LEX logo

Zapsal: Ing. Tomáš Trávníček

Místo setkání: Muniční sklad Squadry Indiany

Datum setkání: 8.12.2011 od 18:30

Soubor PDF je ke stažení níže

Přítomní fyzicky, telefonicky/emailem/SKYPE:

Jméno - Funkce - Přítomný/á

Zdeněk Blažek - prezident - fyzicky

Stanislav Gibson - ředitel - fyzicky

Jan Korecký - člen představenstva - fyzicky

Tomáš Trávníček - člen představenstva - fyzicky

David Karásek - člen představenstva - fyzicky

Jiří Král - člen představenstva - telefonem

Josef Bílek - člen představenstva - emailem

Zdeněk Malánik - člen představenstva - telefonem

Ludmila Potůčková - členka kontrolní komise - telefonem

Přemysl Hoffmann - člen kontrolní komise - fyzicky

Mimo dosah:

Pavel Faltýsek – člen kontrolní komise – omluven předem, pracovní povinnosti

Projednávané body:

1. Strategie LEXu do budoucna

Zdeněk Blažek nastínil možný náhled do budoucna týkající se nejen právní úpravy zbraňové legislativy. V současnosti EU prochází těžkými času rozpadu eurozóny na možného nového uspořádání EU. V souvislosti s ekonomickou krizí se snižuje životní úroveň, což je doprovázeno masovými nepokoji (třeba v Řecku, Itálii nebo Španělsku). To s sebou přinese i zvýšenou úroveň obecné kriminality a obavy vládních kruhů o ztrátu moci. Možným „řešením“ je např. vyhlášení nouzového stavu či jiné razantní omezení občanských práv, m.j. i práva vlastnit zbraň. Současný zbrojní zákon umožňuje odebrání zbraní občanům v takových situacích a je docela reálné, že v případě „nutnosti“ by vládnoucí garnitura (bez ohledu na politickou příslušnost) k podobnému kroku sáhla.

ZB rovněž hovořil o plíživé novelizaci zbrojního zákona a o nové cestě, jak znesnadnit občanům vlastnictví a hlavně používání zbraní. Odpůrci zbraní z řad vysokých státních úředníků a politiků přišli na to, že plošné zákazy zbraní jsou kontraproduktivní. Mnohem efektivněji se jeví omezit možnost jejich použití občany, ať již omezením faktické možnosti sebeobrany (případ majitele sběrny kovů toho budiž odstrašujícím příkladem) nebo omezením střeliva. Chystaná novela je v tomto směru zvláště nebezpečná, neboť upravuje zákaz vojenského střeliva (Je 9mm Luger vojenské střelivo? Nepochybně ano…) a opět zavádí nejasnou definici zvýšeného průbojného účinku.

Probírala se nezbytnost vytvoření regionálních poboček LEXu. Jejich prvořadým úkolem nebude jen nábor nových členů a reprezentace LEXu v krajích, ale hlavně „zpravodajská“ činnost. Tedy sbírání kontaktů na poslance, regionální politiky, vlivné

podnikatele, lobbisty, apod. Rovněž budou sledovat dění v krajích a budou informovat vedení o článcích v regionálních denících týkajících se zbraní, sportu a sebeobrany.

Výsledkem diskuse byla potřeba vytvoření a provedení plánu, aby k výše popsanému vývoji událostí nedošlo.

Vyvstala potřeba jasně popsat strategii LEXu v dlouhodobém a střednědobém horizontu. Proběhla diskuse ke strategickému plánu. Výsledkem diskuse je potřeba vytvořit jasný, členům i veřejnosti srozumitelný plán naší činnosti v současnosti i do budoucna. Jeho vytvoření si vzali dobrovolně na starosti David Karásek a Přemysl Hoffmann. Společně předloží plán k diskusi v půlce ledna 2012.

2. Registrace nových (resp. změny) stanov LEXu

Stanislav Gibson seznámil přítomné s průběhem registrace změny stanov. V souladu s §11 zákona č. 83/1990Sb. o sdružování občanů byla registrace podána ve lhůtě 15 dnů od jejich schválení na příslušný odbor MVČR.

Zatím nepřišla odpověď, zda jsou stanovy v pořádku či nikoliv. V souladu s výše uvedeným zákonem považuje představenstvo stanovy za platné, pokud nebudou zpochybněny MVČR.

3. Převod účtu LEXu z pana Gibsona na sdružení

Bankovní účet Sdružení LEX, resp. LEX o.s., je v současnosti veden na pana Gibsona. Je to dáno historií, kdy po krachu Union Banky byl LEX určitou dobu bez peněz (a účtu), proto p. Gibson okamžitě zřídil u KB účet nový.

Jedním z úkolů uložených na Valné hromadě 2011 představenstvu bylo převedení účtu z pana Gibsona na sdružení.

S. Gibson seznámil přítomné s problematikou převodu účtu fyzická osoba → právnická osoba (sdružení), resp. nemožnost zachování identického čísla účtu.

Na schůzi byla stanovena kritéria pro zřízení nového účtu:

- Musí se jednat o fyzickou banku s fyzickou pokladnou (ne ryze internetová)

- Musí mít internetové bankovnictví s dohledatelným přístupem pro více pověřených osob (prezident, ředitel, účetní, evident členů)

- Musí mít možnost jedné nebo dvou platebních karet

- Poplatky by měly být co nejnižší vzhledem k poskytovaným službám

Zdeněk Blažek zjistí nejvýhodnější peněžní ústav, poté S. Gibson zajistí převedení účtu. Termín do konce ledna 2012.

4. Registrace LOS jako řádné střelecké disciplíny u SBTS

Stanislav Gibson se domluvil s panem Humolcem s SBTS o registraci LOSu. Vzhledem k časovému vytížení členů vedení SBTS a LEXu bude další komunikace (a registrace) pokračovat po novém roce. Plánovaný termín registrace LOSu je 1. Kvartál 2012.

5. Získání ochranné známky LEX a LOS

Pan Gibson zjišťoval podmínky registrace ochranné známky. Hovořil i o problematice postihu kopírování značek, loga a názvů.

Hlasování o ochranných známkách:

Registrace ochranné známky LOS: 4 proti, 3 pro – nebude se registrovat.

Registrace ochranné známky LEX: 2 proti, 4 pro, 1se zdržel – bude se registrovat.

Přemysl Hoffmann do konce ledna 2012 zjistí podmínky registrace.

6. Rozdělení kompetencí členů vedení LEXu

Zdeněk Blažek – prezident – vedení LEXu, reprezentace LEXu, styk s médii, uzavírání smluv

Stanislav Gibson - ředitel LEXu - povinnosti ředitele (administrativa, účetnictví)

Jan Korecký – disciplína LOS

David Karásek – vytvoření strategie LEXu v oblasti rozvoje a komunikace s médii a veřejností

Jiří Král – rozvoj myšlenky LEXu v Ústeckém kraji, problematika psychotestů

Josef Bílek – vytvoření a koordinace nových internetových stránek, správa diskusního fóra a veškeré elektronické komunikace

Tomáš Trávníček – evidence členů, nezbytná administrativa, pomoc Janu Koreckému při pořádání LOSu, regionální pobočky spolu s F. Mikynou

Zdeněk Malánik - spolupráce se zahraničím, rozvoj myšlenek LEXu v Jihomoravském kraji, soudní znalec v oboru

Tomáš Trávníček potvrzen ve funkci víceprezidenta LEXu.

Všichni členové vedení souhlasili, na názor TT se nikdo neptal.

7. Mediálně známý případ střelby v Krušných horách

David Karásek seznámil fyzicky i duševně přítomné s případem i se skutečností, že se o něj začínají zajímat média.

David Karásek, který sleduje případ od samého začátku si jej vzal dobrovolně na starosti (reportáž pro TV Prima – Krimi zprávy).

8. Organizační řád sdružení

Na Valné hromadě 2011 byla s členy diskutována potřeba vzniku organizačního a jednacího řádu (OJŘ) zpodrobňujícího principy odsouhlasené v nových stanovách.

Přemysl Hoffmann se na VH 2011 zavázal, že návrh OJŘ vypracuje. Před schůzí představenstva jej poslal členům vedení k připomínkování.

Na schůzi proběhla debata k návrhu OJŘ a připomínkám členů vedení a členů LEXu.

Přemysl Hoffmann zapracuje připomínky a předloží jej představenstvu ke schválení do 15. prosince 2011.

Následně bude Organizační a jednací řád zveřejněn na stránkách LEXu, v bulletinu a na diskusním fóru. Na další valné hromadě potom proběhne schválení OJŘ v definitivní podobě.

9. Dotaz člena na konkrétní hlasování konkrétních členů představenstva.

Diskutováno na schůzi u schvalování organizačního řádu. Členové vedení se nebrání, aby u skutečně zásadních a existenčních hlasování bylo hlasování uvedeno jmenovitě.

Nicméně zveřejňovat totéž u všech hlasování je zbytečné a neúčelné.

10. Dotaz člena LEXu – odebrání zbraně policií za účelem expertizy ve věci falešných zkušebních značek.

Obracejí se na nás členové ohledně známé kauzy falešných zkušebních značek u firmy Řehák a Řehák. Jelikož jde dnes již asi o 40 případů, proběhla diskuse i na toto téma.

Věc se má tak:

1) Těch poškozených jsou dnes již stovky. 2) Postup PČR je vždy stejný - odebere zbraň na expertízu a po určité době je (dle našich zjištění vrací). Má na to nárok, neboť dle trestního zákona může zajistit majetek třetí osoby na dobu nutnou k provedení nezbytných šetření. Bohužel nikde není psáno, jak musí být ta doba dlouhá. Některá OŘ to vrací za pár měsíců, některá i za více než rok. 3) Doporučujeme „otravovat“ policii, aby sama měla zájem se otravného majitele zbraně zbavit. 4) Pokud to nepomůže, pak může majitel podat stížnost na vyšetřující orgán pro nečinnost či špatný úřední postup. Ovšem nikoliv žalobu, neboť PČR v tomto případě dělá, co je její povinností (jestli špatně či dlouho je jiná věc...) 5) Lze podat občanskoprávní žalobu na prodejce, neboť ten zcela zjevně uvedl kupujícího v omyl a prodal mu něco, co mu prodat neměl. U bodů 4) a 5) poskytujeme členům právní podporu, resp. kontaktujeme je s právníky. Zatím většinou stačil ostrý dotaz právního zástupce k urychlení věci. Žalobu podali naši členové zatím dva, ale občanskoprávní spor stojí peníze a je to na dlouhé lokte...

11. Dotaz člena LEXu – používání emailových adres „Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.“ členy vedení

Do budoucna se s tím počítá. Tato otázka bude řešena komplexně s tvorbou nových internetových stránek. Odpovědným členem vedení je Josef |Bílek.

12. Dotaz na stojánky a letáky

Letáky v počtu 20 000 ks byly rozdány. Dotisk se plánuje po novém roce. Pan Gibson pohovořil o tvorbě stojánků. Stojánky jsou již objednány a měly by být v co nejbližší době dodány. Po dodání budou odeslány na cílová místa.

13. Kontrola evidence členů

Tomáš Trávníček seznámil Přemysla Hoffmana se způsobem vedení členské evidence. Ten neshledal zásadní nedostatky, spíše měl dotazy:

- Dotaz na vedení evidence plateb – evidence plateb spárovaná s členy vedena není, neboť nebyl ze strany vedení ani členů požadavek. Evidence byla od počátku vedená jako členská a nikoliv účetní. Nicméně není problém do evidence přidat kolonku „výše poslaného příspěvku“ a od roku 2012 ji tak vést.

- Dotaz na propojení s webem, automatickým systémem přihlašování do LEXu a rozesíláním bulletinů – evidence je z bezpečnostních důvodů vedena zcela mimo online struktury. Nicméně možnost určitého napojení (např. automatické rozesílání bulletinů či připomínek k platbě bude řešena s tvorbou nových www stránek.

- Dotaz na způsob online přihlašování do LEXu a diskusního fóra – Tomáš Trávníček ukázal Přemyslu Hoffmanovi způsob online přihlašování. Byla diskutována možnost zjednodušení (např. automatické vydávání a posílání průkazek) – tato věc bude řešena komplexně spolu s novými www stránkami.

14. Vydání prosincového bulletinu

Prosincový bulletin bude obsahovat tento protokol, schválený organizační řád a konkrétní seznam úkolů pro vedení i řadové členy na následující rok.

Protokol byl přečten a podepsán ve 21:30.

Podpisy přítomných

Přílohy:
SouborPopis#Velikost
Stáhnout tento soubor (zapis_schuze_predstavenstva_08122011.pdf)zapis_schuze_predstavenstva_08122011.pdf  240 kB

Uhýbat před bojem vyžaduje více obětí než boj sám.

Karel Marx

Monitoring médií

  • 16.01.2022 Jeho nová V-AR je prostě sen
  • 13.01.2022 Střelnice Hliník
  • 30.12.2021 MSp, NSZ i NS jsou proti rozšíření nutné obrany v novele trestního zákoníku
  • 29.12.2021 Střelci chystají unikát pro celé generace
  • 29.12.2021 Návrh novely nutné obrany chce opět zakotvit princip můj dům, můj hrad. Hrozí potíže, varuje Nejvyšší soud
Přístupné pouze členům LEX
[službu poskytuje Anopress IT, a.s.]