LEX logo

odpověď jsme obdrželi e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 8.10.2013

Otázky ohledně práva zákona dbalých občanů vlastnit střelnou zbraň:

1) Jakým způsobem chcete konkrétně zvýšit bezpečnost občanů před běžnou „malou“ i násilnou kriminalitou?

Zvýšení vnitřní bezpečnosti v České republice je jednou z priorit našeho hnutí. Budeme požadovat více policistů v ulicích, tedy v přímém výkonu služby, zejména pak tam, kde je evidována zhoršená bezpečnostní situace. Domníváme se, že rezervy existují, a stanoveného cíle lze dosáhnout např. snížením administrativní zátěže. Chceme-li bojovat s kriminalitou, musíme nejprve najít způsob, jak využít již stávající systém bez toho, aby docházelo ke změnám legislativy.

2) Budete podporovat možnost účinné (sebe)obrany i za pomoci palné zbraně? (tedy i možnost zbraň za jasně definovaných objektivních podmínek získat a nosit?)

Podporujeme současnou právní úpravu této problematiky. Možnost účinné sebeobrany již nyní existuje, a okolnosti vylučující protiprávnost (např. při použití zbraně) jsou konkrétně popsány v ustanoveních hlavy III trestního zákoníku, zejména v paragrafech 28 a 29.

3) Jste pro zpřísnění podmínek pro získání zbrojního průkazu a zbraní v ČR? Pokud ano, proč a jakou formou?

V tuto chvíli nemáme informace o tom, že by současná právní úprava byla v některých oblastech nevyhovující. Pokud jde o zpřísnění podmínek, máme za to, že před získáním zbrojního průkazu by měl žadatel projít praktickým výcvikem ve střelbě a zacházení se zbraní, podobně jako např. u autoškoly.

4) Jak chcete konkrétně zajistit, aby občan, který byl prokazatelně napaden a v sebeobraně útočníka poškodil, nebyl neúměrně šikanován ze strany soudů, respektive státních zástupců (například vyšetřovací vazbou tam, kde zjevně není nutná)? To se často děje v takové míře, až to je pro postiženého likvidační.

Hodláme prosadit nový trestní řád upravující trestní řízení k zajištění spravedlivého, účinného a rychlého projednání trestních věcí, s cílem odstranit dosavadní nepřehlednost a složitost trestního procesu a posílíme práva obětí trestných činů. Rovněž posílíme nezávislost státního zastupitelství v zájmu nestranného trestního stíhání a rychlého vyřizování trestních věcí, včetně nároků poškozených. Také se zasadíme o důsledné vyvozování odpovědnosti státních zástupců v případech, kdy dojde k jejich profesnímu selhání či jejich práce nebude splňovat požadavky kladené na činnost státních zástupců.

5) Jste pro zavedení obdoby americké „castle doctrine“, tedy zvýšenou právní ochranu obránce, který použije ve svém obydlí důraznějších prostředků k odvrácení hrozícího nebezpečí ze strany násilníka?

Jakékoliv úvaze o změně trestního zákoníku (krajní nouze, nutná obrana)by musela předcházet rozsáhlá celospolečenská a odborná diskuse.

Zbojní zákon všeobecně:

V České republice podléhá držení a nošení zbraní ve stručnosti těmto podmínkám:

. minimální věk pro vlastnictví zbraně je 18 let, pro nošení na veřejnosti 21 let

. bezúhonnost, definovaná jako uplynutí určité doby od spáchání posledního úmyslného trestného činu (délka zkušební doby je odstupňována podle závažnosti činu)

. žádné prokazatelné problémy s alkoholem či drogami

. žádné vícenásobné (nikoli ojedinělé) přestupky proti občanskému soužití

. žádné zdravotní potíže, které omezují nebo znemožňují bezpečné zacházení se

zbraní

. psychologické vyšetření není povinné, záleží na úvaze praktického lékaře, zda si jej vyžádá

. prokázání teoretických znalostí (právní předpisy upravující držení a použití zbraně, konstrukce zbraní, první pomoc)

. prokázání praktických dovedností (bezpečná manipulace se zbraní, rozebrání do stavu pro čištění, střelba na pevný cíl)

Po splnění těchto podmínek je vydání zbrojního průkazu nárokové (policie vydání nemůže odmítnout).

Nárokové je i vydání povolení k nošení zbraně pro sebeobranu.

Česká republika v praxi nerozlišuje mezi různými typy palných zbraní (pistole vs. lovecké zbraně apod.) a pro jejich držení platí v podstatě jednotná pravidla.

Všechny zbraně držené na zbrojní průkaz jsou registrovány u policie.

Chtěl byste na tomto stavu něco měnit? Pokud ano, popište co.

Mělo by být rozlišeno držení a nošení zbraně. Osoba, která by chtěla zbraň pro osobní obranu nosit, by byla povinna absolvovat povinný výcvik v rozsahu nejméně 10 hodin na střelnici a teoretickou přípravu o bezpečném zacházení se zbraní. To považujeme za potřebné i vzhledem k tomu, že byla zrušena základní vojenská služba. Považujeme to za účelnější, než psychologické testy, které nemohou zaručit způsob chování za extrémní situace.

Otázky týkající se bezpečnostní politiky státu:

1) Na jakých základech budete formulovat bezpečnostní politiku státu vzhledem k zákona dbalým soukromým držitelům palných zbraní?

Na bezpečnostní politice státu nehodláme nic měnit. Bezpečnost státu musí být zajištěna profesionálními ozbrojenými složkami, žádné občanské milice ze soukromě ozbrojených občanů nehodláme zavádět.

2) Je dle Vašeho názoru prospěšné, aby se při případné novelizaci civilní zbraňové legislativy zapojili do procesu připomínek i odborníci mimo řady státních orgánů, např. ze zájmových a profesních sdružení?

Spolupráce s odborníky je základním předpokladem pro jakékoliv legislativní změny. Vždy je prospěšné pracovat při tvorbě legislativy s více názory, proto oceníme i případná stanoviska civilního sektoru, což zahrnuje i zájmová a profesní sdružení.

3) Souhlasíte se systémem, který Američané trefně nazývají „podporujte svého šerifa“, kdy policista není zbytečně popotahován za zákroky provedené proti skutečným pachatelům?

Nemáme k dispozici informace o systému, který popisujete, ale při případném použití donucovacích prostředků, zejména střelné zbraně musí být vždy jednoznačně prošetřeny všechny okolnosti jejích použití. O tom, kdo je skutečný pachatel, nemůže rozhodovat zasahující policista, ale vždy až soud. Vždy je třeba vycházet z principu presumpce neviny.

4) Jste pro zvýšení pravomocí polici, pokud ano, v jakých oblastech a proč?

Jsme pro důsledné využívání všech současných pravomocí Policie ČR, tak by došlo k rychlému a řádnému objasňování všech podezření na spáchání trestného činu.