LEX logo

Vážení členové a příznivci,

v posledních měsících jsme se účastnili pracovní skupiny ministerstva vnitra, ve které jsme jako zástupci odborné veřejnosti pracovali na vzniku zcela nového zákona o zbraních. Na obsah jednání však bylo uvaleno „informační embargo“, zejména proto, aby nevznikaly fámy, proto jsme vám mohli pouze říct, že vám nemůžeme nic říct.

Dnešním dnem bylo embargo zrušeno, proto vám přinášíme stručný výtah z obsahu návrhu. Zdůrazňujeme, že jde stále pouze o návrh, který zatím neprošel ani mezirezortním připomínkovým řízením. Cokoli uvedené se může v budoucnosti změnit, ať už v mezirezortním řízení nebo při projednávání v Parlamentu. Samozřejmě budeme pracovat na tom, aby i jakékoli další změny byly k lepšímu. Účinnost zákona se orientačně předpokládá na rok 2022.

Evropská směrnice

Návrh se k omezením daným evropskou směrnicí o zbraních staví v souladu s usnesením vlády č. 740 ze dne 23.10.2017 přijatým k materiálu Analýza legislativního řešení dopadů revidované směrnice o zbraních tak, že tato omezení zavádí v minimálním rozsahu s maximálním využitím výjimek. Návrh v zásadě zachovává princip nárokovosti, ale omezuje důvody k nabývání zbraní kategorie R2 (viz níže) na důvody uvedené ve směrnici.

Kromě toho ale návrh obsahuje paragraf „Vyňatí držitelé“, kde jsou uvedeni také „držitelé vyňatí podle jiného zákona“. Tím zákonem by měl být také již připravovaný „nadstavbový zákon“, který by určité typy zbraní a jejich držitelů zahrnul do koncepce vnější a vnitřní bezpečnosti státu, která je podle Lisabonské smlouvy ve výlučné kompetenci členských států.

Zrušení zbrojních průkazů a průkazů zbraní

S postupující elektronizací státní správy a podnikatelské sféry, která se v našem oboru projevila zejména vznikem Centrálního registru zbraní (CRZ), se fyzické („papírové“) doklady ke zbraním staly v zásadě zastaralými. Policie, obchodníci i komerční střelnice již mají povinnost vést evidenci v CRZ, tedy jim k ověření oprávnění držitele či legálnosti zbraně stačí jakýkoli osobní doklad držitele a identifikační údaje zbraně (výrobce, typ a sériové číslo). Tím se papírové doklady stávají v běžném provozu v podstatě zbytečnými. Pokud by někdo přesto potřeboval, nebo prostě chtěl fyzický doklad, návrh uvádí dvě možnosti. Z krátkodobého hlediska by bylo možné si na kontaktním místě veřejné správy (tj. na poště nebo městském/obecním úřadu) nechat vydat zbrojní list – ověřený výpis z CRZ. Z dlouhodobého hlediska je (už dnes) možné si nechat vydat Evropský zbrojní pas, ve kterém jsou zbraně zapsány. Kromě toho návrh dává možnost ověřit oprávnění k držení a nabývání zbraní přímo u policie nebo u podnikatele s přístupem do CRZ (např. když si dva držitelé bez přístupu do CRZ prodávají zbraň mezi sebou).

Zkoušky odborné způsobilosti, poplatky, registrace

Oproti současnému stavu, kdy žadatel o ZP platí zvlášť zkušebnímu komisaři, zvlášť střelnici a zvlášť policii za vydání ZP, by v budoucnu měl žadatel zaplatit odpovídající částku při podání žádosti o praktickou zkoušku. Pronájem střelnice a odměna zkušebnímu komisaři by pak byly v režii policie. 

U poplatků za prodloužení zbrojního oprávnění a za registraci zbraně se uvažuje o jejich zrušení, neboť po zrušení fyzických dokladů budou náklady na tyto administrativní úkony téměř nulové. Registraci zbraně by také mělo být možné provést na kterémkoli pracovišti policie odboru zbraní a střeliva, nikoli pouze u místně příslušného útvaru jako dosud.

Kategorie zbraní

Kategorií zbraní má být nově šest. Čtyři z nich mají být registrované a nabyvatelné pouze držitelem zbrojního oprávnění:

Do kategorie R1 mají patřit zbraně zvláště účinné (vojenské těžké zbraně), automatické zbraně a zákeřné zbraně (zbraně maskované za jiný předmět, zbraně nezachytitelné detektory kovů a pasti na principu palné zbraně). Jejich povolování má být v podstatě stejné jako u dnešní kategorie A, tj. nenároková výjimka. Tato výjimka však nově bude moci být udělena pouze držiteli zbrojní licence.

Do kategorie R2 mají patřit samonabíjecí zbraně vyrobené ze samočinných, dlouhé zbraně, které lze sklopením či zasunutím ramenní opěrky zkrátit pod 600 mm, a oproti směrnici také samonabíjecí zbraně střílející z otevřeného závěru – důvodem je, že u tohoto typu zbraní nelze technicky zabránit tomu, aby nešly běžnými prostředky nelegálně předělat na automat. Držení těchto zbraní má být povolováno v podstatě stejným způsobem jako dosud – tedy při uvedení řádného důvodu jako nárokové – s tím, že výčet řádných důvodů je omezen na výjimky uvedené směrnicí, tedy:

a) sběratelská, kulturní nebo historická zájmová činnost,

b) přeprava nebo střežení mimořádně nebezpečných nebo cenných zásilek nebo střežení kritické infrastruktury, objektů mimořádné důležitosti, objektů důležitých pro obranu státu anebo míst a prostor citlivých z pohledu bezpečnosti osob nebo majetku mimořádné hodnoty, nebo příprava či výcvik k těmto činnostem a

c) sportovní střelba, ale tento důvod mohou uplatnit pouze členové střeleckých klubů, kteří se účastní soutěží v mezinárodně uznané disciplíně, ve které se taková zbraň používá.

Kategorie R3 je obdobná současné kategorii B. Patří do ní pistole, revolvery a další zbraně v současnosti zahrnuté v kat. B (mimo těch, které byly přeřazeny do R2) a nabývání těchto zbraní má podléhat povolovacímu procesu shodnému s povolovacím procesem pro současné zbraně kat. B.

Kategorie R4 je obdobná současnou kategorií C. Obsahuje pušky a další zbraně, které jsou v současnosti v kat. C. Může je nabývat držitel zbrojního oprávnění a do 10 pracovních dnů je musí zaregistrovat.

 

Současná kategorie D má být rozdělena na dvě:

PO - „povinně ohlašované“, které mají být registrovány, ale k jejich nabývání není třeba být držitelem zbrojního oprávnění. Držitel však musí být bezúhonný (ve smyslu zákona o zbraních) a musí být zapsán do CRZ. Do této kategorie mají patřit flobertky (bez omezení úsťové energie), předovky moderní konstrukce bez historické předlohy, zbraně znehodnocené podle předpisů EU, signální zbraně do ráže 16 mm a neopravitelná torza zbraní.

NO - „nepodléhající ohlášení“, se stejnými podmínkami jako současná kat. D. Sem mají patřit historické zbraně, předovky a jehlovky s historickou předlohou, zbraně znehodnocené podle dosavadních českých předpisů, plynové zbraně bez omezení úsťové energie, a palné zbraně na značkovací střelivo s úsťovou energií pod 10 J (střelivo typu FX)

Expanzní zbraně

Expanzní zbraně jsou kvůli nepřehledným požadavkům evropské směrnice řešeny poměrně složitě. Zbraně z novovýroby, které splňují požadavky dovoleného výrobního stanoveného nařízením vlády a prováděcí evropské směrnice, mají patřit do kategorie PO. Zbraně nesplňující požadavky dovoleného výrobního provedení, nebo vyrobené přestavbou z ostrých zbraní, mají patřit do té kategorie, které jsou funkčním principem nejbližší (tedy samonabíjecí do R3, opakovací do R4 atd.) Samočinné expanzní zbraně nedovoleného výrobního provedení, nebo přestavěné z ostrých mají patřit do kategorie R2.

Doplňky a součásti zbraní

Nabývání "nadlimitních" zásobníků s kapacitou nad 20 nábojů u krátkých zbraní a nad 10 nábojů u dlouhých by mělo podléhat stejnému povolovacímu procesu jako zbraně kategorie R2, s tím rozdílem, že povolení nemá být vydáváno na každý zásobník zvlášť, ale má jít o trvalé oprávnění k nabývání nadlimitních zásobníků.

Doplňky či součásti umožňující samočinnou (automatickou) střelbu mají patřit do kat. R1 (tedy zakázané).

Tlumiče mají patřit do kategorie R4 (tedy v současných pojmech, přesunou se z kat. A do C). Nošení zbraně opatřené tlumičem však má být povoleno pouze pro účely lovu, sportovní střelby nebo rekonstrukcí, nikoli pro účely sebeobrany nebo výkonu povolání.

Polotovary hlavních částí zbraní (např. hlavňovina) mají být nově nabyvatelné pouze na podnikatelskou zbrojní licenci.

Střelivo

Střelivo se má dělit do čtyř kategorií:

Kategorie S1 obsahuje střelivo průbojné, výbušné, zápalné nebo svítící, včetně samostatných střel. Nabývání je obdobné jako u kat. R1 (tedy na výjimku, kterou může dostat pouze držitel zbrojní licence).

Kategorie S2 obsahuje náboje s expanzní střelou se řízenou deformací a zvýšeným ranivým účinkem. Nabývat je mohou držitelé povolení obdobného typu, jako u nadlimitních zásobníků (tedy trvalé povolení pro nabývání), nebo bez povolení držitelé dlouhých zbraní komorovaných na takové náboje.

Kategorie S3 obsahuje běžné náboje dnes dostupné držitelům zbrojních průkazů. Nabývat je mohou držitelé zbrojního oprávnění bez zvláštního povolovacího procesu (tj. stejně jako dosud).

Kategorie S4 zahrnuje střelivo do flobertek, signální náboje do ráže 16 mm, nábojky pro expanzní zbraně a přístroje, náboje pro značkovací palné zbraně s úsťovou energií pod 10 J, a aktivní komponenty střeliva (prach a zápalky). Nabývat je může svéprávná osoba starší 18 let s místem pobytu v ČR.

Neaktivní komponenty střeliva (nábojnice, střely bez aktivní náplně) návrh vůbec neřeší a z okruhu regulovaných předmětů tudíž vypadávají.

Skupiny zbrojního oprávnění

Skupiny zbrojního oprávnění (obdoba skupin dnešního zbrojního průkazu) mají být nadále pouze tři:

Skupina A – pro výkon zaměstnání v oboru výroby zbraní. Má jít o velmi zjednodušenou verzi zbrojního oprávnění, spíše jakousi bezpečnostní prověrku, která vyžaduje pouze věk 18 let, svéprávnost a základní bezúhonnost. Opravňuje pouze k nakládání s hlavními částmi a polotovary, nikoli k nabývání, nošení či používání zbraní či jejich hlavních částí. Je určeno zejména pro zaměstnance zbrojovek, kteří pracují ve výrobě zbraní, ale s funkčními zbraněmi prakticky nenakládají.

Skupina B – zájmová činnost, kterou je v podstatě všechno, co není ve skupině C (tedy sem patří sběratelství, sport, lov atd.).

Skupina C – pro ochranu života, zdraví a majetku (sebeobrana) a pro výkon povolání a zaměstnání (bezpečnostní agentury, městská policie, správci komerčních střelnic, prodavači v obchodech se zbraněmi atd.). Jde v podstatě o souhrn současných skupin D a E.

Podmínky získání zbrojního oprávnění jsou obdobné získání současného zbrojního průkazu s odpovídajícími skupinami.

Držitel zbrojního oprávnění musí každých 5 let předložit posudek zdravotní způsobilosti. Samotné oprávnění je však časově neomezené a nemůže „propadnout“. Pokud držitel nepředloží posudek zdravotní způsobilosti včas, má policie mít pouze oprávnění mu zajistit zbraně, dokud požadovaný posudek nedodá.

Skupiny zbrojních licencí

Také skupiny zbrojních licencí mají být nadále pouze dvě:

ZL1 – podnikání v oboru zbraní a střeliva (výrobci, prodejci, komerční střelnice atd.). Tento typ licence je podmíněn odborným vzděláním nebo praxí v oboru.

ZL2 – zájmová činnost (kluby vojenské historie, střelecké kluby, muzea atp.). Tento typ licence by měl být v zásadě dostupný pro každou právnickou nebo podnikající fyzickou osobu, která splňuje podmínky vydání zbrojního oprávnění.

 

Střelnice

V oblasti střelnic trpí zákon č. 119/2002 Sb. chronickým nedostatkem, kterým je absence konkrétních požadavků na konstrukci střelnice – vše záleží na schválení znalcem v oboru balistiky. Následkem toho mohlo dojít k situaci, kdy jeden znalec střelnici schválil a o týden později ji jiný znalec nechal zavřít. Návrh nového zákona proto počítá s vydáním technických předpisů upravujících požadavky na střelnici, které by zajistily potřebnou předvídatelnost a právní jistotu.

Návrh dále kromě standardní střelnice zavádí dva další typy střelnic, pro jejichž zřízení by měly být mírnější technické požadavky:

Limitovaná střelnice má být střelnice určená pro kulové zbraně s úsťovou energií do 200 J (v praxi hlavně malorážky), brokové zbraně při používání broků o velikosti max. 2,5 mm, nebo předovky a jehlovky.

Příležitostná střelnice má být střelnice, která se neprovozuje více než 26 dní v kalendářním roce.

K další změně má dojít u provozování střelnice: provozovatel střelnice má být nadále odpovědný za bezpečnost a dodržování provozního řádu, nemá však mít povinnost kontrolovat, zda osoby provádějící střelbu mají zbrojní oprávnění a zda jsou používané zbraně registrované – správce má pouze zjišťovat a zapisovat totožnost těchto osob (např. podle občanského průkazu), kontrolu jejich oprávnění však má nově provádět policie (např. při namátkové kontrole uživatelů střelnice).

 

Přechodná ustanovení

Expanzní zbraně a flobertky s úsťovou energií do 7,5 J, které byly kusově ověřeny nejpozději ve dni předcházejícím účinnosti zákona, se mají řídit dosavadním režimem, tedy de facto mají být v kat. NO.

Pro dosud držené zbraně kat. R2 přechodná ustanovení nejsou, protože podmínky jejich držení se de facto nemění. Návrh pouze obsahuje všeobecné přechodné ustanovení, že držitelé, kteří drželi zbraně podle zákona č. 119/2002 Sb., se považují za oprávněné držitele podle nového zákona.

Dosavadní zbrojní průkazy a průkazy zbraní s účinností nového zbrojního zákona mají pozbýt platnosti - ne samozřejmě v tom smyslu, že by jejich držitelé přišli o svá oprávnění, ale pouze v tom smyslu, že již nebudou platit jako doklady. Držitelé ZP skupin A, B a C by nově měli mít zbrojní oprávnění skupiny B (zájmová činnost), držitelé ZP skupin D a E by nově měli mít zbrojní oprávnění skupiny C (výkon povolání a ochrana života, zdraví a majetku). Nepočítá se s tím, že by neplatné doklady bylo nutno odevzdávat.

 

Toto je pouze stručný výtah obsahu návrhu; celý návrh najdete na stránkách MVČR (zde).

Další články