LEX logo

Stejně jako před minulými volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR i nyní přinášíme souhrn odpovědí na otázky, které jsme položili všem kandidujícím stranám a které se dotýkají nás, střelců. Průvodní dopis, otázky a odpovědi kandidujících stran obdržené do data zveřejnění článku přikládáme níže. Bohužel, ne všechny strany odpověděly na naše dotazy. Odpovědi jsou řazeny abecedně dle názvu strany.

Aktualizováno: Přidány odpovědi od České pirátské strany a Starostové a nezávislí.

 Otázky

Průvodní dopis

Vážená paní, vážený pane.

Obracíme se na vaši stranu/hnutí s žádostí o stanovisko k několika otázkám týkajícím se bezpečnosti občanů České republiky v oblasti držení, nošení a používání zbraní.

Sdružení LEX (nyní LEX z.s.) vzniklo v roce 1998 jako nezávislé sdružení, bránící zájmy všech legálních držitelů zbraní. Jsme respektovaným partnerem v rámci legislativního procesu, organizujeme přednášky i střelecké soutěže, spolupracujeme s obdobnými organizacemi v rámci Evropy.

Zastupujeme přes 5000 našich stálých členů a zároveň hájíme práva dalších minimálně 300 000 legálních vlastníků registrovaných zbraní a dále statisíce dalších občanů, kteří vlastní zbraně nepodléhající registraci (např. vzduchovky, perkusní repliky či historické zbraně).

Nepochybujeme, že odpovědi vaší strany/hnutí budou zajímat i statisíce našich spoluobčanů.

Otázka první

Jistě jste zaznamenali, že Poslanecká sněmovna parlamentu ČR schválila drtivou většinou poslanecký návrh zakotvující ústavní právo občanů na vlastnictví zbraní (za podmínek jasně definovaných v zákoně).
Jaký je váš názor na možnost zakotvení ústavního práva na vlastnictví zbraní občany (za jasně daných podmínek) do našeho ústavního pořádku a proč?

Otázka druhá

Český právní řád bude nutné do budoucna změnit mj. i kvůli přijaté směrnici EU, která drasticky omezuje právo vlastnit některé druhy dosud povolených zbraní.
Jak by měla vypadat česká legislativa v oblasti vlastnictví zbraní zákona dbalými občany? Co konkrétně by měly obsahovat změny a jak vaše strana/hnutí/ se konkrétně zasadí o jejich schválení?

Otázka třetí

Evropská unie v současné době připravuje zákaz používání olova do střel s ohledem na životní prostředí. Problém je, že zákaz se má vztahovat kromě loveckého použití v otevřené krajině i na např. uzavřené střelnice, kde je riziko úniku olova do životního prostředí minimální. Praktickým výsledkem tohoto zákazu může být razantní zdražení střeliva pro občany a s tím související výrazný úbytek počtu majitelů zbraní (v podstatě zákaz zbraní jinou formou).
Jakým způsobem se vaše strana/hnutí postaví k danému návrhu EU a jakým způsobem budete hájit práva majitelů zbraní?

 

Blok proti islamizaci - Obrana domova - 13

Otázka první - odpověď:
Samozřejmě zaznamenali. Náš názor je, že tato ústavní změna může pomoci zvýšit právní jistoty majitelů zbraní i zvýšit bezpečnost země jako celku.

Otázka druhá - odpověď:
Česká legislativa v této oblasti je asi nejlepší v Evropě, takže nevidíme jediný důvod ji měnit. Vystoupením z EU bychom se povinnosti z přijetí změn vyvázali. Do té doby je nutné pokračovat v legálním tlaku na směrnici, tj žaloba atd. V případě nutnosti směrnici neimplementovat do českých zákonů i za cenu pokut.

Otázka třetí - odpověď:
Je to samozřejmě „útok bokem" na majitele střelných zbraní, naše strana se k tomuto návrhu staví odmítavě. Pokud se nepodaří směrnici zrušit jako celk,je nutné na evropské úrovni dosáhnout alespoň toho, aby uzavřené střelnice byly z tohoto zákazu vyňaty.

 

Česká pirátská strana  - 15

Otázka první - odpověď:
Piráti jsou a vždy byli strana, která brání svobodu. Považují tedy možnost vlastnit zbraň zákona dbalými občany jako jednu ze svobod jednotlivce, kterou je třeba hájit. Naším cílem je udržet stávající stav legislativy. Jako první by měl být projednán a schválen zákon "o branných spolcích", který v kontextu nové směrnice EU zajistí, že budou v praxi pokračovat současné podmínky nabývání a držení zbraní. Pokud by toto řešení s ohledem na regulace EU nefungovalo, pak je možné uvažovat o dalších možnostech, např. o ústavní změně nebo (lépe) tlaku v rámci EU na úpravu evropské legislativy.

Současný návrh ústavní změny však střelcům nic nezaručuje, její praktický dopad by byl spíše symbolický. Návrh změny jasně říká, že držení zbraní bude regulovat zákon. K ústavnímu zákonu se proto stavíme zdrženlivě. Posunutí zbraní do veřejného prostoru (k čemuž by výrazně přispěl právě dodatek k Ústavě) by navíc v dlouhodobém horizontu pouze vytvářelo tlak na další regulaci.

Otázka druhá - odpověď:
Za optimální považujeme současný platný zákon o zbraních. Je dobrým kompromisem mezi svobodou držet zbraně a všeobecným bezpečím všech. Na rozdíl od zákonů např. v USA se dostatečně zaměřuje na spolehlivost nabyvatele zbraně. Při splnění zákonných podmínek je vlastnění, držení a nošení zbraně nárokové, čímž se odlišujeme od většiny zemí Evropy.

Kvitujeme předpokládaný postup Ministerstva vnitra, kdy by směrnicí povolené zbraně spadaly pod zcela nový “civilní” zákon o zbraních a zbraně, které nová směrnice zakazuje, by podléhaly jinému zákonu. Tímto druhým zákonem by se upravovalo držení zbraní členy organizací, které mají dnes pracovní název “branné spolky”. V konečném důsledku chceme dosáhnout udržení současného stavu.

Otázka třetí - odpověď:
Piráti do tohoto detailnějšího aspektu problematiky držení zbraní zatím nezabíhali, proto mohu poskytnout pouze svůj pohled coby člověka, který se v Pirátské straně zbraněmi zabývá. S ohledem na rovnováhu svobody jednotlivce a ochrany přírody se domnívám, že v případě lovu dává smysl používat munici bez olova právě z důvodu ochrany životního prostředí. Škodlivý efekt olova ve střelách na životní prostředí potvrzují vědecké studie, navíc munice bez olova existuje, je běžně dostupná a její účinnost se od olovnaté munice prakticky neliší. V případě uzavřených střelnic nedává toto omezení žádný smysl a mělo by záležet na majiteli střelnice a střelci, jaké střelivo zvolí.

Štěpán Štrébl
volební manažer Pirátů a dlouholetý člen LEXu

 

Česká strana národně sociální - 25

Otázka první - odpověď:
Jednoznačně podporujeme, aby za jasně definovaných podmínek měli občané právo nosit zbraň.

Otázka druhá - odpověď:
Česká legislativa by se neměla podřizovat směrnicím z EU. Jsme pro vystoupení z EU.

Otázka třetí - odpověď:
EU se snaží odzbrojit občany národních států. Jsme pro vystoupení z EU a používání olova v nábojích, tak jak je to normální.

Ing. Michal Klusáček
předseda České strany národně sociální

  

Česká strana sociálně demokratická - 4

Otázka první - odpověď:
Vzhledem k tomu, že jsme byli hlavními předkladateli uvedeného návrhu novely ústavního zákona, který jsme umožnili podepsat i zástupcům dalších stran, je zřejmé, že ČSSD tento návrh podporuje. Domníváme se, že tímto zákonem vyjádřená důvěra státu, resp. politiků v občany je v současné době mimořádně důležitým signálem. Slova vlast či vlastenectví by neměla být prázdnými pojmy. Právo využít vlastní legálně drženou zbraň pro zákonem stanovené účely zajištění vnitřní bezpečnosti státu považujeme za významný příspěvek právě pro zvýšení bezpečnosti naší země.

Otázka druhá - odpověď:
Aktuální zbraňová legislativa v ČR je na mimořádně dobré úrovni a naším cílem do budoucnosti je její udržení a minimalizace dopadů evropské směrnice na občany ČR. Domníváme se, že držení zbraní je součástí zajištění vnitřní (národní) bezpečnosti státu a nemělo by do něj být zasahováno z úrovně orgánů EU, jak jsme již konstatovali v žalobě na platnost Směrnice o omezování legálního držení zbraní.

Otázka třetí - odpověď:
Česká strana sociálně demokratická nemá volební program rozpracován až do druhů materiálů pro výrobu střel. Nedomníváme se ani, že cena střeliva ovlivňuje počet držitelů zbraní (takový zájem o střelectví, odvislý od láce střeliva by byl poněkud povrchní). Osobně však považuji návrh na zákaz používání olova pro výrobu střel i dalších výrobků například v oblasti rybářství za přehnaný a ne zcela opodstatněný. Považuji tento návrh spíše za součást kampaně proti evropským držitelům zbraní a snahu ukázat jejich „škodlivost" i z pohledu životního prostředí. S takovým postojem není možné souhlasit. ČSSD považuje držitele zbrojních průkazů, ať již jsou to příslušníci bezpečnostních sborů, myslivci, sportovci či prostě jen nadšenci za občany, na které se stát může spolehnout a proto bude chránit jejich zájmy. Snad i do budoucnosti budou moci držitelé legálních zbraní říci, že i oni se mohou spolehnout na svůj stát.

Ing. Roman Váňa
Předseda - Výbor pro bezpečnost - PSP ČR
Místopředseda poslaneckého klubu ČSSD
https://www.facebook.com/vana.roman
www.romanvana.cz

 

Dělnická strana sociální spravedlnosti - 28

Otázka první - odpověď:
Plně podporujeme návrh zákona o ústavním právu občanů vlastnit zbraň. Jsme přesvědčeni, že v dnešní době, která je plná hrozby terorismu, přílivu imigrantů a celkově se zhoršující bezpečnostní situace, je toto naprosto logické a správné opatření.

Otázka druhá - odpověď:
DSSS odmítá směrnice, které nám vnucuje Evropská unie. Z tohoto důvodu bychom podporovali celkové odmítnutí snah EU o omezení dostupnosti střelných zbraní. I proto nechceme uvádět konkrétní případy změn, neboť by šlo o přizpůsobení se diktátu EU.

Otázka třetí - odpověď:
Tento konkrétní zákaz odmítáme. Podle nás jde o zástupný argument ochrany životního prostředí, kdy ve skutečnosti jde o další omezení práv občanů na držení střelných zbraní, a to znamená i další omezení svobody.

Mgr. Tomáš Vandas, předseda DSSS

 

Komunistická strana Čech a Moravy - 8

Otázka první - odpověď:
Zde bych poznamenal, že několik poslanců KSČM jsou spolupředkladateli tohoto poslaneckého návrhu a náš poslanecký postoj byl vyjádřen nejen v průběhu projednávání, kdy jsme navrhovali a dokonce i prosadili jeho pevné zařazení do programu schůze, následně z našich vystoupení při projednávání ve výborech i na plénu Sněmovny, ale zejména při závěrečném hlasování, kdy jsme drtivou většinou hlasovali pro zákon. Vystoupení našich poslanců i závěrečné hlasování lze snadno dohledat.

Otázka druhá - odpověď:
S různými nesmysly z EU máme problémy a proto jsme primárně pro to vzdorovat a neimplementovat tuto směrnici, která je od samé podstaty vadná, nesmyslená a přesahující kompetence EU. Vzhledem k tomu, že se však obáváme, že v tomto postoji zůstaneme politiky osamoceni tak již nyní jsem připraveni vyslat své zástupce do odborných pracovních skupin, kde budeme hledat společnou řeč v této problematice. Máme svoje představy kam až jsme ochotni ustoupit, ale tyto nejdříve sdělíme odborníkům a politickým partnerům. Pro nás není podstatné, kdo s čím přijde a co navrhne, ale jaké to bude mít konečné dopady na bezpečnost České republiky.

Otázka třetí - odpověď:
EU místo řešení skutečných problému, které přímo ohrožují budoucnost EU a celé Evropy řeší marginálie typu výkonů vysavačů a podobných nesmyslů. I tato vámi uvedené oblast se řadí do kategorie nesmyslených zákazů a příkazů. Nejedená se o nic zásadního k čemu by mělo být zaujímáno jednotné stanovisko celé naší strany, ale naši odborníci v dané oblasti jsou připraveni jednat a hledat řešení, které nebude poškozovat oprávněné zájmy této početné a významné skupiny osob, potažmo ohrožovat naši bezpečnost.

poslanec PS PČR a kandidát na stejný post v Královéhradeckém kraji Zdeněk Ondráček
Komunistická strana Čech a Moravy

 

Národ Sobě - 31

Otázka první - odpověď:
Vlastnictví legálních zbraní naše strana dlouhodobě podporuje. Se zakotvením práva na zbraň v ústavě souhlasíme. Zbraň v rukou řádného a spokojeného občana tvoří jeden ze základních kamenů vnitřní i vnější bezpečnosti státu. Můžeme se také podívat na státy, kde došlo k odzbrojení řádných občanů, popřípadě k velkému zpřísnění, a následkem toho se v těchto zemích prudce zvýšila závažná kriminalita a snížila bezpečnost. Už britský spisovatel Georgie Orwell řekl: „Totalitní stát může dělat velké věci, ale jednu věc udělat nemůže: nemůže dát dělníkovi v továrně pušku a říct mu, aby si ji vzal domů a měl ji v ložnici. Puška visící na zdi dělníkova příbytku nebo farmářovy chýše je symbolem demokracie. A je naším úkolem dohlédnout, aby tam zůstala."

Otázka druhá - odpověď:
Jsme suverénní země, tedy nemusíme slepě poslouchat diktát evropské unie a začleňovat do svého právního řádu každou stupiditu, kterou nám nařídí. Pokud unie nezačne opět fungovat v prospěch jednotlivých zemí a států, při respektování svobody všech těchto a nadále se bude snažit vytvářet ze svých členů nesvéprávné poddané, tak bude zapotřebí zvážit naše setrvání v EU, stejně jako to udělala Velká Británie. Už nynější legislativa je v některých ohledech nadměrně omezující a přísná.

Otázka třetí - odpověď:
I k této otázce se vyjadřoval i předseda naší strany v televizní i rozhlasové debatě, a to Politické spektrum ze dne 16. září a vysílání Českého rozhlasu ze dne 10. října. Viz. odkazy:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3159&v=Ng4Dfdv2Oao
https://www.youtube.com/watch?time_continue=284&v=rNGUlje1-qk

Zákaz používání olova je pouze záminkou a dalším krokem EU, jak odzbrojit řádné občany. Olovo je lidskou společností využíváno velmi dlouhou dobu a je součástí přírody, stejně jako ostatní prvky. Olovo se na střely používá již mnoho století, jsme tedy zásadně proti tomuto omezení.

 

Občanská demokratická strana - 1

Otázka první - odpověď:
Přijetí této novely, která v rámci zákonných pravidel přiznává občanům ČR právo nabývat, držet a nosit zbraň i k naplňování úkolů zajišťování bezpečnosti ČR, považuji za krok správným směrem, a proto jsem se stala i jednou z předkladatelek této novely ústavního zákona. Legální držitelé zbraní jsou si dobře vědomi toho, že držba zbraně s sebou nese i velký díl odpovědnosti, a jsou to v drtivé většině příčetní a zákona dbalí lidé. Proto se domnívám, že tito lidé zasluhují důvěru státu a že je v pořádku tuto důvěru takto symbolicky deklarovat.

Novelu zároveň považuji za opěrný bod, ze kterého můžeme vycházet při implementaci tzv. odzbrojovací směrnice EU tak, abychom co nejvíce zmírnili její negativní dopady. Je třeba si přiznat, že tato novela nepovede k zastavení této absurdní regulace, ale je určitým prvním krokem k tomu, aby největší nesmysly v ní obsažené drtivým způsobem nezasáhly zákona dbalé legální držitele zbraní v ČR. Je předpoklad, že novela otevře dveře pro takovou zákonnou úpravu, která prohloubí spolupráci státu se střeleckou komunitou a umožní využít její schopnosti pro účely obrany a bezpečnosti naší země. Držitelé legálních zbraní budou i nadále pod bedlivou kontrolou státu, zda splňují potřebné požadavky na držení zbraně.

Cílem boje ODS proti nesmyslné regulaci zbraní není to, aby bylo právo na legální držbu zbraní rozvolněno, a aby se zvýšilo množství zbraní mezi lidmi, ale pouze to, aby byl zachován status quo a aby nebyli trestáni ti, kteří dodržují pravidla hry. Pokud se bude chtít legálně ozbrojený občan stát v budoucnu aktivní součástí bezpečnostního systému země, měl by k tomu mít možnost. Pevně věřím, že se i Senát připojí k názoru Poslanecké sněmovny.

Otázka druhá - odpověď:
ODS zmíněnou směrnici dlouhodobě kritizuje. Považujeme jí za nepřijatelnou a ODS byla první politickou stranou, která se po jejím představení v listopadu 2015 proti této směrnici postavilaa vyzývala současnou vládu, aby se za práva legálních držitelů zbraní razantně postavila. I přes určité zmírnění a odstranění absurdit, které v původním návrhu byly, jsme přesvědčeni, že s terorismem a s kriminalitou nelze bojovat zpřísněním pravidel pro slušné, zákona poslušné a prověřené legální držitele zbraní. Je evidentní, že EU nás tlakem na odzbrojení společnosti vystavuje napospas teroristům a zločincům. Svým zásahem vůči legálním držitelům zbraní podráží důvěru těchto lidí v evropské, ale i státní instituce a snižuje míru své legitimity. I nadále považujeme český právní rámec v této oblasti za zcela vyvážený a plně dostačující pro prevenci kriminality páchané legálně drženými zbraněmi. Jednoznačně znovu deklarujeme, že jsme připraveni zabránit implementaci této směrnice i za cenu případných sankcí.

Je nutné připomenout, že EU je založena na několika pilířích různých politik. Jedním z nich je i pilíř, kam spadá vnitřní bezpečnost členských států. Přesto ODS považuje vnitřní bezpečnost za výsostné pole každé členské země a je jenom na nás, jakým způsobem si naší bezpečnost a obranu vybudujeme a jak chceme chránit naše občany. Pokud se bude chtít legálně ozbrojený občan stát v budoucnu součástí bezpečnostního systému země, měl by mít k tomu možnost a v takovém případě je dle mého názoru částečně vyňat z dopadů směrnice. Nutno podotknout, že směrnice v tomto znění, který byl nakonec přijat, neměla vůbec vzniknout a naše vláda se měla od začátku proti ní plnou vahou postavit místo toho aby několik měsíců jen přešlapovala na místě. Následná aktivita nám byla v konečném důsledku už na nic.

ODS podporovala a podporuje žalobu České republiky k Soudnímu svoru EU a do jeho verdiktu nechce implementovat žádné restriktivní opatření, které by zasáhli naše občany a jejich práva na držení zbraní vyplývající z našeho právního řádu. Zároveň chceme iniciovat nová jednání na úrovni členských zemí EU a vyjednat takovou změnu, která by vycházela z naší legislativy týkající se legálního držení zbraní.

Otázka třetí - odpověď:
Stejně jako v případě zmíněné absurdní směrnice o zbraních, považujeme tento návrh jako další ukázkou diletantského přístupu k otázce legálního držení zbraní a jsme rezolutně proti. Nově připravované nařízení Evropské komise, které chce nově zakázat munici, jejíž součástí je olovo, na mě působí tak, že se jedná o ponaučení a snahu Evropské komise, kdy při procesu přijímání novely směrnice o zbraních nastala vlna negativního postoje nejen v řadách legálních držitelů zbraní, ale i odborníků, nalézt nový způsob jak omezit legální držitele zbraní. Nejdříve pod pláštíkem boje proti terorismu, následně i boje proti tzv. aktivním střelcům, respektive střílejícím šílencům, a teď pod záminkou zlepšení životního prostředí, jsou nám vnucována omezení a regulace legálního držení zbraní, která se nepřijatelně dotýkají práv a svobod každého z nás.

Tyto kroky Evropské komise, v některých případech i naší vlády, šly směrem od nebezpečné svobody k bezpečné nesvobodě. Opět je na místě připomenout, že drakonické regulace legální držby zbranínejsou prevencí terorismu, kriminality ani nedokážou zajistit lepší životní prostředí, opačné tvrzení je nebezpečně zvrácené. V ODS nechceme vyměnit svou svobodu za iluzi bezpečí, a tak se zasadímeprostřednictvím našich zástupců v EU a jejich institucích, ale i na úrovni vlády, o zastavení obdobných procesů a návrhů, anebo přímo vyjednáme výjimky pro Českou republiku.

Jana Černochová
1. místopředsedkyně poslaneckého klubu ODS
Lídr kandidátky ODS za region Praha

 

Radostné Česko - 6

Otázka první - odpověď:
Osobní bezpečnost patří jednoznačně mezi základní práva člověka. Pokud má jedinec důvod pořídit si k tomu osobní zbraň, mělo by to být o jeho volbě. Právo na držení zbraní definuje ve Spojených státech Druhý dodatek Ústavy. Ústavní rámec České republiky to zatím takto explicitně stanovené nemá, ale na druhou stranu nic takového ani nevylučuje. Pokud by nám EU diktovala, jak tyto otázky musíme řešit, není to cesta správným směrem. Rozhodnout o tom, zda si pořídit či nepořídit zbraň kvůli sportovním či obranným účelům by tedy mělo být svobodnou volbou občanů a stát by jim v tom neměl bránit.

Otázka druhá - odpověď:
Strana Radostné Česko je sice proevropská, ale to neznamená, že vše se značkou EU je správně. To platí mimo jiné i o zmíněné směrnici. Právní rámec ČR by měl i nadále umožnit, aby si lidé sami o těchto otázkách mohli rozhodovat. Svoboda volby je pro naši stranu prioritou, tuto oblast nevyjímaje. Pokud tedy občan splní zákonem dané požadavky, nevidíme důvod, proč by si zbraň neměl či nemohl pořídit. Pokud by navržená ústavní změna neprošla, Česko by si v tomto směru mělo vyžádat v rámci EU výjimku , a nebo změnit vlastní právní rámec, aby neomezoval vlastní občany. Zbraně sami o sobě nejsou ani dobré ani špatné. Záleží jen na tom, kdo je má a k čemu.

Otázka třetí - odpověď:
EU často rozhoduje o věcech, kterým nerozumí, přichází s řadou nesmyslných opatření, aby vykázala nějakou činnost.  Strana Radostné Česko se domnívá, že je řada mnohonásobně důležitějších ekologických otázek, které by mezinárodní společenství mělo řešit (např. Kjótský protokol atd.).

Ceny výrobků by měl určovat volný trh. Pokud EU přijde s takovýmto rádoby zeleným opatřením, čeští zástupci při EU se musí zasadit o to, aby podobné zákazy měly doporučující charakter, nikoliv plošný zákaz. Navíc rozbujelý eurouniijní aparát má jistě dost kapacit na to, aby zvládl případně připravit opatření, které bude více zohledňovat právě účel použití zmíněného střeliva a jeho případný skutečný dopad na životní prostředí.

 

Referendum o Evropské unii - 19

Otázka první - odpověď:
Právo na vlastnictví zbraní považujeme za základní atribut svobodné společnosti. Je prostředkem k dosažení rovného postavení mezi občany a vládou a zároveň garantuje lidem základní právo na obranu sebe, svých blízkých a majetku. Bohužel musíme konstatovat, že střelce ústavní zákon neochrání, protože ta samá Ústava nadřazuje mezinárodní smlouvy nad právo České republiky. Zároveň restrikce z Bruselu přichází přes pravidla jednotného trhu, kde jsme již samostatnost ztratili. Hrozí, že nakonec sice budeme mít právo na zbraň, ale nebudeme ji smět nosit a vlastnit nám bude dovoleno pouze typy schválené Evropskou komisí. Jedinou cestou pro dosažení právní jistoty pro české střelce je tak referendum o Evropské unii, následné vystoupení a návrat k nejlepšímu zákonu pro střelce na světě, který jsme před přehlasováním měli.

Otázka druhá - odpověď:
Vynucenou změnu právního řádu proti vůli českých občanů zásadně odmítáme. Dosavadní právní úpravu zákona č. 119/2002 Sb. o zbraních považujeme za velmi dobrou a rozhodně budeme bránit jejímu zmršení ignoranty z Evropské komise. Proto je naprosto zásadní co nejdříve vyhlásit referendum o členství České republiky v Evropské unii, abychom si mohli naše zákony určovat sami. Zasadíme se též o úpravu § 28 a § 29 trestního zákoníku o krajní nouzi a nutné obraně směrem k posílení práv na obranu života, zdraví a majetku. S přicházející hrozbou potenciálních teroristických útoků to považujeme za velmi důležité.

Otázka třetí - odpověď:
Evropská komise na to jde vychytrale. Původní plán na zákaz zbraní, ano ta stávající směrnice je velmi osekaná varianta, narazil na velký odpor. Proto se uchýlila k taktické oklice a snaží se střelce šikanovat přes regulaci jednotného trhu, který je v její výlučné kompetenci. Pokud Česká republika zůstane členskou zemí EU, bude muset tuto směrnici přijmout nebo čelit sankcím. Jediným udržitelným řešením pro střeleckou komunitu a obranou proti svévoli nevolených komisařů je tak vystoupení České republiky z EU. Vážíme si střelců. Sami patříme mezi ně. Jsme největší skupinou lidí v České republice, která je složena z netrestaných a bezúhonných občanů. Nenechme sebou vláčet a neohýbejme hřbet. Je čas udělat ráznější rozhodnutí, než se jen vychytrale snažil unijní regulace obcházet. Proto nabízíme v těchto volbách naše hnutí Referendum o Evropské unii s číslem 19 jako silnou volbu i pro střelce.

Pavel Chleborád
člen předsednictva hnutí
Referendum o Evropské unii

 

REALISTÉ - 26

Otázka první - odpověď:
Strana Realisté, jejímž jsem zakládajícím členem, má ve svém programu v části bezpečnost zakotvení ústavního práva vlastnit zbraň a práva použít ji k obraně ve svém obydlí do našeho právního řádu. Dovolím si citovat z programu:

Nepřipustíme odzbrojení našich občanů, právo vlastnit zbraň ukotvíme do Listiny základních práv a svobod, odmítneme se podřídit regulaci EU i za cenu žalob a do trestního zákona doplníme ustanovení, které bude definovat použití zbraně proti agresorovi ve svém obydlí jako zákonné.

V současné době má Senát schvalovat novelu ústavního zákona o bezpečnosti, který by část našeho volebního programu řešil. Jednoznačně tuto novelu podporujeme.

Otázka druhá - odpověď:
Dovolím si tvrdit, že český právní řád není nutné měnit. Jsme stále suverénním státem a oblast bezpečnosti spadá plně do naší kompetence a žádný orgán Evropské unie v této oblasti nemá pravomoci. To, že se o to pokouší Evropská komise omezit práva občanů držet zbraň v rámci směrnice vnitřního trhu, je podvod. A jako s podvodníky musíme s těmi, kteří tuto směrnici prosadili, jednat. Dovolím si opět odkázat na program politické strany Realisté, kde se praví - odmítneme se podřídit regulaci EU i za cenu žalob. Jsem kandidátem strany Realisté na funkci prezidenta České republiky. Jako prezident bych vetoval zákona, který by vedl k mezení práva slušných lidí držet zbraň.

Otázka třetí - odpověď:
Snaha orgánů EU zakázat olověné střely je další z absurdit, které snižují důvěryhodnost EU. Navíc tato snaha jde proti přírodním zákonům. Jediným prvkem, který je schopen plnohodnotně nahradit olovo je zlato, a to snad ani evropští zákonodárci nechtějí. Tuto snahu musíme převést z politické roviny do odborné a dokázat, že používání olověných střel neohrožuje životní prostředí a odmítnou další sociálně inženýrský experiment. A v případě, že EU bude na zákazu trvat, tak tento předpis ignorovat.

odpovědi za Realisty z pera Jiřího Hynka, tajemníka Realistů, kandidáta na prezidenta

 

ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým... - 10

Otázka první - odpověď:
Rozumní, stop migraci...., volební číslo 10 jsou zásadně pro to, aby právo nosit zbraň bylo zakotveno v Ústavě ČR, tak jak je v dodatku Ústavy USA. Rozumní mají ve svém programu bod Můj dům, můj hrad. Každý kdo napadne někoho, nebo něčí majetek musí počítat s jakoukoliv obranou napadeného včetně té nejkrajnější.

Otázka druhá - odpověď:
Kvůli takové a jiným nesmyslným směrnicím Rozumní, stop migraci... chtějí vystoupit z EU prostřednictví referenda s otázkou: "Jste pro vystoupení z Evropské unie, neboť Česká republika ztratila po přijetí Lisabonské smlouvy možnost rozhodovat o svém vlastním osudu?"

Otázka třetí - odpověď:
EU se definitivně zbláznila a mluví do věcí, do nichž se neodvažoval za minulého režimu mluvit ani Sovětský svaz. To už se spíš blíží situaci v Protektorátu. ČR se v EU stala kolonií, neboť o všem rozhodují nikým nevolení úředníci s požehnání dvou velkých států Německa a Francie. Vystoupit z EU je jediným řešením. Protože po nařízení přijímat migranty z muslimských zemí budou naši občané naprosto bezbranní proti terorismu. Vlastnit zbraň a použít ji v sebeobraně či v obraně bližních při teroristickém útoku by mělo být základním právem svobodného člověka ve svobodné zemi.

Mgr. Petr Hannig předseda ROZUMNÍ – stop migraci a diktátu EU – peníze našim občanům, důchodcům, dětem, zdravotně postiženým...

 

Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka - 23

Otázka první - odpověď:
Vlastnit zbraň pro ochranu svoji, své rodiny a svého majetku je základním právem člověka. Je to princip, který prolíná celými dějinami člověka a má vyšší moc než jakýkoliv zákon. Vlastnictví zbraní neplní ovšem jenom ochrannou funkci, ale je i podmínkou svobody, jejího získání a jejího udržení. Získat moc nad bezbrannými lidmi může jakákoliv ozbrojená banda zločinců. S ozbrojenými občany by to bylo nemožné. Právě tak i jakákoliv vládnoucí garnitura se musí podstatně uctivěji chovat k občanům ozbrojeným na rozdíl od bezbranné masy. Proto je již nejvyšší čas, aby právo vlastnit zbraně a použít je při obraně vlasti bylo ústavou zaručeným právem.

Otázka druhá - odpověď:
Politika Evropské unie, nebo spíše nikým nevolené Evropské komise směřuje zcela nepokrytě k odzbrojení všech občanů unie. S bezbrannými občany potom bude velmi snadné manipulovat a dále omezovat jejich práva a svobody. Po odzbrojení přijde na řadu zrušení práva na shromažďování, poté na svobodu slova a projevu. Nakonec budou občané Evropy bezprávnými otroky, slepě poslouchajícími jakékoliv nesmyslné rozkazy dědičných vládců. Proto je zapotřebí se vzepřít, a to naprosto nekompromisně, protože kompromisy v tak důležité otázce je dlážděná cesta do pekel. Trváme na co největší svobodě v této oblasti a budeme za to bojovat ze všech sil. Pokud bude třeba budeme iniciovat i referendum o vystoupení z unie.

Otázka třetí - odpověď:
Zákaz užívání olova do střel je jenom zneužívání ochrany přírody k prosazování postupného odzbrojení občanů. Třeba právě neúměrnými náklady na pořízení a provoz zbraní. Tomu je třeba se postavit se vší důsledností a takové návrhy ze kterých postranní úmysly přímo čiší jednoznačně odmítnout. Falešnost této záminky nejlépe vynikne ve srovnání se škodami, které na našem životním prostředí způsobilo megalomanské pěstování řepky olejné. Zničená půda, jedovatými zplodinami otrávené podzemní vody, nečistoty v ovzduší a zničené motory aut. A to pro zisk v podstatě jediné firmy. Proti tomu jsou poletující broky jen vánkem. Hlasování proti takovýmto výplodům chorých mozků je samozřejmostí. Máme přeci ale i jiné možnosti, jak donutit vládu a parlament, aby se chovali vůči EK jako představitelé suverénního národa a státu. Od věci by nebyla ani případná demonstrace před budovou parlamentu za účasti co největšího počtu majitelů zbraní i s jejich zbraněmi. Třeba jsou právě na cestě na střelnici. :)

PhDr. Miroslav Sládek
předseda Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa Miroslava Sládka 

 

Starostové a nezávislí - 7

Otázka první - odpověď:
Zakotvovat vlastnictví zbraní do Ústavy je nesmysl, nejednalo by se o žádnou praktickou změnu. Pouze tím stát rozsévá strach do vlastních občanů a vytváří dojem nebezpečí.

Otázka druhá - odpověď:
Z našeho pohledu je stávající zbraňová legislativa na dobré úrovni, nemáme ambici ji jakkoliv měnit.

Otázka třetí - odpověď:
Pro zákaz v navržené podobě nejsme. Předně budeme chtít slyšet jasné a odborné argumenty.

 

Karel Kreml
tiskový mluvčí
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Strana Práv Občanů - 30

Otázka první - odpověď:
Ano, souhlasíme, lidé mají možnost se bránit a vlastnit střelnou zbraň za podmínek jasně definovaných v zákoně.

Otázka druhá - odpověď:
Jsme zásadně proti drastickému omezování práva vlastnit povolenou zbraň, nesouhlasíme s touto směrnicí EU.

Otázka třetí - odpověď:
Opět zásadně nesouhlasíme s tímto připravovaným zákazem EU.

 

Strana svobodných občanů - 12

Otázka první - odpověď:
Svobodní podporují zakotvení práva držet zbraň do Ústavy. Chápeme to také jako pokus ochránit Českou republiku před nepříznivou směrnicí EU o zbraních.

Otázka druhá - odpověď:
Svobodní podporují stávající českou zbraňovou legislativu. Náš zákon týkající se nabývání a držení zbraní považujeme za jeden z nejlepších na světě. Nepřejeme si tedy žádné úpravy ani úpravy vyžadované směrnicí EU. Svobodní jsou stranou, která z mnoha důvodů požaduje referendum o našem členství v EU a Petr Mach, když byl europoslanec, podával v Evropském parlamentu návrh na zamítnutí dané směrnice.

Otázka třetí - odpověď:
Svobodní budou hlasovat vždy proti zákazu olověných střel na střelnicích.