nadlimitního zásobníku se odvíjí od zbraně, do které je vložen. Z toho plyne, že po účinnosti zákona můžete takové zásobníky nabývat i bez povolení, ale používat je smíte pouze v krátké zbrani. Pokud je chcete používat v dlouhé zbrani, vyřiďte si některé z výše zmíněných povolení.

K tomu je nutno dodat, že pokud jste předmětné zbraně měl již před účinností zákona, pak se podle přechodných ustanovení považuje ta dlouhá zbraň za zbraň kategorie A-I a vy jste považován za oprávněného majitele a držitele výjimky A-I. Máte tedy automaticky oprávnění nabývat nadlimitní zásobníky, které do této zbraně patří.

 

Během týdne nám dorazila celá řada otázek. Zde předkládáme odpovědi na většinu z nich:

Jaké změny novela přináší pro zájemce o pořízení zbrojního průkazu?

Žádné, kromě toho, že se budou muset naučit jiné testové otázky.

Pokud si objednám tlumič ze země, kde je volně prodejný komukoli, a příjde poštou, a kvůli covidu bude měsíc na celní poště Praha, je to v pořádku? Od kdy se má nahlásit? 10 dnů od vyzvednutí na poště? Díky

Do 10 dnů od chvíle, kdy jste s danou věcí začal nakládat, tj. od převzetí zásilky. Ovšem tlumič se považuje za zbraň kat. C, takže na jeho dovoz musíte mít zbrojní průvodní list. Ten vám policie normálně vydá (mají na to k dispozici formulář), ale musíte ho mít dřív, než si ten tlumič objednáte.
!A jedno důležité upozornění. Stále se jedná o zbraň - to znamená, že přepravu musí zajišťovat přepravce, který je k tomu oprávněn!

Výjimka na zbraň kat. A-I je celková výjimka na kategorii A-I nebo je na každou subkategorii zvlášť?

Výjimka se vydává zvlášť na každou zbraň kategorie A-I (stejně jako povolení k nabývání zbraní kategorie B se vydává na každou zbraň zvlášť), nebo plošně na střelivo kategorie A-I (viz další otázka).

Jak je to s nabýváním, držením, nošením a používáním střeliva kategorie A-I – nábojů se střelou konstruovanou ke zvýšení ranivosti (JHP) ?

Definice střeliva kat. A-I je „střelivo pro krátké kulové palné zbraně se střelou šokovou nebo střelou určenou ke zvýšení ranivého účinku“. Z toho plyne, že pro střelivo tohoto typu neplatí omezení kategorie A-I vždy, ale pouze při jeho nošení a používání v krátkých zbraních. Nabývat a držet toto střelivo lze i bez výjimky A-I, stejně tak ho lze nosit a používat v dlouhých zbraních stejně jako jakékoli jiné běžné střelivo. Pouze k jeho nošení a používání v krátké zbrani je třeba výjimka kategorie A-I. O výjimku na střelivo kat. A-I se žádá na stejném formuláři jako na zbraň kat. A-I. Je nutno specificky požádat o výjimku na toto střelivo (zaškrtnout příslušné okénko) – samotná výjimka na zbraň kategorie A-I neumožňuje v ní automaticky používat i střelivo kat. A-I. Je však samozřejmě možné požádat o obě výjimky na jednom formuláři (zaškrtnout obě okénka). Udělená výjimka na střelivo kat. A-I je plošná a trvalá; nemusí být omezena na konkrétní ráži a není omezena na určitý počet nábojů ani určitý počet nákupů.

Jaký je rozdíl mezi výjimkou na zbraň kategorie A-I a povolením pro nadlimitní zásobníky z pohledu nabývání nadlimitních zásobníků?

Držitel výjimky na zbraň kategorie A-I je oprávněn nabývat nadlimitní zásobníky, ale pouze do této zbraně, a používat je pouze v této zbrani. Držitel povolení pro nadlimitní zásobníky může nabývat jakékoli zásobníky (i do zbraní, které vůbec nemá – např. pro sběratelské účely) a používat je v jakýchkoli zbraních (včetně zbraní kat. B).

Když si vyřídím povolení pro nadlimitní zásobníky, abych je mohl nabývat, musím si k tomu ještě vyřídit výjimku kat. A-I, abych je mohl používat ve zbrani?

Ne. Zákon říká, že se zbraní s vloženým nadlimitním zásobníkem je dovoleno nakládat na základě výjimky kat. A-I nebo povolení pro nadlimitní zásobníky. Povolení pro nadlimitní zásobníky tedy umožňuje používat nadlimitní zásobníky v jakýchkoli zbraních, nejen ve zbraních kat. A-I.

Když mám zbraň, která je podle nového zákona zbraní A-I, musím žádat o výjimku?

Ne. Podle přechodných ustanovení se dosavadní držitelé takových zbraní považují za držitele výjimky automaticky.

V době účinnosti zákona jsem byl držitele zbraně kategorie B, která může a nemusí používat nadlimitní zásobníky. Jak zjistím, zda je teď zbraní kategorie A-I nebo B (a tedy zda do ní mohu nebo nemohu nabývat nadlimitní zásobníky)?

Vzhledem k tomu, že kategorii zbraně definuje právě kapacita zásobníku, je to celkem jedno. Pokud kupujete nadlimitní zásobník, pak je tou rozhodnou skutečností to, že vlastníte a už před účinností zákona jste vlastnil zbraň, ve které lze takový zásobník použít.

Mám nákupní povolení na zbraň kategorie B, vydané podle původního znění zákona. Mohu ho využít pro nákup zbraně, která je nebo může být zbraní kat. A-I?

Můžete. Pokud je pořízená zbraň podle nového znění v kategorii A-I, zaregistruje vám ji policie jako A-I.

Mohu zbraň, popřípadě střelivo kategorie A-I používat jen k tomu účelu, který jsem uvedl při žádosti o výjimku, nebo i k jiným účelům?

Jeden z nosných principů zákona je, že oprávnění zbraň používat se neváže na zbraň, ale na skupiny zbrojního průkazu držitele, tedy že držitel je oprávněn použít kteroukoli ze svých zbraní k jakémukoli účelu, ke kterému má oprávnění. Ostatně obdobně funguje již nyní používání zbraní kategorie B, kdy například držitel zbrojního průkazu skupiny B a E je oprávněn zbraň jak nosit pro svou ochranu, tak i používat ke sportovní střelbě, i když původní povolení bylo třeba vydáno pouze pro jeden z těchto důvodů.

Pokud je moje zbraň nově v kat. A-I, musím si kvůli tomu nechat vyměnit průkaz zbraně?

Ne, dokud vás k tomu policie přímo nevyzve. Je pravděpodobné, že tak učiní při nějaké vhodné příležitosti, např. při obnovení zbrojního průkazu.

Jak policie ví, jaké zásobníky ve zbrani používám (a tedy jestli je moje zbraň kategorie A-I nebo B)?

Neví, a v zásadě to ani vědět nepotřebuje. Pokud jste zbraň měl již před účinností zákona, pak jste vždy jejím oprávněným držitelem, bez ohledu na velikost zásobníků. Při výměně zbrojního průkazu se vás pak policie může prostě zeptat, jaké zásobníky chcete ve zbrani používat, a podle toho ji zaregistrovat.

Může policie držitelům zbraní kategorie A-I vstupovat do obydlí za účelem kontroly uložení zbraní?

Ne, to stále platí pouze pro zbraně kategorie A.

Kdy má nové znění nabýt účinnosti?

Do patnácti dnů po zveřejnění ve Sbírce zákonů; se zveřejněním se počítá v polovině ledna, účinnost by tedy měla být na přelomu leden/únor.

 

 

David Karásek - analytik a člen představenstva LEX z.s.

 

Další články