LEX logo

Dvanáctého prosince schválil Evropský parlament zprávu zvláštního výboru pro terorismus. Zpráva se zabývá také nelegálním držením zbraní a jejich pašováním uvnitř i vně EU. Zabývá se ovšem také legálním držením zbraní v tom smyslu, že doporučuje přísnost při implementaci evropské směrnice o zbraních a další opatření proti některým „skorozbraním“, například flobertkám (zde je ovšem nutno uvést, že tento návrh je částečně důvodný - opět můžeme poděkovat nejmenované slovenské firmě za její volně prodejné samopaly vz. 58 Flobert).

Současně výbor také vzal na vědomí, že pachatelé, kteří se nemohou dostat ke střelné zbrani, si pro spáchání teroristického činu zvolí jiný prostředek, například auto nebo nůž, a staví se k problému s tradiční bruselskou rázností - pokud to teroristé zneužívají, mělo by se to omezit všem. Návrh doporučuje členským státům, aby zvážily zákaz „zvlášť nebezpečných nožů“, jako jsou např. motýlky nebo zombie nože (ne, já taky nevím, co to je) a zavedení zákazu nošení nožů bez řádného důvodu.

Toto doporučení tak trochu zvoní tradiční bruselskou logikou „když to nefunguje, mělo by se to zavést všude“, protože útoky nožem se dějí hlavně v západních státech, které mají tato omezení už zavedeny, zatímco u nás na Divokém východě nemáme ani ta omezení, ani ty útoky.

Na druhé straně, v návrhu lze najít i pozitivní body. Jedním z nich je například to, že výbor odmítl návrh europoslankyně Evy Joly (Francie, Zelení) doporučit úplný zákaz civilního držení automatických a poloautomatických zbraní. Dalším pozitivním bodem je uznání, že „ochrana a zajištění kritické infrastruktury a měkkých cílů vyžaduje spolupráci státní a soukromé sféry“, a doporučení „zapojit soukromý sektor do přípravy programů ochrany kritické infrastruktury a měkkých cílů, včetně kybernetické bezpečnosti; (výbor) zdůrazňuje potřebu za tímto účelem rozvinout dialog mezi státním a soukromým sektorem a posílit národní i místní odolnost“. Uvědomíme-li si, kolikrát jsme v uplynulých dvou letech slyšeli, že bezpečnost státu je povinností státu a občané se do ní vůbec nemají plést, protože je k tomu stát vůbec nepotřebuje, je příjemné slyšet od Evropského parlamentu opačný názor.

 

prozatímního překladu přijaté zprávy vybíráme pasáže týkající se zbraní:

 


(preambule)

...

Nedovolené zbraně

EI. vzhledem k tomu, že pro umožnění teroristických útoků je velmi důležitý přístup ke střelným zbraním a součástem výbušných zařízení; vzhledem k tomu, že násilně extremistické skupiny se v EU často musí obracet na zločinecké sítě, aby získaly zbraně; vzhledem k tomu, že podle zprávy Europolu o situaci a vývoji terorismu v EU (TE-SAT) z roku 2018 bylo v roce 2018 v 41 % všech případů teroristických útoků použito palných zbraní, což představuje ve srovnání s rokem 2016 (38 %) mírný nárůst1;

EJ. vzhledem k tomu, že v posledních letech bylo pozorováno zvýšení počtu případů použití upravených zbraní pro střelbu cvičnými náboji a opětovného uschopnění znehodnocených palných zbraní ke střelbě; vzhledem k tomu, že několik nedávných útoků bylo provedeno také různými typy nožů;

EK. vzhledem k tomu, že přístup teroristů k palným zbraním je snazší i díky provázanosti zločineckých a teroristických sítí;

EL. vzhledem k tomu, že Rada ve svých závěrech ze dne 8. října 2015 vyzvala členské státy k tomu, aby potřebné informace systematicky poskytovaly Interpolu a Europolu;

 

 ...

(text zprávy)

Nelegální zbraně

188. (Výbor) požaduje rychlé a účinné provedení směrnice o používání a držení střelných zbraní, aby bylo možné co neúčinněji sledovat jejich prodej a používání a bránit nelegálnímu obchodování se střelnými zbraněmi a souvisejícím vybavením, ať už toto zboží z EU odchází, nebo do ní naopak přichází; žádá, aby byly vyplněny mezery ve stávajícím právním rámci a aby za tímto účelem byla například přijata opatření k zastavení oběhu snadno přeměnitelných střelných zbraní určených pro slepé střelivo, flobertek, signálních poplašných pistolí a podobných zbraní;

189. vyzývá členské státy, aby přijaly programy odevzdávání střelných zbraní a střeliva, které budou odpovídat konkrétním podmínkám na nedovolených trzích se zbraněmi; požaduje účinné postihování nezákonného držení střelných zbraní a obchodování s nimi; požaduje, aby členské státy přísně a důsledně uplatňovaly společný postoj Rady 2008/944/SZBP ze dne 8. prosince 2008, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenské techniky a vybavení;

190. podporuje revizi Strategie EU pro boj proti nedovolenému hromadění ručních palných a lehkých zbraní a proti nedovolenému obchodování s nimi s přihlédnutím k novému bezpečnostnímu kontextu a vývoji v oblasti konstrukce/technologií ručních palných a lehkých zbraní, což má dopad na schopnost reagovat na tuto hrozbu;

191. domnívá se, že členské státy by měly přijmout postup umožňující prověřování zbraní, jehož uplatňování by zajišťovaly specializované útvary pro vymáhání práva a jehož účelem by bylo přesně určit s využitím různých národních balistických databází subjekty a sítě zapojené do tohoto druhu obchodování;

192. připomíná, že Komise přijala zprávu o hodnocení nařízení 258/2012, které stanoví pravidla pro povolený vývoz, dovoz a tranzit nevojenských střelných zbraní, a dospěla k závěru, že nařízení je i nadále nezbytné, avšak jeho účinnost je omezenáne dostatečnou přesností některých jeho ustanovení a komplexní interakcí s jinými právními nástroji EU; vybízí donucovací orgány členských států, aby zřídily specializované policejní týmy pro potírání nezákonného obchodování se střelnými zbraněmi, které by měly dostatečné personální obsazení, odborné znalosti a vybavení;

193. vybízí členské státy, aby zvážily možnost stanovení zákazu nošení nožů bez pádného důvodu, zakazujícího především nejnebezpečnější nože, jako jsou zombie nože nebo motýlkové nože, a aby tyto opatření prosazovaly i v prostředí internetu;

 


 

David Karásek - tiskový mluvčí a člen představenstva LEX z.s.