LEX logo

Otázka:

Žádáme Vás o stanovisko k vydání povolení k nabytí do vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie B více osobami.

Odpověď:

Ministerstvo vnitra
odbor bezpečnostní politiky
oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství 

Praha 1. října 2012

Stanovisko odboru bezpečnostní politiky MV k vydání povolení k nabytí do vlastnictví, držení a nošení zbraně kategorie B

Zbraň kategorie B je možné, pokud zákon č. 119/2002 Sb., o zbraních, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zbraních“), nestanoví jinak, nabývat do vlastnictví, držet nebo nosit pouze na základě povolení vydaného místně příslušným útvarem policie, kterým je krajské ředitelství.

Není přitom vyloučeno, aby oprávnění vlastnit, držet nebo nosit zbraň svědčilo více osobám, tj. aby povolení bylo vydáno více držitelům zbrojního průkazu.

Žádost o vydání povolení podává další osoba, tedy nikoli původní vlastník, kterému již bylo vydáno povolení k nabytí do vlastnictví, držení nebo nošení zbraně kategorie B, na běžném tiskopise žádosti o vydání povolení http://www.mvcr.cz/clanek/formulare-ke-stazeni-736999.aspx?q=Y2hudW09MTA%3d , kde žadatel vyznačí kromě dalších údajů (osobních údajů a údajů o zbrani), také rozsah požadovaného oprávnění (nabytí vlastnictví, držení, nošení).

Bezplatné užívání cizí věci, zde bezplatné držení a nošení zbraně kategorie B, lze dohodnout ve smlouvě u výpůjčce, která je upravena jako smluvní typ v občanském zákoníku. Pro smlouvu o výpůjčce se nevyžaduje písemná forma. Strany smlouvy nemusí být v rodinném ani obdobném poměru.

Půjčitel, vlastník zbraně, i vypůjčitel, osoba žádající o vydání povolení ke zbrani půjčitele, nemusí proto smlouvu uzavírat v písemné formě. Písemnou formu lze však doporučit, jednoznačný projev vůle půjčitele vyjádřený ve smlouvě bude důležitý v řízení o vydání povolení při zkoumání oprávnění další osoby držet uvedenou zbraň. Pokud tedy příslušný útvar policie předloží vlastníkovi zbraně a žadateli o vydání povolení tiskopis smlouvy o výpůjčce, děje se tak zejména pro urychlení řízení a zjednodušení posuzování oprávněného držení a nošení zbraně. K podpisu smlouvy však nemůže příslušný útvar policie žádnou ze stran nutit.

Pokud by půjčitel a vypůjčitel předložili příslušnému útvaru policie vlastní smlouvu o výpůjčce, není důvod, aby příslušný útvar policie žádal úřední ověření podpisů na smlouvě, toto zákon nevyžaduje.

K převzetí rozhodnutí o vydání povolení není nutná osobní přítomnost půjčitele i vypůjčitele, rozhodnutí lze doručit běžným způsobem podle správního řádu. Osobní přítomnost a vzdání se odvolání na místě přispívá pouze k dřívějšímu nabytí právní moci rozhodnutí. 

K názorům uvedeným na střeleckých fórech uvádíme následující:

1) Při zániku platnosti zbrojního průkazu půjčitele nebo vypůjčitele není důvod opakovat celý výše uvedený postup znovu, tj. žádat znovu o vydání povolení, podepisovat smlouvu o výpůjčce apod.

2) Jak bylo uvedeno výše, není pro vydání povolení osobní přítomnost půjčitele i vypůjčitele v sídle příslušného útvaru policie nutná, zvláště nemají-li společný příslušný útvar policie. V takovém případě postačí, pokud se žadatel o vydání povolení dostaví osobně a k žádosti přiloží smlouvu o výpůjčce podepsanou půjčitelem nebo pokud tyto listiny zašle prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb. Na řízení o vydání povolení se vztahují ustanovení správního řádu, který nestanoví obligatorní ústní jednání, tj, osobní přítomnost.

3) Ministerstvo vnitra neschvaluje smlouvu o výpůjčce a není ve věcech vydávání povolení aktivní ani v jiném směru. Povolení vydává příslušný útvar policie, Ministerstvo vnitra může být příslušné až v řízení o mimořádném opravném prostředku. Podpis dalších listin, kterými půjčitel opravňuje žadatele o vydání povolení k nakládání se zbraní, může příslušný útvar policie vyžadovat v rámci řízení o vydání povolení. Na základě těchto listin posoudí oprávněnost držení zbraně žadatelem o vydání povolení. Podle našeho názoru nejsou však další listiny nutné, není ani povinností držitele zbraně mít je při sobě při případné kontrole, postačí má-li u sebe zbrojní průkaz a průkaz zbraně (průkaz zbraně vydaný vlastníkovi zbraně, půjčiteli). Další doklady, jako např. povolení, smlouvu o výpůjčce, předloží na výzvu příslušného útvaru policie.

4) Obecně platí, že v žádosti o vydání povolení uvede žadatel pouze ty údaje o zbrani, které jsou mu známé, proto v některých případech postačí, uvede-li druh zbraně. Pokud se však jedná o vydání povolení ke zbrani, kterou vlastní jiná osoba, jde již o konkrétní zbraň a údaje o této zbrani jsou žadateli známé (ví, s jakou zbraní chce nakládat), proto je musí uvést v žádosti. Pokud se změní vlastník zbraně, platnost povolení vydaného vypůjčiteli nezaniká. Příslušný útvar policie by však podle okolností případu mohl rozhodnout o odnětí povolení, protože pominul řádný důvod, pro který bylo vydáno.

Mgr. Milena Bačkovská

vedoucí oddělení

  

Je štěstím pro stát, když lidi nepřemýšlejí.

Adolf Hitler

Monitoring médií

  • 13.12.2022 Učím kluky i americký sen
  • 12.12.2022 Rodinka se rozrůstá
  • 11.12.2022 Levný neznamená špatný
  • 14.11.2022 Festival konstruktérských překvapení
  • 12.11.2022 Nůž a pepřový sprej do kabelky. Většina žen v Německu má po setmění obavy
Přístupné pouze členům LEX
[službu poskytuje Anopress IT, a.s.]

Střelecký slovník

Bezpečnostní materiál, je definice vycházející ze zákona .č 229/2013 o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na...