LEX logo

Minulý týden vláda schválila návrh na novelizaci zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu. Jelikož jsme začali dostávat mnoho dotazů na toto téma, sepsali jsme podstatné změny do tohoto článku.

Nejdříve ale jedna zásadní informace, ve které zřejmě mnoho tazatelů také nemělo jasno. Zákony nepřijímá vláda, ale Parlament. Vláda schválila návrh, tedy jej odeslala do parlamentu, kde se teprve bude rozhodovat o jeho přijetí. Parlament může návrh schválit, zamítnout, nebo v něm učinit změny a schválit. Nic z níže uvedeného tedy v současnosti neplatí, ani není jisté, zda to v budoucnosti platit bude.

Kategorie A-I

Má se nově vytvořit kategorie zbraní A-I, do které mají patřit dosavadní zbraně kat. B, které mají podle evropské směrnice patřit do kategorie A.

Jde o:

- samonabíjecí zbraně vyrobené úpravou samočinných,
- krátké zbraně používající zásobník s kapacitou nad 20 nábojů,
- dlouhé zbraně používající zásobník s kapacitou nad 10 nábojů
- dlouhé zbraně, které lze sklopením pažby zkrátit na méně než 60 cm.

(podrobnosti zde: přesná definice

Nabývání zbraní kategorie A-I

Zbraně kat. A-I má být možné nabývat pouze na výjimku, kterou bude možné vydat z několika důvodů (přesný popis) :

- držiteli zbrojního průkazu skupiny A nebo držiteli zbrojní licence skupiny I za účelem sběratelské nebo muzejní činnosti. Tato výjimka nemá být nároková.

 - držiteli zbrojního průkazu skupiny B, C nebo E nebo držiteli zbrojní licence skupiny F, G, H nebo J z důvodu výcviku k zajišťování nebo podílení se na zajišťování bezpečnosti kritické infrastruktury, obchodní dopravy, konvojů vysoké hodnoty a citlivých prostor a s tím souvisejícího výcviku, nebo pro účely přípravy obyvatel k zajišťování obrany České republiky mimo výkon branné povinnosti. Tato výjimka nemá být nároková.

 - držiteli zbrojní licence příslušné skupiny pro vzdělávací, kulturní, výzkumné a historické účely. Tato výjimka nemá být nároková.

- pro sportovní účely. Tato výjimka by měla být nároková, nicméně podmínky jejího získání jsou velmi komplikované. 

Sportovní výjimka

Sportovní výjimku je možné udělit jen na zbraně konvertované ze samočinných a zbraně s nadlimitním zásobníkem; není ji možné udělit na zbraně zakázané kvůli sklopné pažbě.

Aby žadatel dostal sportovní výjimku na zbraň kat. A-I, musí být členem sportovní střelecké organizace.

Tato sportovní střelecká organizace musí být držitelem zbrojní licence skupiny F, H nebo J a musí být zapsána do seznamu vedeného ministerstvem vnitra. Dále musí mít sídlo na území České republiky a její činnost musí spočívat v pravidelném organizování střeleckých soutěží nebo ve střelecké přípravě na takové soutěže, a to ve střelecké disciplíně uznané mezinárodním sportovně střeleckým svazem. (přesná definice

Mezinárodní sportovně střelecký svaz, který takovou disciplínu uznává, musí být také zapsán do seznamu vedeného ministerstvem vnitra, stejně jako disciplíny jím uznané. Žadatel o výjimku ji může dostat pouze na zbraň, kterou pravidla disciplíny určují. (přesná definice)

Pokud tedy žadatel je členem sportovní střelecké organizace, splňující tyto podmínky, musí se žádostí o výjimku předložit také potvrzení vydané touto organizací, ze kterého vyplývá, že žadatel během posledních 12 měsíců aktivně trénoval nebo se účastnil soutěží ve střelbě, a že zbraň splňuje specifikace požadované pro příslušnou střeleckou disciplínu. (přesná definice

Výjimka na zbraň kat. A-I má být odňata, pokud trvale pomine důvod, pro který byla vydána.

Zásobníky

Zásobníky pro použití ve zbraních kat. A a A-I má být oprávněna nabývat a držet pouze osoba oprávněná držet takovou zbraň.

U koho se najde nadlimitní zásobník do zbraně kat. A nebo A-I, na kterou nemá výjimku, tomu mají být odebráno povolení na zbraně kat. B, ke které nadlimitní zásobník přísluší. (přesné znění

Dosud držené zbraně

U zbraní, které již v současnosti jsou v civilním držení a nově mají patřit do kat. A-I, jsou v přechodných ustanoveních dva režimy: 

- u zbraní nabytých a držených před 13. červnem 2017 (nabytí účinnosti evropské směrnice) se nic nemá měnit a dosavadní držitelé si je mohou ponechat za dosavadních podmínek. Prodat či darovat je ovšem už mohou pouze podle nových podmínek, tedy pouze držiteli výjimky na zbraň kat. A-I. (přesné znění)

- u zbraní nabytých a držených po 14. červnu 2017, ale před nabytím účinnosti nového zákona, je budou nadále držet podle dosavadních podmínek, dokud jim neuplyne doba platnosti zbrojního průkazu. Poté budou muset požádat o výjimku na zbraň kat. A-I; tato žádost má být osvobozena od správních poplatků. (přesné znění)

----------------------------------------------------------------------

 Kategorie C-I – Znehodnocené zbraně

Stejně jako v předchozím případě, evropský příkaz dát znehodnocené zbraně do kategorie C řeší návrh vytvořením kategorie C-I. Do té mají patřit znehodnocené zbraně, které byly znehodnoceny v souladu s novým evropským nařízením o znehodnocování zbraní.

Nabývání zbraní kat. C-I

Zbraně kategorie C-I má být oprávněn nabývat, držet a nosit každý, komu je více než 18 let, je svéprávný a má místo pobytu na území ČR. Držitel musí také splňovat některé podmínky bezúhonnosti. (přesné znění)

Zbraň kat. C-I musí držitel do 10 dnů od nabytí zaregistrovat na policii. (přesné znění

Dosavadní znehodnocené zbraně

Zbraně znehodnocené dosavadními postupy (vyhláška č. 371/2002 Sb.) mají zůstat v kategorii D. 

---------------------------------------------------------------

Předovky

Jedno a dvouranové předovky, které byly dosud v kategorii D, by v ní měly zůstat, díky rozšíření kategorie historických zbraní (na které se směrnice nevztahuje). Kromě toho by se skupina historických zbraní měla rozšířit o repliky historických jehlovek. (přesné znění)

Cestování do zahraničí a prodej těchto zbraní cizím státním příslušníkům by se měly řídit pravidly pro zbraně kat. C-I (což by mohlo být i zapsání zbraně do evropského zbrojního pasu). (přesné znění)

--------------------------------------------------------------- 

Expanzní zbraně (plynovky, poplašňáky)

U zbraní expanzních rozeznává návrh dva typy:

 1. zbraně, které byly vyrobeny úpravou ze zbraní ostrých („předělávky“).

    Tyto zbraně mají vždy spadat do kategorie, ve které byly původně (tedy ve střelbyschopném stavu).

 2. zbraně, které byly již od základu vyrobeny jako expanzní. Pokud splňují podmínky dovoleného výrobního provedení, dané prováděcím právním předpisem (vyhláška č. 370/2002 Sb.) nebo přímo použitelný předpis Evropské Unie (který zatím neexistuje), mají zůstat v kategorii D. (Zbraně nesplňující tyto podmínky mají nadále zůstat v kat. A).

------------------------------------------------------------------ 

Doba platnosti zbrojního průkazu

Doba platnosti zbrojního průkazu se má zkrátit na 5 let. Netýká se zbrojních průkazů již vydaných, které si stále zachovávají dobu platnosti, která je na nich vyznačena.

David Karásek
Člen představenstva LEX z.s.

 

Odkaz na zdroj - návrh zákona na portálu vlády ODOK